"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-03-14

Utvärdering som leder till utveckling

NYHET Klinisk praktik är viktig för de blivande sjuksköterskornas träning av praktisk färdighet och förmåga. För sjuksköterskeprogrammet har det satsats på att skapa fler platser för verksamhetsförlagd utbildning, liksom på strukturer och utbildning för handledarna. Betydelsen av den pågående utvecklingen stärks av en rekommendation från UKÄ.

Text: Lena Åminne

UKÄ har gjort en utvärdering av sjuksköterskeprogrammet, inom temat hur lärosätet skapar förutsättningar för studenter att uppnå examensmål för färdighet och förmåga.

UKÄ fann att Umeå universitet skapar goda förutsättningar för studenterna att nå målet ur flera aspekter och rekommenderade en fortsatt utveckling. UKÄ bedömer de åtgärder som har vidtagits som rimliga och ändamålsenliga.

Värdefulla insikter

Utifrån granskningen fortsätter det påbörjade strategiska arbetet i dialog med vårdverksamheter. Arbetet syftar till att säkerställa tillräckligt med platser för verksamhetsförlagd utbildning, att ge stöd till handledare genom att skapa strukturer för handledning genom olika handledningsmodeller och att tillgängliggöra digital handledarutbildning.

- Arbetet med självvärderingen har gett oss värdefulla insikter att ta med i arbetet med den nya utbildningsplanen, säger Christina Juthberg, utbildningsansvarig och biträdande prefekt.

En ändring i högskoleförordningen har lett till att sjuksköterskeutbildningen behöver läggas om då andelen verksamhetsförlagd utbildning ska ökas markant utifrån EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv.

- Eftersom fokus i UKÄ-utvärderingen rörde målet färdighet och förmåga, blir lärdomarna särskilt betydelsefulla då den verksamhetsförlagda utbildningen får större tyngd i den kommande sjuksköterskeutbildningen.

Ny form av granskning

Tematisk utvärdering är en ny form av granskning som bygger på dialog och erfarenhetsutbyte mellan lärosäten, där sedan lärosätets självvärdering bedöms av en granskningsgrupp. Till skillnad från tidigare granskningar har målet varit att bidra till lärosätets utveckling och inte att bedöma kvalitet som kan hota examensrätten. Granskningen resulterade i bör- eller kan-rekommendationer och lärosätet har redovisat vidtagna åtgärder till UKÄ.

För mer information, kontakta

Kristina Lämås
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 21