"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-09-28

Vaartoe genomför kartläggning av rasism mot samer

NYHET Sametinget har av regeringen fått i uppdrag att kartlägga rasism mot samer och har tagit fram en projektplan för genomförandet. Sametinget har nu gett Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, uppdraget att genomföra kartläggningen.

Patrik Lantto Foto: Johan Gunséus

Vad betyder det att Sametinget anlitat Vaartoe för uppdraget att kartlägga rasism mot samer?

– Sametingets beslut är mycket glädjande för Vaartoes vidkommande, då detta ger oss möjlighet att lägga fokus på denna mycket viktiga fråga. Det senaste årtiondet har det blivit allt tydligare att samer som lever i Sverige har sämre psykisk hälsa än icke-samer och att etnisk diskriminering och rasism är betydande bakomliggande orsaker, säger Patrik Lantto.

– Samtidigt är det idag svårt att statistiskt mäta den mycket oroande utvecklingen som pågår, då samerna som folk är osynliggjorda i officiell statistik. Detta är utmaningar som måste tas i beaktning. Uppdraget kommer även att kunna kopplas till annat arbete vid Vaartoe.

Vad är upprinnelsen till att Sametinget fått detta uppdrag?

– Regeringen har konstaterat att det saknas en systematisk kartläggning av förekomst av rasism mot samer i Sverige, och att detta är behövligt både för att synliggöra problemet och för att bedöma vilka insatser som är nödvändiga. Att problemet finns och är stort har många samer vittnat om, som till exempel rör mobbning, kränkningar, hot och våld.
– Sametinget har därför fått regeringens uppdrag att kartlägga rasism mot samer och utlyste för detta syfte 470 000 SEK för 2017, samt 500 000 SEK för 2018 (under förutsättning att regeringen beviljar medel för projektet för 2018).

Patrik Lantto säger att Vaartoe är en synnerligen lämpad aktör att utföra detta uppdrag, då man ur ett nationellt perspektiv är en unik enhet med sitt fokus på samiska frågor och urfolksfrågor. Vid Vaartoe arbetar forskare med stor kunskap kring rasism, psykisk ohälsa och internationell urfolkshälsoforskning, en kompetens som är viktig för genomförandet av detta projekt på ett framgångsrikt sätt.
I en beskrivning av Vaartoes specialistkompetens nämner han som exempel Petter Stoor, som genomförde den stora kartläggningen av samisk psykisk ohälsa (Stoor 2016), och är doktorand vid UiT och Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus, SANKS, men har sin placering vid Vaartoe.

Coppélie Cocq, docent i samiska studier och med en forskningsresurs från Vaartoe, arbetar bland annat med användningen av digitala medier i Sápmi med fokus på språk, identitet och kommunikation och har där tagit upp utsatthet i sociala medier.
Och Per Axelsson, docent i historia som forskar om kopplingen mellan kolonisation och urfolkshälsa, även är ledamot i FoU-styret för SANKS.

Hur många kommer att jobba med kartläggningen?

– En utredare kommer att anställas i projektet, som till stöd kommer att ha Per Axelsson, Petter Stoor, Coppélie Cocq och jag själv som handledningsstöd. Dessutom kommer en referensgrupp bestående av företrädare för samiska organisationer och andra personer med relevant kompetens att tillsättas.

När ska kartläggningen vara klar?

– Arbetet ska redovisas till Sametinget senast 12 september 2018, och kommer således att löpa något kortare tid än ett år. Vår avsikt är dock att den utredare som anställs ska få arbeta med viss uppföljning en kortare period även efter detta datum.

I anslutning till kartläggningsprojektet har Umeå universitet utlyst en tidsbestämd anställning som projektassistent. Läs mer här.

Kontakt:

Patrik Lanttopatrik.lantto@umu.se, tel. 090-786 61 86, 070-170 03 89.

Redaktör: Per Melander