"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-06-17

Ny rapport med fokus på jämställdhet inom viltförvaltningen

NYHET Vilken syn på jämställdhet och representation finns bland Svenska Jägareförbundets medlemmar, skiljer det sig åt mellan kvinnor och män, hur kan detta förstås i termer av kön och genus; en möjlig förändring av könsroller och sociala normer; samt en ökad mångfald inom älgförvaltningen? Dessa frågor står i fokus för en ny rapport publicerad vid Statsvetenskapliga institutionen.

Text: Linnea Eriksson Östberg

Författare till rapporten är Therese Bjärstig och Elin Stark, som båda är verksamma vid Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet.

Den här rapporten bidrar till att lyfta ett område som tidigare inte uppmärksammats i någon större utsträckning vad gäller jämställdhet och kvinnorepresentation – nämligen jakt och viltförvaltning.

Med utgångspunkt i följeforskning av Svenska Jägareförbundets (SJF) projekt Jämställd viltförvaltning och den utbildning som getts inom ramen för detta projekt har dess genomförande och måluppfyllelse utvärderats. Rapporten undersöker även de synsätt och sociala normer som deltagarna delgett och som på olika sätt påverkar det fortsatta arbetet med jämställdhet och representation inom älgförvaltningen. Bland deltagarna finns en stor enighet att det finns kvinnliga respektive manliga egenskaper, men delade meningar om dessa främst är biologiska eller socialt konstruerade, vilket i sin tur påverkar i vilken utsträckning de anses vara påverkansbara. En majoritet anser att det sker anpassning till en manlig norm och tre huvudsakliga normer identifieras, en prestationsnorm, arbetsfördelningsnorm och hårdhetsnorm. Det är nästan uteslutande kvinnliga deltagare som ger mer specifika beskrivningar av normer och normanpassningar. När det gäller mångfald så anser en majoritet av deltagarna att arbetet i älgförvaltningsgrupperna påverkas i positiv riktning av en större mångfald. Rapporten lyfter mot bakgrund av detta vikten av fortsatt forskning om förändring av könsroller och normer, samt av mångfald inom viltförvaltningen.

Jämställdhetsarbete tar tid, så det krävs ett fortsatt engagemang för och arbete med jämställdhet inom ramen för viltförvaltningen.

Fler insatser behövs 

Fortsatta utbildningsinsatser inom SJF behövs för att nå uppsatt mål om ökad kvinnorepresentation. Utbildningen bör därför revideras och ges på nytt, men då rekommenderas att jämställdhet ges samma tyngd som övriga delar i utbildningen, och utgör ett examinerande inslag. Andra mer övergripande rekommendationer inför SJF:s fortsatta jämställdhetsarbete innefattar ett aktivt ledarskap inom organisationen vad gäller jämställdhetsfrågor, översyn av potentiellt exkluderande strukturer, att genom ett normkritiskt förhållningssätt arbeta för att synliggöra förgivettagna sanningar, ifrågasätta normer och könsroller etc. och på så sätt bättre förstå och även potentiellt kunna påverka rådande kultur och traditioner, etablering av kvinnliga mentorer och nätverk, samt en översyn av rekryteringsrutiner inför framtida nomineringsomgångar till landets älgförvaltningsgrupper.

Rapporten finns att läsa I sin helhet här: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1566676/FULLTEXT01.pdf

Mer information

Läs mer om Svenska Jägareförbundets Utbildningssatning här: https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2020/01/startskott-for-projektet-jamstalld-viltforvaltning/