"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-03-01

Slutrapport för ULF anger riktningen framåt

NYHET I dag överlämnades slutrapporten för ULF, försöksverksamheten med samverkan kring praktiknära forskning, till utbildningsminister Anna Ekström. Rapporten sammanfattar fem års utvecklingsarbete och etablering av nya samverkansmodeller mellan lärosäten och skolhuvudmän, och ger förslag som kan ligga till grund för den permanenta verksamheten.

ULF (Utbildning, Lärande, Forskning) är en nationell försöksverksamhet med praktiknära forskning som genomförs på uppdrag av regeringen. I uppdraget ingår att utveckla modeller för samverkan mellan lärosäten och skolhuvudmän för att stärka den vetenskapliga grunden i skola och lärarutbildning. I dag ingår 25 lärosäten och närmare 150 huvudmän i verksamheten.

– Det känns mycket bra att ta nästa steg i detta framgångsrika arbete. Verksamheten kan nu utökas med fler skolhuvudmän och förberedelser inledas inför att verksamheten ULF permanentas 2025, säger Anders Hagfeldt, rektor vid Uppsala universitet som är huvudansvarigt lärosäte tillsammans med Umeå, Göteborgs och Karlstads universitet.

Medverkande lärosäten och huvudmän redovisar i slutrapporten sina erfarenheter från de första fem åren och lägger förslag på hur ULF ska utvecklas vidare.

– Vi presenterar förslag på vad ett nationellt ULF-avtal bör innehålla, en infrastruktur för praktiknära forskning av hög vetenskaplig kvalitet och relevans. Förslagen kan ligga till grund för politiska beslut inför den permanenta ULF-verksamheten. Vi kommer även att redovisa vilka resurser som krävs för en långsiktigt hållbar finansiering. Vi ser fram emot en fortsatt dialog med utbildningsdepartementet kring dessa frågor, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

ULF skapar förutsättningar för kunskapsutveckling

Sedan starten 2017 har nya mötesplatser, nätverk och forskningsmiljöer byggts upp. Forskare, lärare, skolledare och lärarstudenter utvecklar forskningsprojekt tillsammans. Nya typer av förenade tjänster har instiftats, som i sig blir länkar mellan skolor och lärosäten.

– Många fler skolhuvudmän och i förlängningen skolor kommer att engageras i ULF, intresset är stort. Lärare blir mer delaktiga i forskning och i sin egen kunskapsproduktion. ULF skapar förutsättning för forskare och yrkesverksamma i hela landet att kunna samverka kring praktiknära forskning, vilket på sikt bidrar till en ökad likvärdighet, säger Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet.

– Vårt mål är att med en fungerande infrastruktur ge förutsättningar för praktiknära forskning i samverkan. Det kommande året kommer ett förslag till ett nationellt ULF-avtal att tas fram tillsammans med skolhuvudmännen och presenteras för regeringen. Det här bidrar till att stärka den vetenskapliga grunden i både skola och lärarutbildning och på sikt påverka kunskapsresultaten säger Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet.

För mer information kontakta gärna

För mer information kontakta gärna sakkunniga inom nationella samordningsgruppen:

Eva Lindgren, Umeå universitet, 090-786 95 84
Maria Jarl, Göteborgs universitet, 0766-185896.
Lars Olsson, Uppsala universitet
Yvonne Liljekvist, Karlstads universitet