Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Klimat och hållbarhet

En av Umeå universitets viktigaste uppgifter är att möta omvärldens förändrade krav och förväntningar och driva omställningen till ett hållbart samhälle. Universitetet har även en hög ambition att bidra till att de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och att Parisavtalets klimatmål uppnås.

Universitetet ska med ett proaktivt förhållningssätt och ett innovativt arbetssätt verka för ett hållbart samhälle genom att bidra med forskning, utbildning, nya lösningar, spridning av information och även minska utsläppen från universitetets egen verksamhet för att Sverige ska vara klimatneutralt år 2045.

Umeå universitet har även undertecknat Klimatramverket för svenska universitet och högskolor.

Hållbarhet i siffror fram till 2021

121 program
inom utbildning har examensmål om hållbar utveckling
59 procent
av våra vetenskapliga artiklar bidrar till de globala målen
144 kWh/m2
var den genomsnittliga energianvändningen år 2021
47 procent
av upphandlingarna och avropen ställde miljökrav 2021

Fokusområden för klimat och hållbarhet

Umeå universitets mål och aktiviteter för att bidra till en hållbar utveckling beskrivs i universitetets Handlingsplan för klimat och hållbarhet för 2021–2023 som är indelade i följande sex fokusområden.
Utbildning och studenter

Utbildning är universitetets viktigaste bidrag till en hållbar omställning av samhället.

Forskning och nyttiggörande

Ny kunskap är en förutsättning för att möta samhällets utmaningar och genomföra en hållbar omställning.

Inköp, upphandling och investeringar

Kravställan vid inköp och upphandling gör att universitet kan minska sin miljö- och klimatpåverkan.

Fastigheter och campus

Delningstjänster och klimatsmarta lösningar kan effektivisera energianvändningen och öka nyttjandegraden.

Möten och resor

Universitetet arbetar aktivt för att öka antalet resfria möten och utveckla formerna för möten.

Kemikalier och avfall

Genom att undvika och begränsa spridning av farliga ämnen bidrar universitet till hållbar samhällsutveckling.

Läs mer om Umeå universitets klimat- och hållbarhetsarbete

Strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete

Läs mer om Umeå universitets strategiska miljö- och hållbarhetsarbete i miljöpolicyn och andra ramverk.