"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-01-12 Uppdaterad: 2023-01-11, 14:10

Miljöåtgärder i reglerade älvar med liten förlust i kraftproduktion

NYHET Ny forskning från Umeå universitet visar att det går att genomföra åtgärder som ger mer miljövänliga flöden i reglerade älvar med bara små förluster i vattenkraftsproduktion. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Water Resources Research.

Text: Ingrid Söderbergh

Sverige står inför en nationell omprövning av alla vattenkraftstillstånd där större krav på miljöhänsyn ska ställas.

Flöden och vattenstånd förändras vid byggnation av vattenkraftverk och dammar, vilket förändrar förhållanden och livsförutsättningar för organismer i det reglerade vattendraget samt att kraftverken hindrar fiskvandring. Vattenflöden och vattenstånd skiftar snabbt, så kallad korttidsreglering, och orsakar stress och störningar för vattendragens arter.

Genom ekologisk reglering av flödet kan vissa av de reglerade vattendragens ekosystem återskapas och biologisk mångfald bevaras. Forskarteamet från Umeå universitet har i den aktuella artikeln utfört fältstudier i Umeälven och presenterar 28 scenarier med ekologisk reglering med miljönyttor och påverkan på produktion av elektricitet.

– Vi visar att vattenkraftverken i Umeälven kan miljöanpassas med relativt små förluster av elektricitet eller till och med utan produktionspåverkan, säger huvudförfattaren Åsa Widén, som nyligen har doktorerat på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.

Hon förklarar vidare det är ovanligt med resultat av miljöåtgärder där både kostnader och miljönytta kvantifierats. Som exempel skulle ett nolltappningsförbud (krav på ett minsta ständigt flöde genom kraftstationerna) kombinerat med spill på 1–12 procent av det genomsnittliga årliga flödet till torrfåror leda till en förlust på 2,1 procent av den årliga elproduktionen. Om man lägger till fiskvägar skulle förlusten öka till 3,1 procent per år. Resultaten omfattar inte påverkan på balans- och reglerkraft.

Enligt Åsa Widén är forskningsresultaten viktiga för att kunna bevara biologisk mångfald i reglerade vattendrag och relevanta eftersom Sverige står inför en nationell omprövning av alla vattenkraftstillstånd där större krav på miljöhänsyn ska ställas.

Åsa Widen har utfört studien tillsammans med Roland Jansson, Birgitta Malm-Renöfält, Erik Degerman och Dag Wisaeus.

Om den vetenskapliga artikeln:

Widén, Å., Malm Renöfält, B., Degerman, E., Wisaeus, D., och Jansson, R.: Environmental flow scenarios for a regulated river system: projecting catchment-wide ecosystem benefits and consequences for hydroelectric production. Water Resources Research. Volume 58. 1:2022.

http://doi.org/10.1029/2021WR030297

För mer information, kontakta gärna:

Roland Jansson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 73