"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-09-05

Idrottsprofilerad utbildning för att öka konkurrenskraften

NYHET Magnus Ferry, Pedagogiska institutionen och doktorand vid GIH och Göteborgs universitet, har i sin avhandling studerat idrottsprofilerade utbildningar och dess betydelse för skolor. I fokus för avhandlingen är framväxten och utformningen av det svenska systemet med idrottsprofilerade utbildningarna, skälen till att skolor erbjuder dessa samt vilka elever och lärare det är som deltar.

Skolor som erbjuder idrottsprofilerade utbildningar gör det i stor utsträckning för att öka sin konkurrenskraft gentemot andra skolor och locka högpresterande elever. Samtidigt är det få utbildade lärare som undervisar i utbildningarna. Det visar Magnus Ferry i sin avhandling.Magnus Ferry har i sin avhandling studerat idrottsprofilerade utbildningar och dess betydelse för skolor. I fokus för avhandlingen är framväxten och utformningen av det svenska systemet med idrottsprofilerade utbildningarna, skälen till att skolor erbjuder dessa samt vilka elever och lärare det är som deltar.Avhandlingen baseras på registerdata, telefonintervjuer med 50 skolledare, samt enkäter till 677 elever och 109 lärare involverade i idrottsprofilerade utbildningar.Sedan mitten av 1990-talet har utbudet av idrottsprofilerade utbildningar i Sverige ökat på alla skolnivåer och därigenom också antalet involverade elever och lärare. Studien visar att det ökade utbudet är nära sammankopplat med avregleringen av skolan och den där av ökade konkurrensen mellan skolor. Genom att erbjuda idrottsprofilerade utbildningar har skolorna funnit ett sätt att öka sin konkurrenskraft och locka fler elever.Studien visar att utbudet av idrottsprofilerade utbildningar verkar vara bättre anpassat till vissa elevers bakgrunder och behov. Detta beror i stor grad på hur utbildningarna organiseras och resulterar i att utbildningarna i hög grad lockar pojkar, elever med svensk bakgrund och elever med högt utbildade och idrottsintresserade föräldrar.
Resultatet av studien visar vidare att de lärarna som deltar i verksamheten skiljer sig från övriga lärare i skolan, framförallt genom att de i stor utsträckning är tränarutbildade samtidigt som få har en lärarutbildning. Detta kan leda till problem på gymnasienivå då lärarna utöver att undervisa också skall bedöma och betygsätta eleverna.

Magnus Ferry har varit verksam inom den Nationella forskarskolan i idrottsvetenskap och lägger fram sin avhandling Idrottsprofilerad utbildning – i spåren av en avreglerad skola vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap.
Disputationen sker fredagen den 19/9 klockan 13.00 i Aulan, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Stockholm

Läs avhandlingen