"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-09-20

Hög kvalitet ger utdelning för Umeå universitet

NYHET Att Umeå universitets utbildningar håller hög kvalitet lönar sig. Det visar den budgetproposition som regeringen nu presenterat. Propositionen innehåller fler positiva förslag – bland annat vill regeringen att Umeå universitet ska få ett nationellt ansvar för ämneslärarutbildning i samiska.

– Jag och övriga universitetsrektorer är imponerade över den nivåhöjning som regeringen nu gör. De har under det senaste året flaggat för att det inte skulle bli någon nämnvärd höjning, istället ser vi nu en kraftsamling på i synnerhet forskning, men också högre utbildning, säger Lena Gustafsson.

Kvalitet ger utdelning

Umeå universitet har fallit väl ut i de utvärderingar som Högskoleverket har presenterat under året. Därför föreslår nu regeringen att Umeå universitet ska få 9,2 miljoner kronor extra 2013. – Det här innebär att Umeå universitet tilldelas nästan 10 procent av de kvalitetsbaserade resurer som fördelas i landet, en mycket hög andel sett till den utbildningsvolym vi har, säger Anders Fällström, vicerektor för utbildning.
Hittills har Högskoleverket hunnit utvärdera en knapp femtedel av landets utbildningar. Dessa granskningar visar att Umeå universitet har högst andel utbildningar med mycket hög eller hög kvalitet i jämförelse med andra universitet. Det är dock för tidigt att dra vidare slutsatser om hur det totala utfallet kommer att se ut.

Fler utbildningsplatser

På grund av det rådande konjunkturläget och den fortsatt höga efterfrågan på utbildning föreslår regeringen en tillfällig satsning på högskoleplatser för perioden 2013–2015. För 2013 beräknas 12,5 miljoner kronor till Umeå universitet. Utöver detta ska viktiga vårdutbildningar byggas ut. Enligt förslaget får Umeå universitet tolv nya tandläkarplatser och tio platser till sjuksköterskeutbildningen. Däremot blir det inte några ytterligare platser på läkarutbildningen i årets proposition.

Passande med fler ingenjörersplatser

Nya platser föreslås också på ingenjörsutbildningen inför höstterminen 2013: dels tio nya nybörjarplatser på civilingenjörsutbildningarna, dels tio nya på högskoleingenjörsutbildningarna.
– Det här passar extra bra nu eftersom vi nästa höst startar ett nytt, modernt civilingenjörsprogram i bioresursteknik. Programmet bygger på vår starka skogs- och kemiforskning och är inriktat på förnybara resurser, berättar Anders Fällström.

Nationellt ansvar för samiska språk

Regeringen vill satsa på lärarutbildning i minoritetsspråk. Umeå universitet föreslås få ett särskilt nationellt ansvar för att utveckla ämneslärarutbildningen i samiska språk. Två miljoner kronor avsätts för detta arbete.
– Vi är glada över att ha fått detta ansvar och det stämmer väl överens med vår profil. I höst inviger vi ett nytt centrum för arktisk forskning där det samiska området kommer att ha en betydande roll, säger Lena Gustafsson.

Satsning på humaniora och samhällsvetenskap

Dessutom gör regeringen en avsevärd kvalitetssatsning på humaniora och samhällsvetenskap. För Umeå universitets del innebär det att resurserna till dessa utbildningar ökar med 32,6 miljoner kronor 2013.
– Tillskottet är väldigt välkommet. Förstärkningen innebär bland annat att vi kan ge studenterna mer tid med lärarna, säger Anders Fällström.

Inga pengar till inaktiva studenter

Regeringen föreslår, i enlighet med fjolårets budgetproposition, att lärosätena inte längre ska få ersättning för studenter som inte deltar aktivt i studier. För Umeå universitets del handlar det om en minskning med 23 miljoner kronor. Likaså får lärosätena inte längre någon ersättning för så kallade tredjelandsstudenter eftersom de numera betalar studieavgifter. Här minskar Umeå universitets anslag med 18,5 miljoner kronor. – De här neddragningarna är något som vi har räknat med och som vi kan hantera, säger Lena Gustafsson.
De frigjorda pengarna återförs till universiteten i form av de nya satsningarna av vilka Umeå universitet tar hem en del.

Förstärkning av forskningen

Totalt sett får Umeå universitet ett anslag på 1,2 miljarder kronor till grundutbildning 2013. Även när det gäller anslagen till forskning och forskarutbildning står Umeå universitet starkt med ett anslag på närmare en miljard kronor. – Förhoppningsvis kan vi förvänta oss än mer de närmaste åren. Regeringen har utlovat en nivåhöjning av anslagen för forskning och forskarutbildning med 600 miljoner kronor 2014 och ytterligare 300 miljoner kronor 2016, säger Lena Gustafsson.
Hur dessa medel ska fördelas mellan olika universitet och högskolor kommer att presenteras i oktober. Då lägger regeringen fram den forsknings- och innovationsproposition, som ska beskriva inriktningen på politiken för de fyra kommande åren, 2013–2016.

Stark position i utpekade områden

– Men redan nu ser vi för Umeå universitets del några exempel på intressanta satsningar. Regeringen föreslår bland annat en ökning med 450 miljoner kronor till Vetenskapsrådets anslag för 2013, varav en betydande del kommer att avsättas till områden inom livsvetenskaperna. Umeå universitet har en stark internationell position inom utpekade områden såsom åldrande och hälsa, infektion och antibiotika, liksom registerforskning. Vi borde ha mycket goda förutsättningar att kunna ta del av dessa satsningar, säger Lena Gustafsson.
Hon välkomnar också regeringens tämligen stora satsning på internationell rekrytering av framstående forskare, något som är av stor vikt för utvecklingen i svensk forskning.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet Telefon: 073-079 42 91
E-post: lena.gustafsson@adm.umu.se

Anders Fällström, vicerektor för utbildning vid Umeå universitet Telefon: 070-493 85 27
E-post: anders.fallstrom@adm.umu.se

Redaktör: Karin Wikman