Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 25 jan, 2021 Uppdaterad: 22 jan, 2021, 16:33

Situationsmedvetenhet viktigt i vården – kan förbättras med utbildning

NYHET Situationsmedvetenhet, förmågan att kunna tolka information, prioritera och agera, är en viktig egenskap för personal inom akutvården. Förmågan kan öka med ålder och erfarenhet, men den kan också förbättras med en särskild utbildning. Det visar en ny avhandling.

Text: Ola Nilsson

– I en akut vårdsituation kan det krävas många beslut samtidigt och misstag kan få ödesdigra konsekvenser. Därför är det viktigt att studera hur man på olika sätt kan få teamet att fungera effektivt genom att ha kontroll på situationen, säger Karin Jonsson, doktorand vid Umeå universitet.

I sin avhandling har Karin Jonsson studerat hur en utbildning i situationsmedvetenhet kan förbättra personalens prestation i akuta situationer. För att kunna göra en sådan analys behövde först olika instrument för analysen utvärderas. Därefter skattades olika bakgrundsfaktorers inverkan på teamprestationen. I utvärderingen av instrument deltog team med läkarstudenter och i de följande studierna deltog team med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor inom intensivvården från två sjukhus i norra Sverige.

En avancerad patientsimulator, en avancerad fullstor docka med ett antal funktioner för att efterlikna mänskliga funktioner, agerade som akut sjuk patient i ett scenario som filmades. Det gick att se ett positivt samband mellan ålder och prestation; med stigande ålder och erfarenhet blev personalen också bättre på att prioritera och agera i situationen.

Därefter lottades deltagarna till att ingå i en grupp som fick utbildning i situationsmedvetenhet eller till en kontrollgrupp. Utbildningen bestod av flera steg där det första utfördes individuellt webbaserat, och det andra och tredje steget som reflekterande samtal i grupp. Utbildningen var sammanlagt två timmar lång och specifikt konstruerad för denna studie. Utbildningen utvärderades genom att mäta teamprestation under teamträning med den avancerade patientsimulatorn. Det gick då att se att den grupp som hade genomgått utbildningen förbättrades 15 procent mer i ledarskap och prioritering av arbetsuppgifter jämfört med kontrollgruppen.

För att få ytterligare kunskap om personalens erfarenheter av teamarbete gjordes fokusgruppsintervjuer med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar på IVA. I intervjuerna framkom att fenomenet teamarbete handlar om att balansera mellan kunskap och beteende; att ha potential för excellens i teamet och samtidigt kunna hantera lagmedlemmar som inte alltid agerar som lagspelare. Det handlar om att skapa en atmosfär som bygger på respekt och support och hantera den osäkerhet som kan uppstå att arbeta i okänd miljö. Det kan också vara viktigt att ha flyt i arbetsuppgifterna och inte bli överbelastad i sina arbetsuppgifter.

– De olika resultaten från dessa studier ger viktiga pusselbitar i arbetet med att förbättra teamarbetet inom intensivvården för att säkerställa en god och säker patientvård, säger Karin Jonsson.

I studierna har totalt 89 filminspelningar observerats och analyserats. Svar på frågeformulär har analyserats och berättelser från nio olika fokusgruppintervjuer tolkats. Teamen med personal som genomfört övningarna arbetar alla inom intensivvården vid två olika sjukhus i norra Sverige. Den avancerade patientsimulator som användes var placerad i en säng vid personalens ordinarie arbetsplats på IVA och utrustad med ordinarie medicinskteknisk utrustning.

Karin Jonsson är född och uppvuxen i Örnsköldsvik. Hon har arbetat inom intensivvården vid region Västerbotten. Hennes stora intresseområde är patientsäkerhet och teamarbete i komplexa vårdmiljöer.

Om disputationen

Karin Jonsson, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap och Institutionen för omvårdnad, försvarar fredag 29 januari kl. 09.00 sin avhandling: Att veta vad som pågår – situationsmedvetenhet och teamprestation i interprofessionella team. Fakultetsopponent Petter Aadahl, Trondheim, Norge. Huvudhandledare Magnus Hultin. För tillgång till Zoom-länk och anmälan till disputationen, skicka e-post till Birgitta Nilsson birgitta.nilsson@umu.se.

Kontakt

Karin Jonsson
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 45