"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jonas Carlquist

Professor i Nordiska språk

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Svenska och skandinavistik
Plats
A, Humanisthuset, korridor HUM.K.2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Presentation

År 2007 blev jag professor i nordiska språk. Jag disputerade år 1996 vid Stockholms universitet och blev docent i nordiska språk 2003. För närvarande ägnar jag mig åt egen forskning och åt undervisning.

Forskning

Min forskning har främst handlat om medeltida religiös uppbyggelselitteratur. Alltsedan min avhandling De fornsvenska helgonlegenderna. Källor, stil och skriftmiljö har jag intresserat mig för frågor om texters reception och användning. Jag har också forskat om medeltida texters publik och denna publiks kompetenser. En central plats för både texternas produktion och användning har varit Vadstena kloster vars roll som skriftbruksmiljö är behandlad i flera av mina artiklar samt i min senaste bok, Vadstenasystrarnas textvärld. Studier i systrarnas skriftbrukskompetens, lärdom och textförståelse.

I samband med min forskning om medeltida texter har jag också diskuterat medeltida textbegrepp, utgivning av medeltida texter och medeltida literacyfrågor.

Förutom medeltida texter har jag också forskat om moderna texttyper, t.ex. datorspel och webbtexter.

Forskningsintressen

För närvarande ägnar jag mig dels åt medeltida och tidig moderna myndighetstexter, dels åt svensk språkhistoria innan vikingatiden. Myndighetstexterhar av tidigare forskning ansetts som krångliga och besvärliga. Jag har ställt mig frågan om det bara är deras ofta administrativa innehåll som är besvärligt, eller om det är kravet på juridisk hållbarhet som försvårar språket? Mina projektplaner avser att undersöka det tidiga myndighetsspråket utifrån hur det presenterar sitt innehåll och utifrån vilka relationer det upprättar för att förstå dagens
myndighetsspråk.

Det svenska myndighetsspråket började få sin form under medeltiden. Tillkomsten av kung Magnus Erikssons landslag respektive stadslag i mitten av 1300-talet innebar en successiv centralisering av rikets styrelse. Bl.a. beslutade stadslagen att stadens skrivare skulle vara svensk, samtidigt föreskrev landslagen att alla domslut skulle skrivas på svenska. Svenska språket blev en viktig del i rikets maktutövande. Allt fler myndighetstexter som tidigare utfärdats på latin skrevs nu på svenska; affärstransaktioner, arvebrev, besvär etc. blir från slutet av 1300-talet allt vanligare på svenska. Man kan sålunda hävda att det svenska myndighetsspråket började få sin form i medeltida diplom och protokoll.

Gentemot det medeltida myndighetsspråket har tidigare forskning inte varit särskilt vänlig. Språket har beskrivits som valhänt och otympligt, fyllt av onödiga latinismer, formelbundet mm. Språket karakteriseras av långa meningar uppbyggda av satsförkortningar och bisatser.

Säkert påverkades även den språkliga utformningen av att svenskan vid denna tid utsattes för kraftiga språkförändringar – bl.a. försvann språkets kasusformer och en stark tysk influens rådde, speciellt i städerna – något som säkerligen påverkade stilen. Ändå kan vi se en klar linje från 1400-talets myndighetsspråk till vår tids. Orsakerna till de insatser som de senaste 40 årens språkvårdare gjort för att skapa klarspråk i dagens myndighetsspråk bottnar till viss del i att myndighetsspråket redan från början var ogenomskinligt och svårbemästrat, och att det fanns under lång tid en ovilja till att förenkla språket.

Språket är ett av människans viktigaste verktyg för att påverka andra människors handlingar och tankar. Språket skapar på olika sätt samband, hierarkier, avstånd eller närhet m.m. Analysmetoder som är utvecklade för att visa hur texter fungerar socialt möter i den systemisk-funktionella grammatiken. Utifrån en funktionell textanalys kan vi beskriva det tidiga
myndighetsspråket socialt och sålunda ge förklaringar till varför det ser ut som det gör.

Projektet avser att förklara det medeltida myndighetsspråkets inre betydelse, att betrakta det som en social arena vilket
kan ge förklaringar till varför dagens myndighetsspråk ser ut om det gör. Myndighetsspråket är en del av maktutövande, i
historien precis som idag och mycket av vad det gör ligger under den textuella ytan. Jag tror att med hjälp av systemiskfunktionell
teori kommer vi att kunna förklara det medeltida myndighetsspråket som maktutövande.

Jag arbetar även med svensk språkhistoria år 0 - ca 800. Från denna period har vi få källor men gott om arkeologiska fynd. Källorna utgörs av runinskrifter, namn och lånord i andra språk. De arkeologiska fynden omtalar en språkmiljö med flera olika avancerade språksituationer. Genom att analysera alla dessa källor tillsammans försöker jag skapa en bild av hur vårt språk kan ha tett sig under denna period.

Futhark: International Journal of Runic Studies, Oslo och Uppsala: University of Oslo, Uppsala University 2024, Vol. 13 : 5-54
Carlquist, Jonas
Kodex: boken i medeltidens Sverige, Lund: Mediehistorisk arkiv 2022 : 263-297
Carlquist, Jonas
Philology matters!: Essays on the art of reading slowly, Leiden: Brill Academic Publishers 2017 : 75-96
Carlquist, Jonas
Plan, Stockholm: Föreningen för samhällsplanering 2017, (1) : 48-51
Carlquist, Jonas; Pfister, Linda; Åkerlund, Ulrika; et al.
Words and Matter: The Virgin Mary in Late Medieval and Early Modern Parish Life, Stockholm: Sällskapet Runica et mediævalia 2015 : 8-15
Carlquist, Jonas
Østnordisk filologi: nu og i fremtiden, Köpenhamn: Selskab for Østnordisk filologi 2015 : 197-217
Carlquist, Jonas
Runica et Mediaevalia, 24
Carlquist, Jonas; Langum, Virginia
Collegium Medievale, Oslo: Novus Forlag 2014, Vol. 27 : 114-135
Carlquist, Jonas
Forskning och Framsteg, Stockholm: Stiftelsen Forskning & Framsteg 2014, (9) : 42-47
Carlquist, Jonas
The Power of the Book: Medial Approaches to Medieval Nordic Legal Manuscripts, Berlin: Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität 2014 : 163-177
Carlquist, Jonas
Nuns' Literacies in Medieval Europe: The Hull Dialogue, Turnhout: Brepols Publishers 2013 : 239-251
Carlquist, Jonas
Viator: Medieval and Renaissance Studies, Turnhout: Brepols 2013, Vol. 44, (2) : 283-310
Carlquist, Jonas
Människan, arbetet och historien: en vänbok till professor Tom Ericsson, Umeå: Umeå universitet 2012 : 119-140
Carlquist, Jonas
Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet, serie 1 svenska skrifter, Uppsala: Swedish Science Press 2011, Vol. 95 : 61-76
Carlquist, Jonas
Bilden av Budde: studier kring en svensk språkpionjär, Åbo: Åbo Akademis Förlag 2011 : 69-87
Carlquist, Jonas
Den medeltida skriftkulturen i Sverige: Genrer och texter, Stockholm: Sällskapet Runica et Mediaevalia 2010 : 171-185
Carlquist, Jonas
Saint Birgitta, Syon and Vadstena, Stockholm: Kungl. Vitterhetsakademien och antikvitets akademien 2010 : 146-160
Carlquist, Jonas
On Editing Old Scandinavian Texts: Problems and Perspectives, Trenti: Università degli Studi di Trento 2009 : 97-122
Carlquist, Jonas
Svenskt Bibliografiskt Lexikon: häfte 163, Stockholm: 2009 : 378-387
Carlquist, Jonas
Arv. Nordic Yearbook of Folklore, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien 2008 : 47-59
Arvidsson, Alf; Blomberg, Stefan; Carlquist, Jonas; et al.
Lärdomber oc skämptan: medieval Swedish literature reconsidered, Umeå: Swedish Science Press 2008 : 35-54
Carlquist, Jonas
Fjärde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: tala, lyssna, skriva, läsa, lära - modersmålsundervisning i ett nordiskt perspektiv : Umeå 16-17 november 2006, Umeå: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning 2007 : 33-36
Carlquist, Jonas
Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet. Serie 1, Svenska skrifter, 89
Carlquist, Jonas
Dicit Scriptura: Studier i C-samlingen tillägnade Monica Hedlund, Runica & Medievalia, Stockholm 2006 : 11-32
Carlquist, Jonas
Textvård.: Att läsa, skriva och bedöma texter., Norstedts, Stockholm 2006 : 121-129
Carlquist, Jonas
Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet, 87
Carlquist, Jonas
Norsk Lingvistisk Tidsskrift, Vol. 24, (2) : 287-297
Carlquist, Jonas
Fackspråk och översättningsteori: VAKKI-symposium XXV : 10-30
Carlquist, Jonas
Svenska landsmål och svenskt folkliv : 171-176
Carlquist, Jonas
Birgittiana, Vol. 18 : 125-133
Carlquist, Jonas
Tidskrift för lärarutbildning och forskning, (1-2) : 23-40
Carlquist, Jonas
Namnens dynamik: Utvecklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt namnskick : 89-100
Carlquist, Jonas
Studier i Svensk språkhistoria : 83-92
Carlquist, Jonas
Mirator : 1-19
Carlquist, Jonas
Arena: Medlemsblad för svenska modersmålslärarföreningen i Finland, (2) : 22-23
Carlquist, Jonas
Arkiv, Samhälle och Forskning, (1-2) : 112-130
Carlquist, Jonas
Literary and Linguistic Computing, Vol. 19, (1) : 105-118
Carlquist, Jonas

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2010 till 31 december 2013