"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-03-14

Vatten i fokus på miljöseminarium

NYHET Fredag den 18 mars anordnar Centrum för miljövetenskaplig forskning, CMF, ett seminarium kring EU:s ramdirektiv för vatten som gäller alla svenska vattendrag sedan 2003. Bland annat tar man upp hur saklig information till allmänheten ska nå ut.

– Hur verkställs beslut och åtgärdsprogram? Hur skapar man förståelse och acceptans för de åtgärder som behövs för att långsiktigt säkra en bra vattenmiljö, undrar Ulf Segerström, docent och föreståndare för CMF.

Övergödning, försurning, kalkning, vattenbruk - kontra skötsel, vattenkvalitet – kontra den biologiska miljön, skogsbruk, gifter och läkemedel, miljöövervakning, samt fiske är sådant som påverkar vattenmiljön. Men att undvika påverkan är inte lätt eftersom intressen ställs mot varandra.

Seminariet kommer bland annat att beröra frågor som:

  • Hur ser forskarsamhället på frågor som dessa?
  • Hur fungerar överföringen av forskningsresultat till praktisk tillämpning?
  • Vad behöver man hjälp med på länsstyrelserna?

– Vattenmyndigheten ska se till att vattenmiljön hålls ren, men mer oklart är hur vi skall hantera frågorna i en vardagsrealitet. I ett samhällsperspektiv står vi inför flera praktiska frågor. Hur skall frågorna hanteras på olika samhällsplan – tekniskt, ekonomiskt, politiskt, lokalt respektive nationellt? Och vilka effekter kommer besluten att få för den enskilda människan, frågar Ulf Segerström.

Att skydda vattentillgångar för att säkra en långsiktigt hållbar vattenförsörjning är en av de viktigaste globala uppgifterna. EU:s ramdirektiv för vatten antogs i oktober 2000 och gäller sedan 2003 för alla svenska vatten. Målet är att uppnå en god vattenstatus 2015.

För att nå målet skall alla vattenfrågor administreras avrinningsområdesvis och under 2004 har fem särskilda vattenmyndigheter inrättats, vars uppgift är att ta fram åtgärdsplaner och åtgärdsprogram. Länsstyrelser och kommuner skall fortfarande ha huvudansvaret för utförandet. Andra aktörer är Naturvårdsverket, Boverket och SGU.

På lokal nivå skall samverkansorgan inrättas för att underlätta samarbetet mellan kommuner, företag, intresseorganisationer och vattenvårdsförbund. Det blir en med andra ord en innehållsrik dag med representanter för myndigheter och forskare från Umeå universitet samt Sveriges lantbruksuniversitet. Bert Allard från Örebro universitet agerar moderator.

Umeås nya Miljöforskningsportal, som utarbetats av Miljöhögskolan i samarbete med bland andra CMF kommer också att lanseras.

Lokal och program se:
www.umu.se/cmf/Varseminarium2005.pdf

Kontaktperson:

Ulf Segerström, docent och föreståndare för CMFTel: 090-786 83 13
E-post: Ulf.Segerstrom@svek.slu.se

CMF:s mål är att vara pådrivande kraft för högkvalitativ tvärvetenskaplig miljöforskningssamverkan mellan myndigheter och universitet i Umeåregionen.

CMF kan du läsa mer om på www.umu.se/cmf/

Redaktör: Carina Dahlberg