Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-09-24

Mindre stöd än väntat i budgetpropositionen – en oroande utveckling

NYHET Regeringens budgetproposition för 2016 innebär totalt sett ökade medel för forskning och utbildning vid Umeå universitet. Ökningen av forskningsanslaget är dock betydligt mindre än förväntat.

– Sammantaget är vi besvikna på budgeten eftersom ökningen av anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå är betydligt lägre än vi hade väntat oss. Flertalet av de stora universiteten får helt oväntat en substantiellt mindre tilldelning, vilket rimmar illa med målet att nå långsiktigare förutsättningar och därmed öka förutsättningarna för forskning som står sig mycket bra i den internationella konkurrensen. Det finns dock ljusglimtar för vår del i form av ökade medel till nya utbildningsplatser och kvalitetsmedel till humaniora och samhällsvetenskap, samt till lärar- och förskollärarutbildningarna, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Statsbudgeten uppgår totalt till 926,2 miljarder kronor, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med 2015. Utgiftsområde 16, Utbildning och universitetsforskning, får enligt propositionen 69,5 miljarder kronor, vilket är en relativ ökning av utgiftsområdet med 0,3 procentenheter.

För Umeå universitet innebär budgetförslaget en kvalitetsförstärkning inom humaniora och samhällsvetenskap, samt lärar- och förskollärarutbildning, på 12 miljoner kronor. Universitetet får även riktade medel för en ämneslärarutbildning i meänkieli på 2 miljoner kronor.

Budgetförslaget innehåller också en volymökning inom grundutbildning med 14,5 miljoner kronor år 2016 . Ett befintligt anslag för miljövetenskap i Kiruna på 7,0 miljoner konor omvandlas till ett takbelopp inom grundutbildning år 2016. År 2015 fick universitetet 20,9 miljoner kronor i så kallad kvalitetsbaserad resurstilldelning, som grundar sig på utvärderingar från Universitetskanslersämbetet. Denna tilldelning för 2016 är inte klar ännu, men den blir sannolikt lägre än föregående år.

Inom forskning/utbildning på forskarnivå fördelas en ökning med totalt 300 miljoner kronor 2016. För att stärka forskningen vid alla lärosäten föreslår regeringen att de lärosäten som ingår i resursfördelningsmodellen ska garanteras minst 5 miljoner kronor i ökade anslag till forskning och forskarutbildning när resultatet av omfördelning och fördelning av nya medel slås samman.

För att särskilt stärka högskolorna och de nya universiteten, Linné- och Mittuniversitetet samt Karlstads och Örebro universitet, har regeringen i sitt förslag delat in de berörda lärosätena i tre grupper. Högskolegruppen och gruppen med nya universitet tilldelas 90 miljoner kronor vardera. 100 miljoner kronor har tilldelats gruppen övriga universitet. För Umeå universitet ger detta ett tillskott på 5 miljoner kronor, vilket ska jämföras med 18 miljoner kronor som är budgeterat för 2016.

­– Vi missunnar inte högskolorna och de nya universiteten ökade forskningsresurser, men vi ifrågasätter starkt den metod som har använts för att åstadkomma detta. Vi hade väntat oss förändringar i fördelningsmodell av resurser till forskning och utbildning på forskarnivå som ett resultat av kommande forskningsproposition, säger Lena Gustafsson och fortsätter:

– Att utan någon som helst förvarning införa förändringar med några få månaders framförhållning, då redan flertalet lärosäten lagt sin budget för 2016, skapar kast i planeringen som försvårar långsiktig ledning av vår verksamhet. Detta går stick i stäv med de indikationer vi fått under året om framtida ökade basanslag för forskning och utbildning på forskarnivå, som ett led i att öka långsiktig planering och därmed öka möjligheterna för attraktivare karriärvägar för unga forskare och tjänsteförhållanden för kategorin lärare. Den här utvecklingen ser jag som mycket oroande, säger Lena Gustafsson.

Läs en sammanfattning av budgetpropositionens del om utbildning och universitetsforskning

För mer information, kontakta gärna:

Per RagnarssonBiträdande universitetsdirektör, Umeå universitetTelefon: 090-786 55 86, 070-380 55 83
E-post: per.ragnarsson@umu.se

Redaktör: Michael Nordvall