"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-05-09

Studenters skrivande i fokus vid didaktiska verkstäder

NYHET Den 27:e april 2023. I Humanisthusets Rum för lärande genomförs den åttonde och avslutande träffen för terminens deltagare i SKRIVUM-verkstäderna. Här finns representanter från program vid universitetets samtliga fakulteter och de redovisar hur de under terminen jobbat med skrivididaktiska inslag inom sina utbildningar.

På de tilltagna projektionsytorna i Rum för lärande uppvisas allt från kartläggningar av samtliga skrivrelaterade uppgifter inom ett program, till exempel på hur enskilda examinationsuppgifter tydligare kan vägleda studenterna att jobba med yrkesrelaterade texter.

SKRIVUM är ett projekt som finansieras av två stora satsningar inom Umeå universitet; en från Lärarhögskolan och en central från rektor. Satsningarna medför möjligheter till nya arbetsformer för studenters skrivande inom utbildningar. Projektledare Erik Lindenius, lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap, förklarar:

– Umeå universitet har länge erbjudit möjligheter för studenter att få läs- och skrivstöd via universitetsbiblioteket. Men vi behöver också kunna erbjuda lärare tid och vetenskapligt stöd för hur de kan jobba med både akademiskt och yrkesinriktat skrivande gentemot sina studenter.

Man skulle kunna säga att vi skapar utrymme för kollegiet att jobba specifikt med de skrivutmaningar som de möter inom sina program

Projektet har hämtat inspiration från förlagan Skrivlyftet, som utvecklades vid Mittuniversitetet för några år sedan.

– Tack vare satsningarna har vi haft möjlighet att anlita Ann-Catrine Edlund, professor i svenska språket och en av Skrivlyftets utvecklare, som konsult. Det har medfört att vi på kort tid kunde skapa ett verkstadspaket som är anpassat för våra kollegor här på Umeå universitet, säger Erik Lindenius.

I maj 2022 tillförordnades han och den vetenskapliga ledaren Erika Sturk, universitetsadjunkt i språkdidaktik. Under den efterföljande höstterminen skapades pilotverkstäder och denna vårtermin genomfördes verkstäderna i full skala med 24 deltagare från åtta olika program. I höst påbörjas verkstäder inriktade mot lärarutbildningarna. Merparten av projektets resurser läggs på de deltagande lärarna. SKRIVUM ersätter institutionerna med 50 timmar för varje medverkade lärare de har.

– Man skulle kunna säga att vi skapar utrymme för kollegiet att jobba specifikt med de skrivutmaningar som de möter inom sina program. På sikt leder det förhoppningsvis till tydligare förväntningar på våra studenter vilket inte bara skapar bättre förutsättningar för studentcentrerat lärande, men också ett mer hållbart arbetsklimat för våra kollegor.

SKRIVUMs vetenskapliga förankring ligger i akademisk litteracitet. Detta forskningsområde har under de senaste åren fått en ökad uppmärksamhet vid svenska universitet. Inom fältet studeras bland annat hur studenters skrivande kan förstås och stärkas.

Med fördjupad förståelse för exempelvis skrivprocesser kan lärare bygga undervisning där skrivprocessen förstärker lärandeprocessen.

– Forskning visar att ämnesinriktad skrivdidaktik har betydelse för utbildningen, säger Erika Sturk. Med fördjupad förståelse för exempelvis skrivprocesser kan lärare bygga undervisning där skrivprocessen förstärker lärandeprocessen.

Efter projektets första år har data börjat kunna insamlas kring vilka effekter verkstäderna får i organisationen.

– Det vi redan nu kan se, är att verkstäderna ger våra kollegor fler redskap att hantera skrivdidaktiska frågor i den mångfald av kunskapsområden som Umeå universitet erbjuder, säger Erik Lindenius.

– Vi är också spända på hur AI kommer förändra de didaktiska förutsättningarna. Det är något vi kommer utforska tillsammans med våra kollegor under kommande verkstäder, fyller Erika Sturk i.

SKRIVUM-projektet förvaltas av Institutionen för Språkstudier och pågår fram till 2025. Projektledare och kontaktperson är Erik Lindenius. Vetenskaplig ledare är Erika Sturk.