"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-03-17

KOL-vården kan förbättras på sikt

NYHET eHälsoverktyget KOLwebben tycks vara en källa till utökad kunskap om KOL och förbättrade vårdmöten mellan sjukvårdspersonal och drabbade personer. Det visas i en avhandling av Sarah Marklund, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

Text: Claes Björnberg

Målet med avhandlingen var att utforska förutsättningar för, och perspektiv på, evidensbaserad vård och eHälsa kopplat till behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

– Vi intervjuade både personer med KOL och hälso- och sjukvårdspersonal som träffar dessa. Vi avsåg också att utveckla referensvärden och referensekvationer för lårmuskelfunktion för personer med KOL, säger Sarah Marklund.

Fysisk aktivitet viktigt

Fynden är att personer med KOL har användning för eHälsoverktyg i syfte att lära sig mer sjukdomsspecifika kunskaper och färdigheter samt öka sin fysiska aktivitetsnivå, men att det verkar vara viktigt med tillgång till hälsolitteracitet och en känsla av kontroll. Hälsolitteracitet är färdigheten att hitta, förstå och använda sig av hälsorelaterad information.

– Att hålla uppe sin fysiska aktivitetsnivå är livsviktigt för personer med KOL, då det är kopplat till både livskvalitet och risk för död.

Möjliggör bättre vård

Ett annat resultat är att för personer utan KOL så förklarade ålder, kön, längd och BMI 50–70 % av variationen för mått på lårmuskelstyrka, -uthållighet och -explosivitet. Måttfulla samband sågs mellan förväntade värden och funktionella tester (gång- och uppresningstest). Referensvärden och -ekvationer kommer att möjliggöra en bättre personcentrerad vård och KOL-specifik behandling.

­– Förhoppningen är att våra resultat ska hjälpa både vårdpersonal och personer med KOL, för att stötta en utsatt och ofta osynlig grupp, säger Sarah Marklund.

Metod: Avhandlingen innehåller tre intervjustudier utförda med kvalitativa forskningsmetoder (kvantitativ innehållsanalys och konstruktivistiskt grundad teori) som utvärderat eHälsoverktyget KOLwebben. Dessutom ingår en internationell multicenterstudie som analyserats med kvantitativ forskningsmetod (multipel linjär regressionsanalys).

Sarah Marklund är uppväxt i Umeå-trakten. Hon började BIT-programmet 2006 och tog en magisterexamen i sociologi 2009. Efter ett par års arbete utbildade hon sig till fysioterapeut 2017 och jobbade ett par år på sjukhus i Blekinge.

Kontakt

Sarah Marklund
Postdoktor
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 35

Om avhandlingen

Sarah Marklund försvarade sin avhandling Behandling av KOL. Undersökning av förutsättningar för, och erfarenheter av, evidensbaserad vård och eHälsa den 24 februari. Opponent Lisa Skär, Blekinge Tekniska Högskola. Huvudhandledare André Nyberg.