"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-02-18

Ny bok: Literacies in the Age of Mobility

NYHET Boken ”Literacies in the Age of Mobility” handlar om både tillfälliga och permanenta migranters andraspråks- och litteracitetsutveckling samt flerspråkiga litteracitetspraktiker. Här redogörs för studier både om utbytesstudenter och flyktingar; personer som lever i väldigt olika livssituationer. Redaktörer och medförfattare är Annika Norlund Shaswar vid Umeå universitet och Jenny Rosén, Stockholms universitet.

Text: Per Melander

För vissa av informanterna innebär migrationen att deras tidigare språkkunskaper förlorar sitt värde, medan andras tidigare språkkunskaper värderas högt

Annika Norlund Shaswar säger att upprinnelsen till boken var när hon i september 2018 var med på en konferens anordnad av BAAL, British Association of Applied Linguistics, i York, där temat var Taking risks in applied linguistics.

– Strax innan konferensen blev jag kontaktad av Cathy Scott som är ”Commissioning Editor for Language and Linguistics” vid bokförlaget Palgrave Macmillan. Hon mejlade och frågade mig om jag var intresserad att tala med henne om mina forskningsintressen i relation till möjliga luckor i bokmarknaden när det gällde nya böcker.

– Vi möttes och samtalade om mitt främsta forskningsområde som är grundläggande litteracitetsundervisning för vuxna andraspråksinlärare med kort tidigare skolbakgrund. Hon såg detta som ett intressant område för en forskningsantologi och frågade om jag skulle vara intresserad av att vara redaktör för en sådan antologi.

Spännande och roligt

Annika Norlund Shaswar tyckte att det skulle vara spännande och roligt och kontaktade en kollega, Jenny Rosén, och tillsammans satte de igång med att skriva Call for papers och alla övriga steg som det innebär att redigera en forskningsantologi.

– De tänkta läsarna är främst forskare och studenter med intresse för språk, litteracitet, tillämpad lingvistik och utbildningsvetenskap, samt lärarstudenter och lärarutbildare.

Hon berättar vidare att temat för antologin är mobilitet, litteracitet och litteracitetsutveckling hos vuxna och ungdomar som har migrerat och tillfälligt eller permanent är bosatta i ett annat land än det där de fötts och vuxit upp. 

– Kapitlen utforskar användning och utveckling av språk och litteracitet i såväl formella som informella kontexter. Även om forskarnas perspektiv på litteracitet varierar förenas kapitlen av forskarnas intresse för litteracitet som social praktik.  I antologin ingår 11 kapitel skrivna av såväl svenska som internationella forskare. 

– Det som bland annat kan väcka intresse är att boken handlar om både tillfälliga och permanenta migranters andraspråks- och litteracitetsutveckling, både om utbytesstudenter och flyktingar, alltså personer som lever i väldigt under väldigt olika livssituationer, men som ändå har det gemensamt att de lär sig och använder andraspråk och att de läser och skriver i flerspråkiga sammanhang.

– Ett tema som blir aktuellt att problematisera är maktaspekter på språk. För vissa av informanterna innebär migrationen att deras tidigare språkkunskaper förlorar sitt värde, medan andras tidigare språkkunskaper värderas högt.

Avslutningsvis säger Annika Norlund Shaswar att de i inledningskapitlet problematiserar behovet av att integrera olika teoretiska utgångspunkter, t.ex. sociokulturella och kognitiva, i forskningen för att kunna utforska den komplexitet som vuxnas användning och utveckling av litteracitet innebär.