Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Hans Adolfsson

Jag är rektor vid Umeå universitet sedan den 1 juli 2016. Som myndighetens högste chef leder jag det dagliga arbetet och företräder universitetet internt och externt.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Rektor vid Universitetsledningen Enhet: Universitetsledningen Roll: Universitetsrektor
Plats
Universitetsledningshuset plan 6, Universitetsområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är rektor vid Umeå universitet sedan den 1 juli 2016.

Som myndighetens högsta chef leder jag det dagliga arbetet och är universitetets främste företrädare både internt och externt. Jag beslutar bland annat om övergripande universitetsgemensamma styrdokument i frågor om forskning, utbildning och ekonomi.

Biografi:
Mellan åren 1985–89 studerade jag kemi vid Stockholms universitet, och 1990 påbörjade jag mina doktorandstudier vid Kungliga tekniska högskolan, KTH. Jag disputerade 1995 med avhandlingen Ligand design for selective catalysis.

Åren 1996–1998 var jag verksam som postdoktor i professor Sharpless forskargrupp vid the Scripps Research Institute i La Jolla, USA. Efter postdoktorsperioden anställdes jag som forskarassistent vid Stockholms universitet, därefter som lektor, och 2007 fick jag en professur i metallorganisk kemi vid samma lärosäte.

Vid Stockholms universitet har jag varit studierektor i organisk kemi, ledamot i den naturvetenskapliga fakultetens grundutbildningsberedning och i den kemiska sektionsberedningen. År 2009 valdes jag in som ledamot i den naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, och mellan 2010–2013 var jag sektionsdekan vid kemiska sektionen.

I juli 2013 tillträdde jag som prorektor vid Stockholms universitet – en befattning som jag hade under tre år tills jag tillträdde som rektor för Umeå universitet. Utöver mitt rektorsuppdrag så är jag också ordförande i styrelsen för Umeå universitets Holding AB, samt sitter som en av ledamöterna i Wallenbergstiftelsens huvudmannaråd.

Forskning:
Jag forskar inom metallorganisk kemi med tydligt fokus på utveckling av miljövänliga processer för selektiv framställning av organiska föreningar. Kännetecknande för verksamheten är grön kemi och selektiv katalys.

Ett specifikt pågående forskningsområde är att utveckla selektiva katalytiska metoder för såväl framställning som omvandling av amider. Amiden är en mycket stabil funktionell grupp som ofta förekommer i biologiskt aktiva föreningar, exempelvis i många läkemedel, och med den katalytiska och miljövänliga metod vi utvecklat kan dessa framställas med endast vatten som restprodukt.

Vidare har vi visat att amider kan omvandlas selektivt till andra funktionella grupper såsom aldehyder, aminer eller enaminer med mycket milda katalytiska metoder – något som kan få stor användning inom exempelvis jakten på nya läkemedel.

Akademiska meriter:
Professor i metallorganisk kemi (2007)
Docent, organisk kemi (2002)
PhD, organisk kemi (1995)
BS, kemi (1989)

Ledningsmeriter:
Rektor, Umeå universitet (2016– )
Prorektor, Stockholms universitet (2013–2016)
Sektionsdekan, Kemiska sektionen, Stockholms universitet (2010–2013)

2019
Applied organometallic chemistry, John Wiley & Sons 2019, Vol. 33, (9)
Lundberg, Helena; Tinnis, Fredrik; Adolfsson, Hans
2018
Angewandte Chemie International Edition, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2018, Vol. 57, (38) : 12347-12351
Trillo, Paz; Slagbrand, Tove; Adolfsson, Hans
2017
Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS) 2017, Vol. 139, (6) : 2286-2295
Lundberg, Helena; Tinnis, Fredrik; Zhang, Jiji; et al.
2017
Advanced Synthesis and Catalysis, WILEY-V C H VERLAG GMBH 2017, Vol. 359, (11) : 1990-1995
Slagbrand, Tove; Kervefors, Gabriella; Tinnis, Fredrik; et al.
2017
ACS Catalysis, AMER CHEMICAL SOC 2017, Vol. 7, (3) : 1771-1775
Slagbrand, Tove; Volkov, Alexey; Trillo, Paz; et al.
2017
ChemistryOpen, WILEY-V C H VERLAG GMBH 2017, Vol. 6, (4) : 484-487
Trillo, Paz; Slagbrand, Tove; Tinnis, Fredrik; et al.
2017
Chemical Communications, ROYAL SOC CHEMISTRY 2017, Vol. 53, (65) : 9159-9162
Trillo, Paz; Slagbrand, Tove; Tinnis, Fredrik; et al.
2016
Advanced Synthesis and Catalysis, Vol. 358, (24) : 4006-4018
Margalef, Jessica; Slagbrand, Tove; Tinnis, Fredrik; et al.
2016
Chemical Society Reviews, Vol. 45, (24) : 6685-6697
Volkov, Atexey; Tinnis, Fredrik; Stagbrand, Tove; et al.