"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-09-29

Utbildningen håller måttet och studenterna presterar bra

NYHET Trots vårens snabba omställning till nätundervisning, anser de flesta studenter och medarbetare att det fungerar bra att studera och arbeta. Många studenter tycker också att utbildningen håller lika hög kvalitet som tidigare, och de presterar också lika bra som tidigare år. Det visar sammanställningen av en kartläggning med ett urval studenter och medarbetare vid Umeå universitet. Resultaten visar också att arbetsbördan ökat för många medarbetare.

Text: Camilla Bergvall

Den 18 mars stängdes campus för studenter på grund av covid-19-pandemin, och Umeå universitet tvingades till nätbaserad undervisning. För att ta reda på hur omställningen fungerade och hur situationen upplevs, skickades en enkät ut till 2 348 studenter och 684 medarbetare vid tio olika institutioner och enheter på universitetet i slutet av maj. 30 procent av studenterna och 70 procent av medarbetarna svarade. Dessutom intervjuades vissa stödfunktioner vid universitetet, och uppgifter om studenters prestationsgrad och medarbetares sjukfrånvaro hämtades in.

Föga förvånande visar kartläggningen att arbets- och studiesituationen förändrades för de flesta. Tydligt är också att upplevelserna varierar mycket mellan olika personer. I stort tycker dock 88 procent av medarbetarna och 78 procent av studenterna att det går mycket eller ganska bra att arbeta och studera under de nya förutsättningarna. Många – omkring 60 procent av studenterna – anser också att studierna kan utföras med bibehållen kvalitet. Det finns inte heller några tecken på att studenterna har svårare att klara studierna – prestationsgraden är ungefär lika hög som förra året.

Både lärare och studenter har varit väldigt angelägna om att få studier och undervisning att fungera.

– Hela universitetet tvingades till en otroligt snabb och omfattande omställning i våras, något som borde ha påverkat undervisningens kvalitet överlag, åtminstone till en början. Skönt ändå att höra att de flesta studenter tycker att det fungerar bra och är nöjda med utbildningen, säger rektor Hans Adolfsson.

– Och jag är faktiskt glatt förvånad över att de klarar att prestera i lika hög grad som tidigare, eftersom prestationsgraden på nätutbildningar generellt brukar vara lägre. Både lärare och studenter har varit väldigt angelägna om att få studier och undervisning att fungera. Och som jag framhållit tidigare har vi väldigt kompetenta lärare, och de har verkligen gjort ett extremt bra jobb i en exceptionell situation.

Drygt hälften av studenterna bedömer att studietakten på utbildningen är densamma som tidigare. Något färre – 44 procent – anser att svårighetsgraden är oförändrad, medan 36 procent tycker att den är högre. När det gäller kvaliteten på utbildningen generellt, och på föreläsningar och examinerande moment, svarar drygt hälften av studenterna ­– närmare 60 procent – att den är oförändrad, högre eller varierar.

Vi kommer att fortsätta följa upp hur studiesituationen utvecklas

– Det är inte så oväntat att studenternas svar och upplevelser varierar – för vissa förändrades studiesituationen mycket, medan andra påverkades mindre. Vi kommer att fortsätta följa upp hur studiesituationen utvecklas, för att se om det finns fler åtgärder vi kan ta till för att allas studier ska fungera så bra som möjligt, säger Hans Adolfsson.

Resultaten visar också att en klar majoritet bland både medarbetare och studenter kan få arbets- och studiero utanför campus. Ungefär hälften av de svarande studenterna hävdar också att det fungerar relativt bra med den sociala distanseringen, och enligt Studenthälsan minskade besöken mer än vanligt under perioden. I enkäten uttryckte bara 30 procent av studenterna och 25 procent av medarbetarna en klar oro för hur deras arbets- och studiesituation skulle påverkas hösten 2020.

Hans Adolfsson tycker det är positivt att det fungerar bra med att vara mer isolerad, men att det också är något överraskande att inte fler känner sig oroliga, eftersom beskedet om hur hösten skulle se ut kom relativt sent i juni, efter att enkätundersökningen genomförts.

– Vi vet ju att det har gått en tid sedan frågorna ställdes och att behovet att fysiskt träffa kollegor och studiekamrater kan ha förändrats, nu när det står klart att hemarbete kommer att bli vardag för många under en längre tid.

För studenter och medarbetare som har problem med att upprätthålla struktur och rutiner i vardagen kan distansstudier och distansarbete innebära en utmaning. I svaren framkommer att en del har svårare att koncentrera sig och hålla motivationen uppe. Resultaten indikerar att det bland doktoranderna finns en större andel som hamnar i en besvärlig situation, när de inte har en lika nära kontakt med kollegorna på institutionen. ­

Ungefär en femtedel av medarbetarna anser att arbetsbelastningen under perioden har varit högre än tidigare år. Bland lärare och forskare är denna andel två femtedelar. Sjukfrånvaron för medarbetare har dock sjunkit under perioden mars till maj.

– Sjukfrånvaron har legat på en låg nivå de senaste åren, så det kan vara svårt att dra generella slutsatser på små variationer. Men enligt resultaten verkar det inte finnas något stöd för att vårens förändrade arbetssätt lett till ett ökat antal sjukskrivningar, säger Hans Adolfsson.

När det gäller att arbeta, undervisa och lära via nätet snabbspolades utvecklingen flera år framåt i tiden

För medarbetare med administrativa arbetsuppgifter har vårens omställning fungerat förhållandevis bra. Nästan var tredje menar att de nu jobbar mer effektivt; tre av fyra har utvecklat ny kompetens och nästan hälften har lärt sig nya sätt att arbeta. Även andra medarbetare och studenter har genomgått en enorm digital och pedagogisk kompetensutveckling på väldigt kort tid.

– När det gäller att arbeta, undervisa och lära via nätet snabbspolades utvecklingen flera år framåt i tiden, och för många är det nog mer självklart idag med blended learning, nätbaserad undervisning och att använda nya digitala verktyg. Det finns också en positiv inställning till nya arbetssätt och rutiner, och det är viktigt att Umeå universitet förvaltar och vidareutvecklar denna kompetens.