"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Klimat och hållbarhet

Bild: pixels.com

En av universitetets viktigaste uppgifter är att driva omställningen till ett hållbart samhälle. Det gör vi bland annat genom att arbeta proaktivt och innovativt med vår forskning, utbildning och samverkan, och genom att minska utsläppen från universitetets egen verksamhet.

Med utgångspunkt i de nationella och internationella ramverken för klimat och hållbarhet har universitetet tagit fram egna regelverk och visioner som beskriver hur vi ska arbeta för bidra till att FN:s globala mål i Agenda 2030 uppnås. På sidan om vårt strategiska miljö- och hållbarhetsarbete når du universitetets klimat- och miljöramverk.

Fokusområden för klimat och hållbarhet

I Handlingsplan för klimat och hållbarhet för 2021–2023 har vi identifierat sex fokusområden och de inriktningsmål vi vill nå till 2030. På fokusområdenas sidor får du veta vilka målen är och hur det går för oss.
Utbildning och studenter

Utbildning är universitetets viktigaste bidrag till en hållbar omställning av samhället.

Forskning och nyttiggörande

Ny kunskap är en förutsättning för att möta samhällets utmaningar och genomföra en hållbar omställning.

Inköp, upphandling och investeringar

Kravställan vid inköp och upphandling gör att universitet kan minska sin miljö- och klimatpåverkan.

Fastigheter och campus

Delningstjänster och klimatsmarta lösningar kan effektivisera energianvändningen och öka nyttjandegraden.

Möten och resor

Universitetet arbetar aktivt för att öka antalet resfria möten och utveckla formerna för möten.

Kemikalier och avfall

Genom att undvika och begränsa spridning av farliga ämnen bidrar universitet till hållbar samhällsutveckling.

Mer om hur vi tar framtidsansvar

Hållbarhet är vår drivkraft och inspiration

Genom hur vi väljer och vad vi gör som medarbetare och studenter på universitetet, blir vi nyckelaktörer för att klimat- och hållbarhetsmålen ska kunna nås. Den här filmen tog vi fram 2021 för att informera och inspirera våra nya medarbetare.

Strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete

Läs mer om universitetets strategiska hållbarhetsarbete och ta del av våra klimat- och miljöramverk.

Senast uppdaterad: 2022-10-26