"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-11-03

Högsta omdömet för universitetets kvalitetssäkring av utbildning

NYHET Universitetskanslersämbetet, UKÄ, granskar det interna kvalitetssäkringsarbetet vid alla universitet och högskolor under perioden 2017—2022. Nu har UKÄ meddelat att Umeå universitet får det högsta omdömet på en tregradig skala.

Text: Anna Lundström

Inom ramen för det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning har UKÄ och lärosäten ett gemensamt ansvar. Under 2017—2022 granskar UKÄ kvalitetssäkringsarbetet vid alla universitet och högskolor i olika omgångar. Det senaste året har granskningen rört stora bredduniversitet, där Umeå universitet ingår. Syftet är att kontrollera att lärosätenas system säkrar hög kvalitet och bidrar till kvalitetsutveckling.

— Det är glädjande att UKÄ har ett högt förtroende för hur Umeå universitet arbetar med att säkerställa utbildningarnas kvalitet. Vi har en lång tradition av kvalitetsarbete, ett välfungerande kvalitetssystem och många engagerade medarbetare, doktorander och studenter. Det är helt avgörande för att få ett sådant här fint omdöme, säger Heidi Hansson, vicerektor med ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Grönt ljus för universitetets kvalitetssäkring av utbildning

UKÄ:s oberoende bedömargrupp ger Umeå universitet det högsta samlade omdömet på en tregradig skala: godkänt kvalitetssäkringsarbete. I granskningen ingår sex bedömningsområden som täcker olika aspekter av kvalitet i utbildning. För att få godkänt på granskningen som helhet måste kraven som ställs inom alla bedömningsområden vara uppfyllda.

UKÄ:s bedömargrupp anser att universitetet har en heltäckande styrning och organisation för kvalitetssäkringssystemets uppbyggnad. Rapporten belyser att systemet vilar på ett tillitsbaserat arbetssätt där dialogformen är viktig. Bedömargruppen menar att styrkan i arbetssättet är att det ger positivt utrymme för respektive verksamhet att anpassa kvalitetssäkringsarbetet utifrån olika fokus och förutsättningar.

Jag värnar om dialogkulturen som bidrar till att skapa engagemang för kvalitetssäkring av utbildning och andra centrala frågor.

Samtidigt lyfts att en decentraliserad modell dock gör det svårare att säkerställa att kvalitetssäkringsprocessen håller en hög och likvärdig nivå i alla delar av verksamheten. Här bedömer UKÄ att Umeå universitet hanterar balansgången mellan kontroll och utveckling på ett skickligt sätt. En annan aspekt som UKÄ adresserar är att dialogkulturen skapar goda förutsättningar att engagera medarbetarna i kvalitetssäkringsarbetet.

— UKÄ framhåller att universitetets arbetssätt bygger på tillit och dialog. Jag värnar om dialogkulturen som bidrar till att skapa engagemang för kvalitetssäkring av utbildning och andra centrala frågor. När medarbetare och ledning tillsammans tar ansvar för systematiska processer kan kvalitetsarbetet genomsyra hela verksamheten. Då får vi en kultur där kvaliteten ständigt utvecklas, säger Heidi Hansson.

Ett löpande utvecklingsarbete

Under respektive bedömningsområde finns ett antal bedömningsgrunder. Här lyfts både styrkor och svagheter. Ett område som universitetet behöver utveckla är att ta vara på studenternas synpunkter och se över hur återkopplingen till studenterna går till.

Umeå universitet har bara en bedömningsgrund som inte bedöms vara uppfylld. Det gäller publicering av granskningsresultat och planerade åtgärder för att förbättra och utveckla utbildningarna. Resultaten kommuniceras internt och externt idag, men UKÄ ser behov av att göra olika dokument och resultat från kursutvärderingar mer tillgängliga, samt att bredda kretsen av personer som får information om kvalitetsarbetet.

— Att universitetet har fått det högsta omdömet innebär inte att vi kan slå oss till ro. Att säkerställa kvalitet är en ständigt pågående process. Bedömargruppens utvärdering, där de har identifierat våra styrkor och utvecklingsområden, är ett värdefullt underlag för vårt fortsatta utvecklingsarbete. Som det står i visionen ska det vi gör imorgon vara ännu bättre än det vi gör idag, konstaterar Heidi Hansson, vicerektor.

Om UKÄ:s granskning

Sex bedömningsområden i fokus:

Styrning och organisation

Förutsättningar

Utformning, genomförande och resultat

Jämställdhet

Student- och doktorandperspektiv

Arbetsliv och samverkan

Underlag för bedömning: UKÄ:s bedömargrupp har utgått ifrån följande underlag i sin bedömning av Umeå universitet: Självvärdering, studentinlaga, två platsbesök, fördjupningsspår.

Om UKÄ:s granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete.

Resultat av UKÄ:s kvalitetsgranskningar

För mer information

Heidi Hansson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 49

För information om UKÄ:s granskning