"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-12-08

Varmare klimat minskar produktionen av fisk

NYHET En ny avhandling vid Umeå universitet visar att produktionen av fisk i sjöar i norra barrskogsbältet påverkas negativt av den pågående klimatförändringen. Detta gäller både antalet fiskar och den totala biomassan. Per Hedström försvarar sin avhandling fredagen den 16 december.

Per Hedström har utfört sina experiment i bassänger med olika vattentemeperatur på försöksanläggningen i Röbäck, Umeå. Foto: Per Byström

Ett framtida varmare klimat med mer nederbörd medför att temperaturen i våra vattensystem höjs och att inflödet av organiskt kol från land till sjösystemen blir större. Per Hedströms forskningsresultat visar att detta kan medföra att både antalet, biomassan och produktionen av fisk kan komma att minska.

Den förhöjda vattentemperaturen gör att energibehovet hos fiskar ökar för att de ska kunna upprätthålla grundläggande kroppsfunktioner. Den ökande avrinningen organiskt kol minskar samtidigt produktionen av bottenlevande djur, som är viktig föda för fiskens tillväxt och reproduktion.

– Om produktionen av föda i sjön inte ökar lika mycket så minskar fiskens nettointag av energi, både individuellt och som population för fiskar. Istället går energin helt enkelt till att hålla sig vid liv, säger Per Hedström.

Storspigg har använts som modellorganism. Här sker notning i bassängerna. Foto: Mikael Peedu

Den ökande mängden organiskt kol förmörkar miljön på botten, även i grunda system, och förhindrar därigenom den viktiga fotosyntesen hos bottenlevande växter.

– Om primärproduktionen minskar har ju djur högre upp i näringskedjan mindre föda vilket innebär att fiskproduktionen blir lägre. I princip allt levande är beroende av fotosyntesens produkter, säger Per Hedström.

Även överlevnaden på vintern sjunker med förhöjda nivåer av organiskt kol. Under vintern får fiskarna det svårare att hitta föda på grund av att vattnet blir mörkare via de kolföreningarna som finns i vattnet.

– Det visade sig i mina experiment både i mängden mat som fiskarna hade i magen och i en sämre kroppskondition. När svälten är svår är det de små individerna som dör först, detta kan leda till att sommarens produktion av yngel också minskar, säger Per Hedström.

Per Hedström
Foto: Erik Geibrink

Per Hedström har utfört sina experiment vid en storskalig försöksanläggning på Röbäck i Umeå. Jämförande studier har utförts i experimentdammar utomhus dels i naturlig temperatur och låga nivåer av löst organiskt kol i vattnet samt en tre grader förhöjd temperatur och fördubblad nivå av organiskt kol i vattnet. Storspigg har använts som modellorganism.

Per Hedström är född och uppvuxen i Piteå. Han är utbildad lärare och biolog vid Umeå universitet.

Läs en digital publicering av avhandlingen

För mer information, kontakta gärna:

Per Hedström, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskapTelefon: 070-603 44 48
E-post: per.hedstrom@umu.se

Om disputationen:

Fredagen den 16 december försvarar Per Hedström, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Climate change impacts on production and dynamics of fish populations. Svensk titel: Klimatförändringens inverkan på produktion och dynamik hos fiskpopulationer.Disputationen äger rum klockan 10 i Lilla hörsalen KBC-huset vid Umeå universitet.Fakultetsopponent är Peter Eklöv, professor vid evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala universitet.
Handledare är Pär Byström.

Redaktör: Anna Svanbeck