"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Erika Sturk

Jag forskar och undervisar inom området språkdidaktik och är särskilt intresserad av frågor som rör skrivande och demokrati. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Språkdidaktik och pedagogiskt arbete
Plats
A, Humanisthuset, korridor HUM.K.2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är lektor i språkdidaktik, lärarutbildare och forskare. För närvarande är jag gästforskare vid Åbo Akademi och Karlstads universitet (CSL, Centrum för Språk- och Litteraturdidaktik).

Jag sitter i styrgruppen för SMDI, nätverket för Svenska med Didaktisk Inriktning. På insitutionen är jag koordinator för vårt forskarnätverk LITUM, Literacyforskning med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet. Jag sitter även i styrgruppen för SKRID, ett nordiskt nätverk för skrivdidaktisk forskning.

Pågående projekt

Min forskning fokuserar på skrivande i skolans alla ämnen och skrivundervisning på olika nivåer i utbildningssystemet. Jag är vetenskaplig ledare för SKRIVUM, en utbildningsstrategisk satsning med utbildning för universitetslärare med det övergripande målet att stärka samtliga studenters kompetens i akademiskt skrivande och yrkeslivets skrivande. Att utveckla den skrivdidaktiska undervisningen är också i fokus i ett samarbetsprojekt mellan Umeå universitet och Åbo Akademi, där vi arbetar med skrivande i skolans alla ämnen för lärarstudenter på 4–6-lärarutbildningarna. Vid Karlstads universtiet knyter vi an till det projektet. Vid CSL på Karlstads universitet bedriver jag även en studie som ryms inom ramen för ett större projekt, Sociala medier som arena för yrkesutövning (VR/UVK 2021-03948).

Undervisning

Jag undervisar på lärarutbildningen i kurser i svenska och handleder examensarbeten. Jag har lång erfarenhet av att undervisa på olika nivåer, från grundskola och vuxenutbildning till lärarutbildning. Sedan 2016 har jag undervisat på grundlärarutbildningen F–3 och 4–6, förskollärarutbildningen och fritidslärarutbildningen. Inom grundlärarutbildningen har jag främst varit kursansvarig för och undervisat på kurser i svenska, och där har jag varit med och skrivit fram nya kursplaner och varit kursansvarig. Jag har också varit institutionens representant i Lärarhögskolans förskollärarråd. Jag har också erfarenheter av att undervisa inom svenska som andraspråk, både i grundskola, komvux och på universitetskurser.

Tidigare har jag även varit språk-, läs- och skrivutvecklare och ingått i Skolverkets NCS, nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling, och koordinerat nätverk inom området regionalt och kommunalt. Jag har även för universitetet varit kursansvarig för uppdragsutbildningar som Handledare i Läslyftet och Handleda vidare. Från 2015–18 var jag representant i ATP, Advanced Teachers Program, vilket är ett initiativ från Wallenbergstiftelsen att skapa förutsättningar för att driva skolutvecklingsfrågor och modeller för skolutveckling.

Skrivundervisningens praktiker, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2023 : 157-173
Hermansson, Carina; Lindgren, Eva; Sturk, Erika
Education Inquiry, Routledge 2023, Vol. 14, (1) : 145-161
Knospe, Yvonne; Sturk, Erika; Gheitasi, Parvin
Litteracitet och lärande i högre utbildning, Sundsvall, Sverige, 26-27 september, 2023
Lindenius, Erik; Sturk, Erika
WRAB 2023, Writing Across Borders: From early literacy learning to writing in professional life, Trondheim, Norway, February 18-22, 2023
Parr, Judy; Stagg Peterson, Shelley; Lindgren, Eva; et al.
Ämnesdidaktiska perspektiv  på språk och litteratur: Åttonde nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning (NNMF8), Uppsala universitet, 24–25 november 2021, Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet 2023 : 225-244
Rosvall, Camilla; Sturk, Erika; Magnusson, Ulrika; et al.
WRAB 2023, Writing Across Borders Conference: From early literacy learning to writing in professional life, Trondheim, Norway, February 18-22, 2023
Sturk, Erika
Written Communication, Sage Publications 2023, Vol. 40, (3) : 892-942
Sturk, Erika
NoFa9, The 9th Nordic Conference on Subject Education, "Education, knowledge and Bildung in a global world", Vaasa, Finland, May 9-11, 2023
Sturk, Erika; Rosvall, Camilla
Universitetspedagogiska konferensen 2023: högskolepedagogiska pärlor - 30 år av utveckling och erfarenheter, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå Universitet 2023 : 20-21
Sturk, Erika; Sandström, Karyn
Social media: influences on education, Information Age Publishing 2022 : 103-131
Liljekvist, Yvonne; Randahl, Ann-Christin; van Bommel, Jorryt; et al.
Skrivdidaktik i grundskolan, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 43-67
Lindgren, Eva; Hermansson, Carina; Boström, Per; et al.
SMDI 2022, 15:e nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning; "Språk och litteratur – en omöjlig eller skön förening?", Lund, Sverige, 23-24 november 2022
Randahl, Ann-Christin; Sturk, Erika
Studier i språk och litteratur från Umeå universitet, 49
Sturk, Erika
Sig writing conference 2022: book of abstract, Umeå University 2022 : 8-9
Sturk, Erika
Fjortonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad värld, Malmö 18–19 november 2020, Lund: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning 2022 : 231-247
Sturk, Erika; Hermansson, Carina; Lindgren, Eva
Skrivdidaktik i grundskolan, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 97-129
Sturk, Erika; Hipkiss, Anna Maria; Randahl, Ann-Christin; et al.
SIG writing conference 2022: book of abstract, Umeå University 2022 : 136-136
Sturk, Erika; Lindgren, Eva
Bildning, Natur och kultur 2021 : 101-115
Lindgren, Eva; Hermansson, Carina; Boström, Per; et al.
Uppsala: 2021
Sturk, Erika; Rosvall, Camilla
SMDI 14: Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad avärld. Den fjortonde nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning: Abstracts
Hermansson, Carina; Sturk, Erika
Svenskläraren, Stockholm: 2020, (1) : 16-18
Sturk, Erika; Randahl, Ann-Christin; Lindgren, Eva
Nordic Journal of Literacy Research, Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2020, Vol. 6, (2) : 1-24
Sturk, Erika; Randahl, Ann-Christin; Olin-Scheller, Christina
Written Communication, Sage Publications 2019, Vol. 36, (4) : 503-537
Sturk, Erika; Lindgren, Eva
Skriv! Les!, Stavanger, Norway, May 7-9, 2019
Sturk, Erika; Randahl, Ann-Christin; Olin-Scheller, Christina
ARLE 2017: Abstracts for 'Conference participation ARLE 2017'
Sturk, Erika; Lindgren, Eva

Forskargrupper

Forskningsledare
LITUM

Forskningsprojekt

1 januari 2019 till 31 december 2021