"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-09-26 Uppdaterad: 2023-09-28, 10:40

Högt blodtryck hos ungdomar ger ökad risk för framtida hjärt- kärlsjukdom

NYHET Data från 1,4 miljoner svenska mönstrande visar att förhöjt blodtryck vid 18 års ålder ökar risken för framtida hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt och död. Högt blodtryck är ett globalt folkhälsoproblem som beräknas orsaka 10 miljoner dödsfall årligen. Att tidigt hitta och behandla personer med högt blodtryck kan minska risken för hjärt-kärlsjukdom.

– Att förhöjt blodtryck ökar risken för hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt hos medelålders och äldre är välkänt, och det vetenskapliga underlaget för behandling av förhöjt blodtryck i denna grupp är starkt. Situationen för yngre är en helt annan, säger Helene Rietz, specialistläkare och doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, som undersökt hur blodtrycksnivåer i samband med mönstring är associerat med hjärt-kärlhändelser.

Mönstrande följda i 50 år

För barn och ungdomar finns mycket få studier som undersöker blodtrycksnivåer och risken för framtida hjärt-kärlhändelser. De studier som finns är små och motstridiga. Den aktuella studien, som publiceras i Annals of Internal Medicine 26 september, fyller därmed en viktig kunskapslucka.

Genom att koppla samman den svenska mönstringsdatabasen, där blodtryck registreras, med diagnoskoder för hjärt-kärlsjukdom från slutenvårdsregistret och dödsorsaksregistret har forskarna kunnat följa mönstrande ungdomar under 50 års tid. Studien visar en gradvis ökande risk för framtida hjärt-kärlsjukdom med stigande blodtryck, och risken ses förhöjd redan från blodtrycktrycksnivåer över 120/80 mm Hg.

Hopp om förebyggande

– Dessa resultat visar att förhöjt blodtryck hos ungdomar är en riskfaktor för framtida hjärt-kärlsjukdom, vilket inte tidigare visats, säger Helene Rietz.

Högt blodtryck är den största bakomliggande orsaken till hjärt-kärlsjukdom och förtidig död i världen i dag. De nya resultaten visar att 24 % av ungdomar med blodtrycksvärden ≥140/90 mmHg vid mönstring drabbas av en hjärt-kärlhändelse före pensionsåldern jämfört med 15 % av ungdomar med optimalt blodtryck (<120/80 mmHg).

– Förhoppningen är att resultaten från studien kan bidra till att blodtrycket mäts hos ungdomar i större utsträckning än det görs i dag, och att riktade åtgärder mot högt blodtryck hos ungdomar kan förebygga och minska risken för hjärt-kärlsjukdom, säger Helene Rietz.

Artikeln i Annals of Internal Medicine: Rietz H, Pennlert J, Nordström P, et al. Blood pressure level in late adolescence and risk for cardiovascular events. A cohort study. Ann Intern Med. 26 September 2023. [Epub ahead of print]. doi:10.7326/M23-0112