"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-12-13 Uppdaterad: 2023-01-27, 08:44

Umeå universitet går med i CoARA

NYHET Umeå universitet har anslutit sig till CoARA och åtar sig att aktivt arbeta för att reformera system för forskningsutvärdering och meritering. Prorektor Katrine Riklund deltog på koalitionens konstituerande stämma (Constitutive assembly, CA).

Text: Sanna Isabel Ulfsparre

Umeå universitet är nu är medlem i CoARA, the Coalition för advancing research assessment. Genom sitt medlemskap förbinder sig lärosätet till aktivt arbete med att reformera både de egna systemen för forskningsutvärdering och meritering, och bidra till utvecklingen nationellt och internationellt. Prorektor Katrine Riklund deltog på den konstituerande stämman för CoARA (Constitutive assembly, CA) 1 december. 

- Det är viktigt att vi är med i detta arbete, säger Riklund. Redan på detta möte diskuterades vilka områden som CoARA ska arbeta med först.

Mer än 300 organiationer deltog på stämman, varav 62% var Higher education institutions (HEI:s) och 13% var forskningscentra eller -institut. Listan över medlemsorganisationer växer kontinuerligt. Rianne Lerschert valdes till ordförande för koalitionen. Hon uttryckte att det behövs en bättre balans i hur forskning erkänns och belönas, och att det finns akut behov av en större mångfald av karriärvägar inom akademin. 

En bred internationell samsyn

Internationell samsyn lyfts ofta som en förutsättning för att det ska vara möjligt att justera nuvarande system för utvärdering och belöning av forskning. Utan sådan samsyn riskerar forskare hamna i kläm mellan olika systems krav och prioriteringar. Till exempel kan forskare stå mellan ett system som belönar publicering med öppen tillgång, och ett annat system som premierar publicering i några få kanaler med hög status, men med små möjligheter till öppen publicering. När systemen blir i otakt på det viset blir det svårt eller omöjligt för forskarna att uppfylla alla förväntningar och göra goda karriärval. 

CoARA utvecklades genom ett brett samarbete mellan organisationer och på initiativ av EU-kommissionen (EC), tillsammans med Science Europe och European University Association (EUA). Det brett förankrade förarbetet ger CoARA förutsättningar att bli en viktig aktör i utvecklingen av forskningsutvärdering på ett internationellt och globalt plan. 

Tidsramar

Kriterier, verktyg och processer för utvärdering och meritbedömning ska ses över och utvecklas i linje med åtagandena i CoARA. Mot slutet av 2023 ska universitetet kunna visa att processen med att reformera våra system för utvärdering och meritering har börjat. Då ska övriga medlemmar i CoARA, och personer och organisationer i lärosätets egna sammanhang, kunna få inblick i hur arbetet ser ut.

Efter 2023 ska arbetet regelbundet dokumenteras och visas upp. År 2027 ska hela systemet med kriterier, verktyg och processer vara utvärderat och ha arbetats igenom minst en gång.  

Bibliotekets roll

Universitetsbiblioteket fick tidigare i höstas en förstärkt roll i arbetet med ledningsstöd kring frågor som rör forskningsutvärdering och meritering. 

- Biblioteket kommer att stödja lärosätet i arbetet med CoARA, med särskilt fokus på underlag och indikatorer för olika typer av forskningsutvärderingar, berättar Kristoffer Lindell, chef för avdelningen Vetenskaplig kommunikation på biblioteket.

- Det är också viktigt att öka medvetenheten om vilka verktyg, kriterier och processer för forskningsutvärdering som finns och hur de påverkar resultaten. Det kommer att bli intressant att titta närmare på hur användningen av metrics utvecklas. Mycket handlar om att ha hög kvalitet på de metadata som kvalitetssäkringsarbetet bygger på, och biblioteket har stor kompetens inom de här områdena, avslutar Lindell.

Länkar

CoARA

Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) launched, Steering Board elected

Ny koalition för att vidareutveckla bedömning av forskning

Forskningsanalys och stöd i forskningsinfrastruktur får delvis ny organisering (Aurora)

Mot ett nytt meriteringssystem för öppen vetenskap