"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-11-22 Uppdaterad: 2022-11-23, 11:48

Ny koalition för att vidareutveckla bedömning av forskning

NYHET Arbete pågår för att reformera system för att utvärdera och belöna forskning så att de ska stödja öppen vetenskap, som ett led i öppen vetenskapsreformen. Ett steg i detta är koalitionen för forskningsbedömning, CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment), som etablerades i somras.

Text: Sanna Isabel Ulfsparre

Den nyetablerade koalitionen för forskningsbedömning, CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment), kan bli viktig för att driva på utvecklingen av metoder för utvärderings- och belöningssystem för forskning. Organisationer som skriver under CoARA åtar sig att arbeta med 10 konkreta områden. Detta skiljer CoARA från Dora (The Declaration on Research Assessment), som många har skrivit under men som inte har samma krav på handling.

Utkastet till koalitionen togs fram av ett team med representanter från European University Association (EUA), Science Europe, EU-kommissionen, och Dr Karen Stroobants, konsult med expertis inom forskning om forskning. Ytterligare 20 organisationer bildade en kärngrupp som bidrog till utkastarbetet.

EU:s medlemsstater och associerade länder rådfrågades om avtalet inom ramen för ERA-forumet och kommittén för det europeiska området för forskningsverksamhet (ERAC). Totalt var över 350 organisationer från 40 länder inblandade i arbetet. Under en övergångstid står Science Europe, EUA och Europeiska kommissionen för koalitionens sekretariat.

I Sverige har 12 organisationer, bland annat SUHF och VR, redan gått in i koalitionen tillsammans med 360 organisationer världen över. Umeå universitet undersöker nu vad CoARA kan innebära för vårt lärosäte.

Åtagandena

Organisationerna som skriver under CoARA åtar sig att:

  1. Erkänna mångfalden av bidrag till och karriärer inom forskningen i enlighet med forskningens behov och art.
  2. Basera forskningsbedömningen i första hand på kvalitativ utvärdering, för vilken kollegial granskning är central, med stöd av en ansvarsfull användning av kvantitativa indikatorer.
  3. Avstå från olämplig användning av tidskrifts- och publikationsbaserade mått i forskningsbedömningen, särskilt olämplig användning av Journal Impact Factor (JIF) och h-index.
  4. Undvika att använda rangordningar av forskningsorganisationer i forskningsbedömningen.
  5. Avsätta resurser för att reformera forskningsbedömningen i den utsträckning som krävs för att uppnå de organisatoriska förändringar som man har åtagit sig att genomföra.
  6. Se över och utveckla kriterier, verktyg och processer för forskningsbedömning.
  7. Öka medvetenheten om reformen av forskningsbedömningen och tillhandahålla öppen kommunikation, vägledning och utbildning om bedömningskriterier och processer samt deras användning.
  8. Utbyta praxis och erfarenheter för att möjliggöra ömsesidigt lärande inom och utanför koalitionen.
  9. Kommunicera framstegen när det gäller efterlevnaden av principerna och genomförandet av åtagandena.
  10. Utvärdera praxis, kriterier och verktyg på grundval av solida evidens och den senaste forskningen om forskning, och göra data öppet tillgängliga för insamling av evidens samt forskning.

Länkar

CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment)

Dora (The Declaration on Research Assessment)

European University Association (EUA)

Science Europe

Europeiska kommissionen (EC)

Karen Stroobants

European research area (ERA)

European Research Area and Innovation Committee (ERAC)