"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsdata

Du behöver hantera forskningsdata under alla delar av forskningsprocessen. Vi guidar dig till fördjupad information om att planera, organisera, dela och bevara data. Du kan få stöd och support i din datahantering från experter på universitetet såväl som nationella organisationer. På den här sidan hittar du även relevanta policydokument för Umeå universitet, information om FAIR-principerna och sammanfattande stöd för prefekter.

Vad är forskningsdata?

Forskningsdata är all data som du tar fram eller samlar in inom din forskning. Det kan till exempel vara data från mätningar, statistik eller material från intervjuer.

För att din forskning ska bli trovärdig är det viktigt att andra kan granska och återanvända dina data. Det blir också allt vanligare att finansiärer och tidskrifter ställer krav på hur dina data hanteras och tillgängliggörs.

Datahantering i fyra steg

Riktlinjer vid Umeå universitet

I universitetets regelverk finns följande dokument som är relevanta i arbetet med hantering av forskningsdata.

Umeå universitet har det även tagit fram en checklista som vägleder dig inför, under och efter ett forskningsprojekt.

Checklista för forskningsprojekt (Aurora)

FAIR och andra centrala principer

Många finansiärer ställer krav på att forskningsdata ska uppfylla FAIR-principerna, vilket även Umeå universitet ställer sig bakom. Syftet med FAIR-principerna är att underlätta återanvändning av forskningsdata.

Tillgängliggörande av forskningsdata och FAIR-kriterier (Vetenskapsrådet)

Fyra principer för FAIR data

FAIR data, det vill säga forskningsdata som uppfyller FAIR-principerna, ska vara

  • sökbara och möjliga att hitta (findable)
  • tillgängliga (accessible)
  • interoperabla mellan system (interoperable)
  • återanvändningsbara (reusable).

Du kan läsa mer om FAIR-principerna här:

FAIR principles (Go FAIR)

Fler riktlinjer för hantering av data

CARE: Urfolksrättigheter och öppna data

Utvecklingen mot öppen vetenskap och ökad tillgång till forskningsdata ses både som ett stort framsteg och som en källa till oro bland världens urfolk. Det finns farhågor för att etiska aspekter kan bli lidande när data blir alltmer öppet tillgängliga. När data kan återanvändas i nya sammanhang får urfolken sämre möjligheter att följa sina data. Det kan uppkomma situationer där det inte finns någon självklar koppling mellan de urfolkssammanhang som material och data har samlats in ifrån och den forskningskontext där data återanvänds.

CARE-principerna kompletterar FAIR-principerna och uppmuntrar forskare att ta hänsyn till både människor och syfte vid exempelvis tillgängliggörande eller återanvändning av data.

The CARE principles (GIDA)

Du kan läsa mer om CARE i detta reportage:

CARE: Urfolksrättigheter och öppna data

The European Code of Conduct for Research Integrity

European Code of Conduct for Research Integrity togs fram 2017 av organisationen All European Academies (ALLEA) och syftar till att vägleda forskare till god forskningspraktik. Riktlinjerna tar upp flera aspekter av forskningsarbete, varav en är datahantering. Bland annat står det att forskare och forskningsutövande organisationer ska säkerställa att FAIR-principerna uppfylls samt vara transparanta med hur tillgängliga data är.

European Code of Conduct for Research Intergrity (ALLEA)

Information för prefekter

Som prefekt har du ansvar för hantering och arkivering av forskningsdata vid din institution. Här har vi samlat länkar till viktiga dokument och sidor som du behöver ha kännedom om i din roll som prefekt.

Stöd för dig som är prefekt

Du hittar mycket information på sidan Bevara data

Vi har samlat central information om bevarande, arkivering och gallring av data på en och samma sida. Här hittar du också länkar till juridisk information om allmänna handlingar och sekretess i forskning samt information från ITS om lagring av data.

Bevara data

Du behöver också ha kunskap om informationen på dessa sidor:

Policy för hantering av forskningsdata

Checklista för forskningsprojekt (Aurora)

Delning av forskningsdata i forskningssamarbeten (Aurora)

Dokumenterad forskningsdatahantering (Aurora)

Gallring av forskningsdata (Aurora)

Hantering av forskningsdata (Aurora)

Skapa en datahanteringsplan

Kontakt och stöd inom forskningsdata

På Umeå universitet samordnas forskningsdatastödet, men det är olika funktioner som ansvarar för olika frågor inom datahantering. Här kan du läsa om vilket stöd du kan få:

Kontakt och stöd inom forskningsdata