"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Lärande för hållbar utveckling vid Medicinska fakulteten

Det globala hållbarhetsmålet om God hälsa och välbefinnande, SDG3, är det mål i Agenda 2030 som tydligast rör Medicinska fakultetens program. Men flera andra mål står också i fokus när alla fakultetens utbildningsprogram utvecklas för att inkludera perspektiv av och kunskap om Hållbar utveckling, som förberedelse inför studenternas kommande yrkesliv.

   

 ”Universitet och högskolor skall i sin verksamhet främja
           en hållbar utveckling som innebär att nuvarande
    och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och
         god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.”  

                   (Högskolelagen 1992:1434, 1 kap. 5 §). 

 

Hållbar utveckling inom utbildning 

Studenter vid Medicinska fakulteten har ett yrkesliv framför sig, som tydligt har med människors hälsa och välbefinnande att göra, inom exempelvis hälso- och sjukvård, tandvård, äldrevård och medicinsk forskning. Alla studenter som examineras ska därför under sin utbildning få både kunskap om, och utmanas i, frågeställningar kring hållbar utveckling och FN:s globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030. 

Studenterna ska bland annat under sin utbildning få kunskap om vad hållbar utveckling betyder för det kommande yrkeslivet genom att belysa de globala hållbarhetsmålen, både enskilt och i förhållande till varandra, samt genom att problematisera hur de påverkas av varandra. Fokus ligger dock på målet om God hälsa och välbefinnande. Utöver Agenda 2030 ska studenterna tränas i de nyckelkompetenser, som enligt UNESCO krävs för att delta aktivt i det transformativa arbetet för hållbar utveckling. 

Genomlysning av programmen 

Alla fakultetens utbildningsprogram arbetar med att integrera Hållbar utveckling i kurser och utbildningsplaner. Under 2021 - 2022 gjordes en genomlysning av befintligt innehåll av hållbar utveckling. Därefter har ett arbete påbörjats för att integrera hållbarhetsperspektivet i olika kurser, moment och klinisk praktik, där programmen lägger vikt vid att säkerställa att studenterna erhåller kunskaper och färdigheter om och för hållbar utveckling och Agenda 2030, och att detta också examineras.

Exempel från fakultetens utbildningsprogram 

Kopplat till målet om God hälsa och välbefinnande ingår handlingsplaner för jämställdhet, tillgänglig patientutbildning, förbättrad sjukvård, förebyggande av klimatförändringar och strävan efter förutsättningar för inkluderande samhällen och i det belysa det globala perspektivet av god hälsa.

Ett ämne som tas upp inom exempelvis specialistsjuksköterskeprogrammen, är vilka konsekvenser de senaste vetenskapliga upptäckterna har för låg-, medel- respektive höginkomstländer.  

Inom biomedicinprogrammet utvecklas hållbar utveckling till att vara ett holistiskt utbildningsmoment som ska genomsyra hela utbildningen. I samband med modernisering av en kurs i sjukdomslära, som är sista kursen på programmet innan examensarbete, planeras en sammanfogning av alla undervisningsmoment om Hållbar utveckling.

Även om målet om God hälsa och välbefinnande är prioriterat, är miljömässiga och ekonomiska perspektiv viktiga. Inom flera av fakultetens utbildningsprogram tas till exempel hanteringen av kemikalier och material upp:

  • Inom tandvårdsutbildningarna belyser man bland annat användning och val av dentala material och hantering av avfall. Här har också en övergång till digitaliserad framställning av kronor och broar minskat användningen av förbruknings- och modellmaterial samt vissa kemikalier.
  • Inom biomedicinsk analytikerprogrammet belyses miljöpåverkan av laborativt material. Riskbedömning av kemikalier och arbetsmoment genomförs också. Vidare görs återkommande översyner av kemikalieanvändningen, där vådliga kemikalier byts ut mot mindre farliga kemikalier. 

Inom logopedprogrammets lingvistikkurser läggs såväl den fonetiska som grammatiska grunden med svenska språket som bas. Undervisningen utmanar därför särskilt studenter med flerspråkig och icke-svensk bakgrund, men bidrar i förlängningen till inkludering och social hållbarhet. 

För Läkarprogrammet har det vid omläggningen till det nya 6-åriga programmet skapats fyra moment om hållbar utveckling utspritt på fyra terminer. 

Vid Institutionen för Epidemiologi och global hälsa har genomlysningen av hållbar utveckling inom masterprogram inom folkhälsovetenskap resulterat i att alla lärare deltagit i ett arbeteför att ytterligare integrera nya lärandemoment. 

Kompetensutveckling och stöd till lärare 

För att stödja lärare att få ökad kännedom om och förståelse för vad hållbar utveckling, lärande för hållbar utveckling, Agenda 2030 och nyckelkompetenser är har universitetets enhet för Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) fått i uppdrag av fakultetens Utbildningsstrategiska nämnd att ta fram ett utbildningspaket med en Introduktion till lärande för hållbar utveckling. Utbildningen består av två delar, dels en onlineföreberedelse, dels en workshop. Målet är att alla lärare vid fakulteten ska delta i utbildningen under nuvarande verksamhetsperiod.

Hållbar utveckling inom fakultetens forskarutbildning 

I fakultetetens nya forskarutbildningsprogram är hållbar utveckling ett av tre pedagogiska teman. De andra två är tvärvetenskaplig kompetens, och kunskapstranslation. Inom temat hållbar utveckling poängteras tvärvetenskaplig kompetens och samarbete som väsentligt, då detta krävs för att hantera de globala utmaningarna.  

Forskarutbildningsprogrammet bygger på progression där de forskarstuderande initialt ska få  en översiktlig förståelse av alla hållbarhetsmål, med fokus på målet om God hälsa och välbefinnande, och på specifika utmaningar som finns inom medicin och hälsa. Därefter löper temat genom hela utbildningen och uppmuntrar till en mångsidig och interaktiv lärmiljö för nya vetenskapliga idéer, samarbeten och åtgärder som inte begränsas av disciplinära gränser. Bedömningen är att det ger de forskarstuderande  en bra grund i mötet med komplexa samhällsutmaningar, som akademiska forskare, eller i ledande befattningar. 

Senast uppdaterad: 2023-05-09