"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-12-05

Ökad patientdelaktighet förbättrar upplevelsen av strålbehandling

NYHET I Sverige erbjuds ungefär hälften av alla cancerpatienter strålbehandling. Men det är inte bara de biverkningar som behandlingen ger som påverkar patienternas upplevelse utan också i hög grad miljön och möjligheten att vara delaktig i behandlingens genomförande. Detta enligt en avhandling vid Umeå universitet.

En linjäraccelerator är en maskin som används vid extern strålbehandling av cancerpatienter. Foto: Björn Zackrisson.

– Sjukvården behöver hitta nya lösningar för att ge cancerpatienter större möjlighet att vara med och påverka sin strålbehandling, säger Kristina Olausson, som är doktorand vid Institutionen för strålningsvetenskaper.
– Vi har studerat 825 patienters upplevelser av strålbehandling vid sju olika sjukhus. Vi såg att många patienter önskar att de kunde vara med och påverka sina dagliga behandlingstider för att kunna leva sitt liv så normalt som möjligt under de veckor som behandlingen pågår.

I Kristina Olaussons studier framkom flera förbättringsförslag från patienterna för att öka delaktigheten och förbättra patientupplevelsen. Ett exempel är att ge patienten möjlighet att själv boka in sin behandlingstid. Att som patient erhålla individanpassad information visade sig också vara viktigt för att kunna förstå vad som händer under strålbehandlingen.

En av patientstudierna visade också att den högteknologiska vårdmiljön vid en strålbehandlingsavdelning påverkar patientupplevelsen. De patienter som upplevde vårdmiljön som trygg och säker hade mindre känsla av ångest och oro. Kristina Olausson har utarbetat en patientenkät där patienternas upplevelser kan utgöra en del av utvärderingen när nya tekniker eller behandlingssätt introduceras på strålbehandlingsavdelningar.

Kristina Olausson
(foto: Thomas Carlgren)

– Vi såg att ett personcentrerat förhållningssätt i kombination med ett aktivt arbete för skapa en trygg vårdmiljö kan förbättra patientupplevelsen, säger Kristina Olausson. 

Studierna i Kristina Olaussons avhandling har genomförts i samarbete med strålbehandlingsavdelningar på sju svenska sjukhus: Norrlands universitetssjukhus i Umeå, Länssjukhuset i Sundsvall, Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Universitetssjukhuset Örebro, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Skånes universitetssjukhus i Lund.

Kristina Olausson är uppvuxen i Gävle. Hon tog sin onkologisjuksköterskeexamen vid Karolinska Institutet 1996. Hon har under mestadelen av sitt yrkesliv arbetat med strålbehandling eller strålbehandlingsrelaterade projekt vid bland annat Karolinska universitetssjukhuset, Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland, Nationella Testbädden för Innovativ Strålbehandling och Norrlands universitetssjukhus.

Länk till en digital publicering av avhandlingen

Om disputationen:

Fredagen den 9 december försvarar Kristina Olausson, Institutionen för strålningsvetenskaper, sin avhandling med titeln: Patienters upplevelse av strålbehandlingsprocessen och behandlingen. (Engelsk titel: Patient experiences of the radiotherapy process and treatment.) Fakultetsopponent: Universitetslektor Birgitta Johansson, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Experimentell och klinisk onkologi, Uppsala universitet, Uppsala. Huvudhandledare: Professor Björn Zackrisson.
Disputationen äger rum kl. 13.00 i Hörsal E04, Biomedicinhuset, Unod R01, NUS 6A-L, Norrlands universitetssjukhus.

För mer information, vänligen kontakta:

Kristina Olausson, Institutionen för strålningsvetenskaper, Enheten för onkologi, Umeå universitetTelefon: 070-765 9988
E-post: kristina.olausson@umu.se

Redaktör: Daniel Harju