"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-03-24

Två skatteforskare får treårigt miljonstöd

NYHET En jurist och en nationalekonom vid Umeå universitet får tillsammans nästan nio miljoner kronor från en särskild satsning på att förstärka forskning om skatter i Sverige. Finansiärer är Skatteverket, Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap.

Åsa Gunnarsson, professor i rättsvetenskap, beviljas fem miljoner kronor till projektet Feminist Studies on Taxation and budgeting (FemTax).
– Satsningen på skatteforskning och genus är rätt världsunik, och kommer att innebära att Umeå blir en central nod för att utveckla detta forskningsfält, menar hon.

Utgångspunkten för hennes projekt är att olika skattesystem kan reproducera och konservera, men också förändra, ojämställda förhållanden i samhället. För att jämföra hur skilda länders skattesystem påverkar förutsättningarna för ekonomisk jämställdhet, ska Åsa Gunnarsson utveckla en internationell forskningsmiljö kring genusstudier av skatter och offentlig budget. Deltagande forskare ska bland annat studera hur stater designar skattesystem som gynnar mäns ägande, företagande och arbete. Forskningsmiljön är flervetenskaplig och omfattar ämnen som sociologi, juridik, statsvetenskap, ekonomi, historia och ekonomisk historia.

Thomas Aronsson, professor i nationalekonomi, beviljas 3,7 miljoner kronor för projektet Ett beteendeekonomiskt perspektiv på beskattning och offentliga utgifter i en global ekonomi.

Projektet handlar om optimal beskattning och tillhandahållande av offentliga tjänster, och det övergripande syftet är att utvidga existerade litteratur i framför allt tre olika riktningar. Den första är optimal beskattning och offentliga utgifter i ekonomier där social interaktion, till exempel sociala normer eller statustänkande, har betydelse för resursallokeringen. Den andra handlar om självkontrollproblem, där konsumenter kan fatta inkonsekventa beslut som de själva ångrar i ett längre perspektiv, något som i sin tur ger upphov till ett paternalistiskt motiv för beskattning och annan ekonomisk politik. Den tredje inriktningen handlar om ekonomisk-politiskt samarbete; både mellan oberoende länder eller regioner, och inom ramen för ekonomiska federationer.

Utvalda för andra gången

Det här är andra omgången skatteforskare som utses i en stor gemensam satsning av Skatteverket, RJ och FAS, och både Åsa Gunnarsson och Thomas Aronsson tilldelades även medel i första omgången år 2008. I år har totalt sju forskare vid fem olika lärosäten beviljats stöd, och vid Umeå universitet finns alltså två av dessa forskare.
– Kvaliteten på de inkomna projektförslagen var hög, till och med högre än förra omgången 2008. Det är glädjande, men gjorde det svårare att välja, säger Göran Blomqvist, vd på Riksbankens Jubileumsfond.

För mer information, kontakta:

Åsa Gunnarsson, juridiska institutionen, Umeå universitet Telefon: 090-786 5931
E-post: asa.gunnarsson@jus.umu.se

Thomas Aronsson, institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet Tel: 090-786 5017
E-post: thomas.aronsson@econ.umu.se

Läs mer om satsningen på skatteforskning

Foto: Mattias Pettersson (Åsa Gunnarsson)

Redaktör: Camilla Bergvall