Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-12-07

Utlysning av medel för vetenskaplig publicering inom det idrottsvetenskapliga området

NYHET Utlysningen är en del av Idrottshögskolans satsning på resurser för forskning inom det idrottsvetenskapliga området. Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen samt har anställning vid Umeå universitet som professor, universitetslektor, forskarassistent, biträdande lektor eller forskare. Även forskare affilierade till Umeå universitet har möjlighet att söka. Sista ansökningsdag är 5 mars 2021.

Idrottshögskolans forskningsråd beslutade 2020-12-04 att avsätta resurser för forskningsaktiviteter under 2021 till och med juni 2022. Idrottshögskolan utdelar stöd till forskare som vill publicera sig i internationella tidskrifter med peer review-förfarande på redan insamlad data/empiriskt material.

Om den sökande tilldelats resurser tidigare inom någon av Idrottshögskolans utlysningar skall dessa vara avrapporterade med godkänd slutredovisning för att medel i denna utlysning ska kunna sökas.

Anslag och beslut

Idrottshögskolan kommer till de ansökningar som beviljas att tilldela ett schablonbelopp om 85.000 kr för publiceringsstöd. Med publiceringsstöd menas resurser för att stödja skriv- och publicerings-processen för forskning där redan insamlade data finns. Det kan röra sig om arbetstid för skrivande, språkgranskning av manus osv. Tänk på att universitets-, fakultets- och institutsgemensamma kostnader ska inrymmas i budgeten för det beviljade schablonbeloppet.


Ansökningarna kommer att handläggas av Idrottshögskolans forskningsråd. Anslagen ska vara förbrukade senast 2022-06-26. I samband med att artikeln publiceras ska du ange att Idrottshögskolan har varit med och delfinansierat projektet och utöver den egna institutionen ska även Umeå School of Sport Sciences anges som affiliering. Avvikelser från den ursprungliga publiceringsskissen som inverkar på projektets genomförande rapporteras till Idrottshögskolan. Uteblivna tidskriftssubmitteringar eller andra väsentliga avvikelser kan innebära att tilldelade medel dras tillbaka.

Uppföljning

Den som söker medel för vetenskaplig publicering vid denna utlysningsomgång ska på Idrottshögskolans anmodan återrapportera hur medel använts för år 2021-2022 (inskickade artiklar/antagna artiklar). Forskare som beviljas medel ska presentera sina resultat vid något av Idrottshögskolans idrottsvetenskapliga seminarium eller i annat sammanhang som Idrottshögskolan anordnar.

Ansökan

Den sökande ska lämna in ett kort publiceringsskiss (max. tre sidor) på svenska eller engelska innehållande:

a) den kommande artikelns syfte,
b) vilka insamlade data som ska bearbetas och ev. vilket projekt den tilltänkta publiceringen baseras på,
c) vad medlen ska användas till, dvs. en kort plan över processen,
d) var artikeln är tänkt att publiceras, samt
e) artikelns idrottsrelevans.

Idrottsrelevans bedöms utifrån samma definition som tillämpas av Centrum för idrottsforskning, CIF. Den sökande är ansvarig för projektets utförande.

Ett intyg från prefekt ska bifogas där det styrks att projektet kan utföras på det sätt som beskrivits i ansökan.

Sista ansökningsdag är den 5:e mars 2021. Ofullständiga eller sent inkomna ansökningar kommer inte att behandlas. Ansökan skickas som PDF till Taru Tervo, taru.tervo@umu.se

Vid frågor, välkommen att kontakta

Taru Tervo
Forskningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 94