"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Klimat och hållbarhet

Bild: pixels.com

En av universitetets viktigaste uppgifter är att driva omställningen till ett hållbart samhälle. Det gör vi bland annat genom att arbeta proaktivt och innovativt med vår forskning, utbildning och samverkan, och genom att minska utsläppen från universitetets egen verksamhet.

Med utgångspunkt i de nationella och internationella ramverken för klimat och hållbarhet har universitetet tagit fram egna regelverk och visioner som beskriver hur vi ska arbeta för bidra till att FN:s globala mål i Agenda 2030 uppnås. På sidan om vårt strategiska miljö- och hållbarhetsarbete når du universitetets klimat- och miljöramverk.

Mål för klimat och hållbarhet

För klimat- och hållbarhetsarbetet har Umeå universitet två övergripande mål och 13 inriktningsmål. Information om inriktningsmålen finns under respektive fokusområde nedan. De övergripande målen är: 

Umeå universitet ska bidra till att de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 uppnås

I universitetets Hållbarhetsrapport visas översiktligt hur Umeå universitet bidrar till att de globala målen för hållbar utveckling (eng. Sustainable development goals, SDG) i Agenda 2030 nås. Genom att belysa utbildning, forskning och samverkan samt universitetets övriga verksamhet, med siktet inställt mot ökad hållbarhet, ges både en bild av hur universitet bidrar eller kan bidra och vilka utmaningar som finns.  De exempel som nämns under respektive mål är endast ett litet urval av all vår verksamhet.

Hållbarhetsrapport 2022

Umeå universitet ska vara klimatneutralt senast år 2045

För att universitetet progressivt ska kunna bidra till samhällets klimatmål har universitetet låtit ta fram en koldioxidbudget. Koldioxidbudgeten visar klimatutsläpp från externa köp av varor och tjänster, från köpta kapitalvaror, tjänsteresor samt utsläpp från avfallshantering, energianvändning och hyrda lokaler. Koldioxidbudgeten visar att universitetet från år 2022 fram till 2045 skulle behöva minska sina koldioxidutsläpp med 19 procent per år jämfört med föregående år för att ligga i linje med samhällets klimatmål. Koldioxidbudgeten följs upp genom årliga klimatbokslut. 

Klimatbokslut 2022 visar att universitetets verksamhet släppt ut något mindre än koldioxidbudgeten som var 24 710 ton CO2-ekv och släppt ut 23 987 ton CO2-ekv. varav inom Scope 1: 49 ton; Scope 2: 679 ton; Scope 3: 23 259 ton CO2-ekv.  

Klimatbokslut 2023 visar att universitetet överskridit koldioxidbudgeten som var med 20015 ton CO2-ekv. och släppt ut 23 332 ton CO2-ekv. varav inom Scope 1: 44 ton; Scope 2: 732 ton; Scope 3: 22 556 ton CO2-ekv. 

 

Fokusområden för klimat och hållbarhet

I Handlingsplan för klimat och hållbarhet för 2024–2026 har vi identifierat sex fokusområden som du kan läsa om nedan. Där får du veta vilka inriktningsmål vi har satt, och hur det går för oss.
Utbildning och studenter

Utbildning är universitetets viktigaste bidrag till en hållbar omställning av samhället.

Forskning och nyttiggörande

Ny kunskap är en förutsättning för att möta samhällets utmaningar och genomföra en hållbar omställning.

Inköp, upphandling och investeringar

Kravställan vid inköp och upphandling gör att universitet kan minska sin miljö- och klimatpåverkan.

Fastigheter och campus

Delningstjänster och klimatsmarta lösningar kan effektivisera energianvändningen och öka nyttjandegraden.

Möten och resor

Universitetet arbetar aktivt för att öka antalet resfria möten och utveckla formerna för möten.

Kemikalier och avfall

Genom att undvika och begränsa spridning av farliga ämnen bidrar universitet till hållbar samhällsutveckling.

Mer om hur vi tar framtidsansvar

Hållbarhet är vår drivkraft och inspiration

Genom hur vi väljer och vad vi gör som medarbetare och studenter på universitetet, blir vi nyckelaktörer för att klimat- och hållbarhetsmålen ska kunna nås. Den här filmen tog vi fram 2021 för att informera och inspirera våra nya medarbetare.

Strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete

Läs mer om universitetets strategiska hållbarhetsarbete och ta del av våra klimat- och miljöramverk.

Hälsa på Campus
Ett hälsosamt campus

Umeå universitet är certifierade som ett Healthy campus där hälsa och välmående står i fokus.

Senast uppdaterad: 2024-04-08