"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-10-13 Uppdaterad: 2022-11-21, 17:27

Universitetsbiblioteket och HPC2N deltar i Skills4EOSC

NYHET Umeå universitet är ett av fyra svenska lärosäten som bidrar till det paneuropeiska projektet Skills4EOSC. Syftet med projektet är att Europa i framtiden ska ha tillgång till arbetskraft med nödvändiga färdigheter inom öppen vetenskap. Umeå universitetsbibliotek och HPC2N samarbetar i projektet för att bidra till professionella nätverk och möjligheter till livslång kompetensutveckling inom EU.

Text: Sanna Isabel Ulfsparre

Skill4EOSC-projektet har startat

Det europeiska projektet Skills4EOSC (Skills for the European Open Science commons: creating a training ecosystem for Open and FAIR science) har som mål att skynda på möjligheter till utbildning och kompetensutveckling för forskare i Europa, och att harmonisera utbildning och kompetensbeskrivning för andra yrkesroller inom vetenskaplig datahantering och öppen vetenskap.

Projektet bygger upp ett paneuropeiskt nätverk för kompetenscentrum, samordnas av italienska GARR och finansieras med medel från ramprogrammet Horisont Europa. Den officiella startpunkten för arbetet var ett uppstartsmöte i Pisa den 21-22 september 2022.

Samarbete för ett tillförlitligt kompetenssystem

Under de kommande tre åren kommer deltagarna i projektet att arbeta för att tillhandahålla gemensamma resurser för öppen vetenskap (Open science commons) och för skapa en kvalificerad europeisk arbetskraft som är redo för EOSC (European open science cloud). EOSC är en komplex infrastruktur som bygger på kopplingar och kommunikation mellan system, länder, forskning och mänskliga resurser. Under de senaste åren har EOSC i allt högre grad utvecklats från att vara en av åtta ambitioner i EU:s politik för öppen vetenskap till att bli en kanal som stöder även de andra ambitionerna, men öppna data är särskilt centrala för EOSC.

En viktig del av arbetet i Skills4EOSC kommer att vara att koppla samman befintliga kompetenscentrum för öppen vetenskap och hantering av vetenskapliga data. Det kommer att göra det möjligt att få spridning och långsiktighet för de metoder, aktiviteter och utbildningsresurser som utvecklas inom projektet och vara viktigt för att samordna det nuvarande landskapet för utbildning och kompetensutveckling. På så sätt vill Skills4EOSC skapa ett samarbetsinriktat och tillförlitligt ekosystem för kompetensbyggande i Europa. Systemet ska hjälpa till att fylla behovet av utbildnig och riktat och områdesspecifikt stöd för att i slutändan ge bästa tänkbara förutsättningar för den öppna och dataintensiva forskning som blir möjlig genom EOSC.

Projektkonsortiet samlar 44 partners från 18 europeiska länder. Representanterna kommer från nationella, regionala, institutionella och tematiska kompetenscentrum för öppen vetenskap och hantering av vetenskapliga data i Italien, Nederländerna, Frankrike, Finland, Danmark, Norge, Grekland, Bulgarien, Serbien, Makedonien, Tyskland, Belgien, Österrike, Polen, Sverige, Estland, Spanien och UK.

Projektets områden

Projektet är uppbyggt kring sex verksamhetsområden:

 1. Minimikompetens (Minimum Viable Skillsets, MVS): En MVS är en uppsättning minimikrav för kompetenser och färdighetsnivåer som är skräddarsydda för en specifik yrkesprofil inom öppen vetenskap. Skills4EOSC kommer att ta utgångspunkt i tidigare arbete som har gjorts, och göra en omfattande kartläggning av olika karriärprofiler och definiera en profil med kompetenser för var och en av dem.

 2. Utbildning av utbildare (Training of Trainers, ToT): ToT kommer att göra det möjligt att öka antalet utbildare på ett kostnadseffektivt sätt. Nätverket kommer att användas för att få ett brett genomslag.

 3. FAIR-by-design-metodik för läromedel: Skills4EOSC kommer att definiera en metod för att säkerställa att kurser och utbildningsmaterial helt överensstämmer med FAIR-principerna, vilket gör dem möjliga att återanvända både för människor och via maskiner. Detta kommer att göras genom rik kontextuell information (metadata) om hur utbildningarna organiseras, levereras och bedöms.

 4. Harmoniserade kursplaner och utbildningsvägar inom Öppen vetenskap: Skills4EOSC kommer att harmonisera läroplaner och utbildningsvägar för:

  * forskare i olika karriärstadier
  * professionella inom data och datahantering
  * beslutsfattare
  * organisationer som erbjuder utbildningar utifrån disciplin eller tema
  * och utbildning riktad till forskningsinfrastrukturer.

  En sådan harmonisering kommer att göra det möjligt att skapa kursplaner som är inriktade på specifika yrkesprofiler som erkänns i hela Europa, samtidigt som de tillgodoser deras olika utbildningsbehov. Det kommer att vara möjligt att använda MVS för att anpassa ett allmänt hållet innehåll så att passar specifika målgruppers ämnesområden och kompetenser.

 5. Livslångt lärande genom professionella nätverk: OS är ett område som utvecklas snabbt, och yrkesverksamma måste uppdatera och uppdatera sin kompetens för att kunna arbeta effektivt. Skills4EOSC kommer att utnyttja professionella och tematiska nätverk som platser för livslångt lärande och för att bygga upp och upprätthålla den EOSC-kvalificerad europeiska arbetskraften.

 6. Skills4EOSC-kompetenscentrum och stödnätverk: Skapandet av ett brett nätverk mellan kompetenscentrum är avgörande för att anpassa och upprätthålla projektets primära resultat:

  * Läroplaner
  * Ramar för kvalitetssäkring och certifiering av färdigheter och material
  * Professionella nätverk
  * Nätverk för användarstöd
  * Utbildningsprogram för utbildare (ToT)

Det är också viktigt att inrätta ett nätverk för användarstöd för hela det vetenskapliga arbetsflödet, från FAIR-verktyg för datahantering, via dataintensiv vetenskap och teknik på hög nivå, inklusive artificiell intelligens, till leverans av vetenskapliga resultat.

Skills4EOSC

The EU's open science policy