Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-10-13

Hur står det till med genusforskningen?

NYHET Nationella sekretariatet för genusforskning har under året varit på turné för att träffa genusforskare och föra en dialog angående genusforskningens utveckling och villkor. Under besöket i Umeå diskuterades vikten av publicering på svenska och framtiden när det kommer till nätverkande över nationsgränser.

Nationella sekretariatets föreståndare Kerstin Alnebratt och forskningssamordnare Kajsa Widegren har tagit sig upp till Umeå denna torsdag i början av oktober. Först får mötesdeltagarna ge en aktuell lägesrapport och berätta hur genusforskningen ser ut i Umeå, allt från organisation, söktryck, spridning och anslag.

Bodil Formark berättar om det stora anslaget som Lotta Wikström fått av det europeiska forskningsrådet ERC för sin forskning om hur funktionsnedsättningar påverkar människors delaktighet i samhället, samt om Åsa Gunnarssons anslag av EU´s ramprogram Horisont 2020 där hon ska studera hållbara, effektiva och rättvisa skatter inom uppdraget ”Samhälleliga utmaningar”.

Sekretariatet berättar därefter om sina olika uppdrag och hur de jobbar för att knyta ihop dem på ett bra sätt. Förutom uppdraget att främja genusforskningen och vara en resurs för påverkansarbete och informationsspridning, arbetar sekretariatet sedan 2008 med kunskapsspridning till myndigheter som önskar arbeta med jämställdhetsintegrering, dvs. att införliva jämställdhet i allt beslutsfattande, ett uppdrag de fått av regeringen och nordiska ministerrådet.

Mötesdeltagarna fick även en redogörelse för de webbsidor sekretariatet arbetar med. Det var en bra påminnelse för alla att besöka nikk.no, genus.se och jämställ.nu, som alla tre håller en hög nivå när det kommer till nyheter inom det genusvetenskapliga fältet.

Sista delen av mötet diskuterades vikten av publicering på svenska och Annelie Bränström- Öhman var tydlig med att detta var en hjärtefråga och det konstaterades av samtlig mötesdeltagare att TGV- Tidskrift för genusvetenskap, var väldigt uppskattad då det är den enda renodlade genusvetenskapliga tidskriften som publicerar artiklar på svenska. 

”I en tid då fler och fler skriver på engelska måste man vara medveten om riskerna” menar Annelie Bränström-Öhman ” Vi har ett myndighetsuppdrag att förmedla den forskning som bedrivs, men om fler och fler publicerar sig på engelska blir forskningen och dess resultat mer svårtillgänglig och distanserad från de samhällsrelevanta sammanhang inom vilken stor del av svensk genusforskning orienterar sig mot”

Vidare diskuterades nätverksbyggande och hur forskarmiljön vid Umeå universitet förhåller sig till internationella nätverk som ATGENDER och det nyligen uppstartade RINGS. Sekretariatet avslutade med att berätta om arbetet med konferensen ”g16” som denna gång kommer hållas i Linköping.

Redaktör: Emma Skog