"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-04-09

Umeå School of Educations pedagogiska pris

NYHET Priset tilldelas universitetslektor Gunmarie Johnsson vid Pedagogiska institutionen.

Gunmarie har i närmare 30 år verkat som lärare vid Pedagogiska institutionen och hon har undervisat inom de flesta områden med inriktning mot lärarutbildningen. Genom åren har många kursutvärderingar visat på hennes utomordentliga undervisningsskicklighet och hon har med sitt stora engagemang och intresse för undervisning haft stor betydelse för många studenter. I hennes undervisning råder det en dynamisk växelverkan mellan hennes pedagogiska grundsyn och dess medvetna gestaltning i den egna pedagogiska praktiken.

Hennes undervisning är också en förebildlig iscensättning av högskolans uppdrag. Att stödja utvecklandet av de kritiska och reflekterande förmågorna hos studerande har varit i fokus för hennes lärargärning. Vidare problematiseras de vardagsbegrepp som studerande möter ute i verkligheten på ett systematiskt sätt i undervisningen. Hon ställer höga krav på studenternas engagemang och lärande, vilket klart framgår av utvärderingarna på hennes kurser, men ger också mycket stöd till exempel i form av noggrann feedback. Hennes krav på motiverade ställningstaganden skapar hos studerande en professionell handlingskompetens och de som underkänns handleds på ett mycket professionellt och engagerat sätt för att kunna bli godkända.

Hon tar sig tid att dela med sig av sin kompetens och hon är därmed en viktig mentor och förebild för många kollegor vad gäller konsten att undervisa. Framträdande är också att hon utmanar vårt sätt att tänka, våra tolkningar av teorier och av undervisningsuppdraget vilket inspirerar till nya idéer om hur undervisning kan utformas för att stimulera studenternas lärande.

Prissumman är på 25 000 kronor.Umeå School of Education utdelar årligen ett pedagogiskt pris i syfte att uppmuntra lärare som gör särskilt goda insatser i utbildningar för vilka USE ansvarar.

Priskommittén har utsetts av styrelsen för Umeå School of Education och består av rektor Björn Åstrand, universitetsadjunkt Annica Nylander och studentrepresentant Anna Engberg.