"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-12-07

Utlysning av medel för att skriva forskningsansökningar inom det idrottsvetenskapliga området

NYHET Idrottshögskolan ger ekonomiskt stöd till tid att skriva forskningsansökningar inom det idrottsvetenskapliga området. Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen samt har anställning vid Umeå universitet som professor, universitetslektor, forskarassistent, biträdande lektor eller forskare. Även forskare affilierade till Umeå universitet har möjlighet att söka. Sista ansökningsdag är 5 mars 2021.

Utlysningen är den del av Idrottshögskolans satsning på resurser för forskning inom det idrottsvetenskapliga området. Idrottshögskolans forskningsråd beslutade 2020-12-04 att avsätta resurser för forskningsaktiviteter under 2021 till och med juni 2022. Medel beviljas för att skriva idrottsrelevanta forskningsansökningar som syftar till att söka betydande extern finansiering från VR/EU/Forte/RJ/Vinnova/Wallenbergstiftelserna eller liknande forskningsråd. Mindre ansökningar som till t.ex. CIF erhåller inga medel i denna utlysning. Medel beviljas inte heller för projektansökningar som tidigare erhållit finansiellt stöd från Idrottshögskolan för samma ändamål.

Om den sökande tilldelats resurser tidigare inom någon av Idrottshögskolans utlysningar skall dessa vara avrapporterade med godkänd slutredovisning för att medel i denna utlysning ska kunna sökas.

Anslag och beslut

Idrottshögskolan ger ekonomiskt stöd till tid att skriva forskningsansökningar. De ansökningar om ekonomiskt stöd som Idrottshögskolan beviljar erhåller ett schablonbelopp om 100 000 kr vardera. Tänk på att universitets-, fakultets- och institutsgemensamma kostnader ska inrymmas i budgeten för det beviljade schablonbeloppet. För forskningsfinansiärer som tillämpar forskningsskiss följt av fullständig ansökan ges ekonomiskt stöd i två omgångar; 50 000 kr av stödet för skiss och 50 000 kr av stödet i händelse av att fullständig ansökan ska inlämnas.

Ansökningarna kommer att handläggas av Idrottshögskolans forskningsråd. Beviljade medel ska vara förbrukade senast 2022-06-26. Avvikelser från projektskissen som inverkar på projektets genomförande måste rapporteras till Idrottshögskolan, vilket kan innebära att tilldelade medel dras tillbaka. Forskare som beviljas medel erbjuds att få synpunkter från Idrottshögskolans forskningsråd innan forskningsansökningarna ska skickas in.

Uppföljning

Den som erhåller medel för att skriva en forskningsansökan ska på Idrottshögskolans anmodan återrapportera hur beviljade medel använts. Uppföljning av beviljade medel sker under hösten 2022. Den sökande ansvarar för att en kopia av den ansökan som skickas in till forskningsfinansiären också skickas till Idrottshögskolan. Sökande som får medel av Idrottshögskolan ska på anmodan presentera projektet vid Idrottsvetenskapliga seminarier eller andra föredrag anordnade av Idrottshögskolan. I samband med vetenskaplig publicering ska Idrottshögskolan anges som delfinansiär och utöver den egna institutionen ska även Umea School of Sport Sciences anges som affiliering.

Ansökan

Den sökande ska lämna in en projektskiss på svenska eller engelska (max. tre sidor). I ansökan ska tydligt framgå:
a) Projekttitel, deltagande forskare och deras organisatoriska hemvister,
b) vilket forskningsråd individen/gruppen har för avsikt att söka medel ifrån,
c) en plan för arbetet med forskningsansökan,
d) när ansökan ska lämnas in och när besked förväntas ges om ansökan beviljats medel, samt
e) projektets idrottsrelevans.

Idrottsrelevans bedöms utifrån samma definition som tillämpas av Centrum för idrottsforskning. Den sökande är ansvarig för projektets utförande.

Ett intyg från prefekt ska bifogas där det styrks att projektet kan utföras på det sätt som beskrivits i ansökan.

Sista ansökningsdag är den 5:e mars 2021. Ofullständiga eller sent inkomna ansökningar kommer inte att behandlas. Ansökan skickas som PDF till Taru Tervo, taru.tervo@umu.se.

Vid frågor, välkommen att kontakta:

Taru Tervo
Forskningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 94