"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-12-19

Umeåbiologs avhandling bäst

NYHET Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien belönar Tim Horstkotte för sin doktorsavhandling med anknytning till skogs- och renbetesnäring. Priset är en summa av 15 000 kronor som delas ut av kungen vid en högtidssammankomst den 28 januari 2014 i Stockholms Stadshus.

Text: Ingrid Söderbergh

– Jag känner mig överväldigad. Det var en oförväntad överraskning, men framför allt är jag väldigt tacksam förstås, säger Tim Horstkotte.

I sin avhandling har han har gjort en fallstudie kring rennäring och skogsbruk i norra Sverige. Han har funnit att ett krav för att kunna ta långsiktigt hållbara beslut som gynnar rennäringen, jämfört med dagens situation, är att vi skapar ett mer varierat skogslandskap.

Ökar mängden gammelskog och blandbestånd, där träden är i olika åldrar och av olika arter, så skaffar man bättre förutsättningar för renarnas betesresurser och renarnas möjlighet att hitta lämpliga betesförhållanden under besvärliga vintrar.

Tim Horstkotte menar att man bör lägga större vikt vid de sociala och kulturella värdena av ekosystemtjänsterna när man tar beslut om skogsskötsel så att olika aktörer ska ha möjlighet att utnyttja samma skog på bästa möjliga sätt. Att förstå motiv och intressekonflikter initierar en väg till nya tankesätt i beslutsprocesser kring nyttjandet av våra boreala skogar.

– Helst vill jag gärna se priset som ett steg framåt för att "få budskapet hört", så att det kanske kan bidra att påverka situationen i renbetesskogen. Att en avhandling om ursprungsfolk, deras rätter och utmaningar i sammanspelet med andra markanvändare får ett sådant erkännande visar kanske att det man ser situationen som aktuell och betydelsefull.

 Vad tror du gjorde din avhandling extraordinär?

 – Själv tycker jag att den multidisciplinära ansatsen i avhandlingen är väldigt spännande och kreativ. Den förenar ekologi med sociala aspekter, och är därmed ganska nära inpå livet. Dessutom är det förstås Sveriges ursprungsfolk som står i centrum, och de förtjänar all uppmärksamhet.

 Efter disputationen har Tim Horstkotte flyttat från Umeå till Åbo i Finland där han fortsätter sin forskarkarriär. Han trivs bra i grannlandet. 

 – Språket är en utmaning så klart, och jag saknar att leva längre upp i norr jämfört med Åbo, men det är ett kreativt och lovande projekt jag är med i: samspelet mellan renskötseln, landskapet och klimatförändringar upphör aldrig att förlora fascination eller relevans. 

Tim Horstkotte är född 1981 och kommer från Tyskland. Han disputerade 22 mars 2013 vid Umeå universitet med avhandlingen ”Contested Landscapes: Social-Ecological Interactions Between Forestry and Reindeer Husbandry” under handledning av Jon Moen. Han innehar nu en postdoktor-tjänst vid University of Turku (Åbo) i Finland, där han fortsätter att jobba med rennäringsrelaterad forskning.

För mer information, kontakta gärna:

Tim Horstkotte
Telefon: +358 2 333 5588
E-post: tim.horstkotte@utu.fi

Foto från ceremonin i Stockholms statshus där Tim Horstkotte tar emot priset av kungen

Läs avhandlingen

Läs mer om  2014 års pris- och belöningsmottagare på KSLA:s hemsida