"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-12-13

Stroke – en ovanlig men farlig komplikation till hjärtkirurgi

NYHET Patienter som drabbas av stroke i samband med hjärtoperationer löper en kraftigt ökad risk att avlida i efterförloppet, visar Magnus Hedberg i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 17 december.

Hjärtoperationer betraktas idag som rutiningrepp och hjälper många svårt sjuka. Stroke är en relativt ovanlig komplikation, men den är synnerligen allvarlig för den som drabbas. Samtliga patienter som opererades vid Norrlands universitetssjusen under en 11-årsperiod studerades. Bland dem drabbades 2,1 % av stroke i direkt samband med operationen och ytterligare 1,1 % under vårdtiden efter ingreppet. De drabbade patienterna hade på kort sikt en kraftigt ökad dödlighet, men de som överlevde det första året efter operationen hade en prognos som liknade de icke strokedrabbade.

Avhandlingen visar även att vissa grupper löper högre risk för stroke. Det gäller till exempel äldre patienter, de med förkalkad kroppspulsåder (aorta) och de som har nedsatt njurfunktion. Intressant är också att kvinnor löper fördubblad risk för stroke i efterförloppet. Ett annat fynd som uppmärksammats är att den högra hjärnhalvan drabbas i högre utsträckning än den vänstra.

Partikelfrisättning från aortan misstänks vara en av mekanismerna bakom stroke i samband med hjärtkirurgi. Under operationen utsätts aortan för en ganska hårdhänt hantering, dels när kirurgen kopplar in hjärt-lungmaskinen men också när blodcirkulationen till hjärtat stängs av med en tång över aorta. I avhandlingen studeras dessa moment i olika experimentmodeller, som visar att aortamanipulationen frisätter partiklar som kan nå hjärnan via blodcirkulationen. Denna ökade kunskap om mekanismerna kan förhoppningsvis skydda framtida patienter.

Magnus Hedberg, som kommer från Boden, Norrbottens län, är verksam vid thoraxkirurgiska enheten, Hjärtcentrum, Norrlands universitetssjukhus, och doktorand vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap. Han kan nås på mobil 070-659 5989,
e-post magnus.hedberg@vll.se

Fredagen den 17 december försvarar Magnus Hedberg, Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Stroke during cardiac surgery; risk factors, mechanisms and survival effects (Stroke i samband med hjärtkirurgi; riskfaktorer, mekanismer och effekter på överlevnad). Disputationen äger rum kl. 09.00 i Sal B., 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS.
Fakultetsopponent är professor Jan van der Linden, Karolinska institutet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-38079