"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-12-07

Välplanerad och individanpassad vård kan minimera ungdomars smärta och stress vid skolioskirurgi

NYHET Många ungdomar som genomgår planerade operationer för skolios, ett tillstånd där ryggraden är krökt i sidled, upplever både stress och smärta under lång tid efter ingreppet. Stressymptom såsom känslan av hjälplöshet och brist på kontroll i samband med skolioskirurgi kan minimeras genom att planera och individanpassa vård och återhämtning i hemmet efter operationen. Detta enligt en avhandling vid Umeå universitet.

I en studie av ungdomar och unga vuxna som genomgått planerad skolioskirurgi framkom att upplevd nervositet och stress innan operationen var kopplad till smärtor direkt efter operationen. Dessutom förekom kvarvarande eller nytillkommen smärta framför allt bland dem som upplevt svår smärta direkt efter operationen. I vissa fall beskrevs smärtupplevelser i samband med operationen som gav mardrömmar upp till två år efter operationen.

För vissa patienter som kommit hem efter sjukhusvistelsen uppstod emellanåt nya besvär relaterade till både operationen och hemmiljön, som ibland inte anpassats för postoperativ återhämtning och rehabilitering. Ungdomarna i studien beskrev hur de efter operationen haft besvär med trötthet, aptitlöshet, illamående, förstoppning och smärta. Men faktorer som att syssla med en hobby, support och nära kontakt med familj, goda relationer till kompisar, idrottsaktiviteter att sträva tillbaka till och att ha ett mål att försöka nå underlättade hantering av postoperativa svårigheter.

– Återhämtning efter skolioskirurgi kan ta lång tid och under tiden behövs stöd från såväl anhöriga och vänner som från skolan. Vården i samband med skolioskirurgi behöver planeras och individanpassas på ett annat sätt än vad som görs idag. Uppföljningar under den första tiden i hemmet efter operationen och efter sex månader skulle ge ungdomarna ett bättre stöd i återhämtningsprocessen, säger Anna-Clara Rullander, doktorand vid Institutionen för omvårdnad och författare av avhandlingen.

I studien har ungdomar och unga vuxna från fyra olika ryggkliniker i Sverige deltagit i sammanlagt fyra studier. Informanterna har fått självskatta upplevd smärta, illamående, nöjdhet med sjukhusvistelsen samt olika stressfaktorer. Informanterna har också beskrivit upplevelser och händelser förknippade med faktorerna som de självskattat. De har fyllt i frågeformulär om hur de mår före och efter operationen och har skrivit dagbok efter hemkomsten från sjukhuset, samt blivit intervjuade efter sex månader och två år.

Anna-Clara Rullander är från Skellefteå och bor i Umeå. Förutom sina doktorandstudier vid Institutionen för omvårdnad jobbar hon som specialistsjuksköterska på barnkliniken vid Norrlands Universitetssjukhus.

Läs en digital publicering av avhandlingen

Foto:Flickr

För mer information, vänligen kontakta:

Anna-Clara RullanderInstitutionen för Omvårdnad, Umeå universitetTelefon: 090-786 9861 / 072-524 6776
E-post: anna-clara.rullander@umu.se

Om disputationen:

Fredagen den 11 december försvarar Anna-Clara Rullander, Institutionen för omvårdnad, sin avhandling med titeln: Ungdomars upplevelser av att genomgå skolioskirurgi, psykologiska aspekter och mönster av smärta. (Engelsk titel: Adolescents' experiences of undergoing scoliosis surgery, psychological aspects and patterns of pain.) Opponent: Karin Enskär, professor, omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping. Huvudhandledare: Viveca Lindh.
Disputationen äger rum kl 9:00 i aulan, Vårdvetarhuset, Umeå universitet

Redaktör: Daniel Harju