"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 1998-01-23

Risk för sorkfeber större bland lantbrukare

NYHET Fredagen den 23 januari försvarar Clas Ahlm, Institutionen för Infektionssjukdomar, sin avhandling "Förekomst av Puumala virus i Sverige". Disputationen äger rum kl. 09.00 i föreläsningssalen E04, Byggnad E6 (kv), Norrlands universitetssjukhus.

Fakultetsopponent: Professor Jukka Mustonen, Medicinkliniken, Tammerfors Universitet, Finland.

Claes Ahlm är född och uppvuxen i Lund. Efter läkarutbildning vid Umeå Universitet har han vidareutbildat sig till specialist i infektionssjukdomar och är för närvarande. avdelningsläkare vid Infektionskliniken, Norrlands universitetssjukhus.

Avhandlingen omfattar studier av sjukdomen sorkfeber (Nephropathia epidemica). Sjukdomen sprids med skogssork och smittar människor framför allt genom att man andas in förorenat damm.

En viktig frågeställning är hur pass utbredd infektionen är bland befolkningen och hur stor smittämnets spridning är i naturen. Att söka svar på dessa frågor har varit målsättningen för denna avhandling.

Sammanfattningsvis har undersökningarna bekräftat, att utbredningen av Puumala virus i Sverige är begränsad till de mellersta och nordligaste delarna av landet. Det verkar som om det endast är en mindre andel personer som upptäcks av dem som smittats.

Lantbrukare

En yrkesrelaterad risk finns hos lantbrukare. Studier av skogsork visar att risken att exponeras för Puumala virus varierar stort även inom ett begränsat område.

Vid undersökning av ett material representativt för befolkningen i Västerbotten och Norrbotten var förekomsten av antikroppar mot Puumala virus 5,4% respektive 8,9%, med två olika metoder. Ingen säker killnad förekom mellan män och kvinnor vilket är i motsats till flera kliniska studier där män förekommer mer än dubbelt så ofta som kvinnor. Förekomsten av antikroppar är upp till tio gånger högre eller mer jämfört med rapporterade sjukdomsfall.

Ökar med åldern

Andelen personer med antikroppar ökade med stigande ålder och de som var bosatta på landsbygden hade en högre frekvens jämfört med dem som var bosatta i tätorter.

Lantbrukare och skogsarbetare uppvisade högre frekvens antikroppar jämfört med andra yrkesgrupper.

Då det inte kunde fastställas om yrket eller boendeort hade betydelse gjordes en undersökning som omfattade lantbrukare och kontrollpersoner från landsbygdsområden i nio svenska kommuner. Bland lantbrukarna noterades en antikroppsförekomst om 12,9% jämfört med 6,8% bland dem i kontrollgruppen. I södra Sverige hade endast 2/459 personer antikroppar.

Tidigare har endast ett fåtal barn med sjukdomen beskrivits. I en studie identifierades 32 barn med sorkfeber. Sjukdomsbilden ter sig liknande den som beskrivits hos vuxna fall.

Älgar

Det har inte funnits några säkra bevis för att Puumala virus förekommer bland vilda djur utöver gnagare. Vid en undersökning av älgar fångade på sex olika platser i Sverige fann man övertygande bevis för genomgången Puumala virus infektion hos 5 av 260 djur från mellersta och norra Sverige men inte hos någon av de undersökta älgarna från södra Sverige.

Clas Ahlm: 090/7852309, fax 090/133006, E-post: clas.ahlm@infdis.umu.se

Redaktör: Marit Andersson