"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-11-21

Umeå universitet tar ställning mot sexuella trakasserier

NYHET Det så kallade Akademiupproret i sociala medier berör även studenter och medarbetare vid Umeå universitet. Heidi Hansson, vicerektor med ansvar för utbildning, samt även ansvarig för frågor om lika villkor, anser att det är positivt att frågor om sexuella trakasserier nu kommer upp på bordet.

– Vid Umeå universitet har vi en nolltolerans mot sexuella trakasserier, det får helt enkelt inte förekomma. Alla studenter och medarbetare måste kunna känna trygghet i relationer med kurskamrater, lärare och chefer. Samtidigt som det är dystert att ta del av alla dessa berättelser, som kvinnor nu delar med sig av, är det viktigt att även akademin deltar i detta samtal som omfattar hela samhället, säger Heidi Hansson, vicerektor med ansvar för utbildning vid Umeå universitet.

Hon kan liksom andra kvinnor vittna om att sexuella trakasserier förekommer på olika håll i den akademiska miljön. Vid Umeå universitet anmäls ett till två fall av sexuella trakasserier varje år, varav ungefär hälften leder till påföljd. Men hon konstaterar att det sannolikt finns ett mörkertal med tanke på att Umeå universitet har cirka 30 000 studenter och 4 000 anställda.

Ärenden som rör sexuella trakasserier är alltid komplicerade och ord står ofta mot ord. För att ärendena ska hanteras systematiskt och korrekt har universitet en fastställd handläggningsordning. De fall som bedöms vara disciplinärenden hanteras av två olika nämnder – Universitetets disciplinnämnd för studenter och Personalansvarsnämnden för anställda.

Om en utredning visar att en student är skyldig till trakasserier kan disciplinära åtgärder som varning eller avstängning komma i fråga. Avstängningen kan även innebära att studenten förlorar sin rätt till studiemedel under avstängningsperioden. En anställd som har gjort sig skyldig till trakasserier kan få en disciplinpåföljd, som varning, löneavdrag, uppsägning eller att man gör en åtalsanmälan.

Enligt diskrimineringslagen ska universitetet, vid kännedom om att en student eller medarbetare anser sig ha blivit utsatt för sexuella trakasserier, utreda omständigheterna oavsett om det har inkommit någon anmälan eller inte.

Vissa former av anmälda förseelser kan falla under brottsbalken och därmed även leda till åtal. Stöd och vägledning för att göra en anmälan kan den enskilde få vid kontakt med jurister vid universitetsledningens kansli.

Heidi Hansson påpekar dock att det inte räcker med att ha en handläggningsordning när skadan redan har inträffat. Det måste också ske ett förebyggande arbete.

– Det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, är ett sätt att uppmärksamma förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka anställda och studenters hälsa och säkerhet. Alla chefer som har arbetsmiljöansvar ska systematiskt undersöka arbetsmiljön, identifiera risker och åtgärda dem, säger Heidi Hansson.

Vidare är Studentcentrum vid Umeå universitet en instans som arbetar förebyggande gentemot studenter, exempelvis i samband med start av kurser och program, ett arbete som även engagerar studentkårerna.

Inom universitetet pågår dessutom ett arbete med statens värdegrund, som ska skapa en medvetenhet bland medarbetare och studenter om denna problematik. Dessutom finns företrädare för lika villkor vid universitetets institutioner och fakulteter dit medarbetare kan vända sig med frågor.

Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet, har också påverkats av den senaste tidens uppmärksamhet när det gäller sexuella trakasserier.

– Precis som på andra områden i samhället är det viktigt att även vi inom universitet och högskolor talar om hur vi ska bete oss mot varandra. Ingen ska behöva utsättas för sexuella trakasserier. Därför stöder vi uppropet och de modiga personer, som nu berättar om sina upplevelser, säger Hans Adolfsson.

Läs även ett blogginlägg om detta från Heidi Hansson, vicerektor vid Umeå universitet

Redaktör: Mattias Grundström Mitz