"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-01-28

Toxinbildande bakterie ökar risken för tandlossning hos unga

NYHET Personer som har bakterien Aggregatibacter actinomycetemcomitans i munhålan, och framförallt den typ som bildar stora mängder av ett visst sjukdomsframkallande toxin, löper en starkt ökad risk att drabbas av aggressiv parodontit, en tandlossningssjukdom med ett snabbt förlopp. Det visar en avhandling från Umeå universitet.

Aggressiv parodontit är en bakteriellt orsakad inflammationssjukdom, som företrädesvis drabbar tonåringar och unga vuxna. Sjukdomen orsakas av bakterier som startar en inflammatorisk process, vilken karaktäriseras av en snabb vävnadsnedbrytning av tändernas stödjevävnader. De som drabbas av aggressiv parodontit har ofta en sjukdomsframkallande bakterieflora i tandköttsfickan samt en ökad känslighet för tandlossning.

Carola Höglund Åberg visar i sin avhandling att närvaro av bakteriearten Aggregatibacter actinomycetemcomitans innebär en ökad risk att utveckla aggressiv parodontit. I avhandlingen visas att de toxiner bakterien utsöndrar spelar en viktig roll i denna sjukdomsprocess.

Många sjukdomsframkallande bakterier har som strategi att producera toxiner (exotoxiner) för att angripa värdförsvaret. Detta är dock ganska sällsynt bland munhålebakterier, med ett undantag, den aktuella bakterien A. actinomycetemcomitans.

– En viktig egenskap hos denna bakterie är att den har förmågan att producera två exotoxiner, som attackerar viktiga försvarsceller i de vävnader som omger tanden. Toxinproduktionen kan variera mellan olika stammar av bakterien. En högproducerande särskilt virulent klon av bakterien, den så kallade JP2-klonen, ses ofta bland individer av afrikanskt ursprung, säger Carola Höglund Åberg.

Därför har Carola Höglund Åberg under en tvåårsperiod följt en tonårspopulation i Västafrika för att studera vad ett bärarskap av olika sjukdomsframkallande A. actinomycetmcomitans i tandköttsfickan har för inverkan på risken för att få problem med tandlossning. Studierna visar att individer som var bärare av bakterien generellt sett löpte en ökad risk att utveckla tandlossningssjukdom. De individer, som var infekterade med bakterier med[CH2]  hög toxinproduktion uppvisade den mest uttalade sjukdomsprogressionen, samt den högsta relativa risken att utveckla aggressiv parodontit under observationsperioden.

Carola Höglund Åberg undersökte toxinproduktionen hos bakterien med hjälp av leukocyter som odlades på laboratoriet. Dessa celler utgör viktiga försvarsceller i epitel och bindväv i tandköttsfickan. Båda de undersökta toxinerna uppvisade en kraftig toxicitet och orsakade cellskador på värdcellerna i form av celldöd, nekros, samt även skador på värdcellens DNA med förhindrad celldelning som följd.

Enligt Carola Höglund Åberg verkar det som att förekomst av A. actinomycetemcomitans har störst betydelse tidigt i utvecklingen av tandlossningssjukdom hos unga, vilket hon också har lyckats visa i sina studier. Av de två studerade toxinerna hade leukotoxinet störst betydelse, där individerna med högleukotoxiska A. actinomycetemcomitans uppvisade den största sjukdomsprogressionen.

– Eftersom specifika substanser som frisätts från bakteriebeläggningar startar tandlossnings-processen är det viktigt att i ett första steg påvisa förekomst av A. actinomycetemcomitans i tandköttsfickan. Detta som ett viktigt led i diagnostiken av tandlossningssjukdom hos unga. I framtiden hoppas vi med nya behandlingsstrategier kunna blockera bakteriens sjukdomsframkallande mekanismer såsom förmågan att fästa på värdcellen, samt förhindra produktion och utsöndring av toxiner, säger Carola Höglund Åberg.

Hon anser vidare att det i perspektivet med växande problem relaterade till antibiotikaresistenta  bakterier är viktigt med nya forskningsområden som fokuserar på att förstå betydelsen av bakteriella virulensmekanismer.

Carola Höglund Åberg är specialisttandläkare i tandlossningssjukdomar samt doktorand vid institutionen för odontologi, avdelningen för molekylär parodontologi, Tandläkarhögskolan, Umeå universitet. Hon kan nås på:Telefon: 090-785 62 21, 070-216 3324
E-post: carola.hoglund.aberg@odont.umu.se

Fredagen den 31 januari försvarar Carola Höglund Åberg, institutionen för odontologi, sin avhandling med titeln: Exotoxiner hos Aggregatibacter actinomycetemcomitans och parodontal fästeförlust hos tonåringar. (Engelsk titel: Exotoxins of Aggregatibacter actinomycetemcomitans and periodontal attachment loss in adolescents.)Opponent: Andrea Mombelli, professor, Department of Periodontology and Oral Physiopathology, University of Geneva, Switzerland
Huvudhandledare: Anders Johansson.

Avhandlingen är publicerad digitalt.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz