"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Linda Widar

Med Dr i arbetshälsovetenskap och postdoktor i samhällsmedicin och rehabilitering. Min forskning fokuserar ledarskap, distansarbete och hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i arbetslivet

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Postdoktor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi
Plats
-, Biologihuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskningsfokus och uppdrag

Betydelsen av en god arbetsmiljö och hälsa i arbetslivet

Arbetet utgör en betydande del av människors liv och har en stor inverkan på människors livskvalitet, både i termer av hälsa och ekonomi. En god arbetsmiljö där individers kompetens tillvaratas, utveckling främjas, inflytande i arbetet möjliggörs och det finns ett aktivit stöd genom ledarskap stärker människors förutsättningar för ett friskt och långt arbetsliv. Att främja människors förutsättningar för ett hälsosamt arbetsliv är därför av stor vikt för den enskilde individens livssituation, och har också en stor betydelse för arbetsmarknadens utveckling liksom för samhällets generella välfärd.

Att främja hälsa och förebygga ohälsa i arbetslivet

Arbetsgivares och chefers engagemang i medarbetares arbetssituation och arbetsmiljön har en avgörande betydelse för utfall som hälsa, trivsel och prestation i arbetet. Chefer innehar det dagliga praktiska ansvaret för anställdas arbetsmiljö och är därför en avgörande resurs för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete. Om arbetsgivare och chefer är engagerade och genomför tidiga insatser för att upptäcka och förebygga fysiska, psykosociala och organisatoriska brister i arbetsmiljön kan förekomsten av ohälsa i arbetslivet minskas och förutsättningarna för välmående och produktiva arbetstagare stärkas. Linda arbetar i Umeå universitets forskningsprojekt Arbetsplatsdialogen för arbetsgivare (AD-A) där ett digitalt metodstöd utvecklats för att underlätta arbetsgivares upptäckt av ohälsa, möjliggöra anpassningar i arbetet och stärka dialogen mellan chef och medarbetare för att undvika sjukskrivning samt underlätta återgång i arbete. Ett syfte med projektet har varit att göra AD-A fritt tillgängligt för alla, och metoden finns därför att ladda ner via Prevent.se. Arbetsmiljöverket har rekommenderat arbetsgivare att använda AD-A för arbetsanpassning och tillsynsaktiviteter. I projektets pågående studier har AD-A implementerats och dess användarvänlighet och effekter för medarbetares hälsa i arbetet har prövats av chefer och HR i stora respektive små företag genom två interventionsstudier. Linda är projektkoordinator för de studier som genomförs i små företag inom olika branscher.

Distansarbete och dess möjligheter och utmaningar för välbefinnande i arbetet

Allt fler arbetsgivare erbjuder sina anställda möjligheten att distansarbeta, det vill säga att förlägga hela eller delar av sin arbetstid från en annan plats än den ordinarie arbetsplatsen. Distansarbete kan ge arbetstagare större flexibilitet att anpassa arbetet efter professionella och privata behov, vilket kan underlätta arbetsprestation, livsbalans och tid för återhämtning under och efter arbetsdagen. Å andra sidan kan distansarbete göra det svårt att avgränsa arbetet fysiskt, tidsmässigt och psykologiskt liksom utmana sociala relationer i arbetet, vilket riskerar påverka hälsa och välbefinnande i arbetet negativt. Distansarbete kan begränsa arbetsgivares och chefers insyn och inflytande över anställdas arbete, arbetsplats och sociala relationer och därmed utmana insatser rörande anställdas hälsa och arbetsmiljö. I takt med att distansarbete ökar blir det allt viktigare att stärka kunskapen om hur faktorer som hälsa och ledarskap kan underlättas. I sin avhandling "Telework in academia - Opportunities and challenges for well-being at work" utforskade Linda olika aspekter av anställdas välbefinnande i arbetet vid distansarbete, samt undersökte chefers upplevelser av att leda på distans. Linda ingår i forskningsprojektet Aktikon vid Umeå universitet där effekterna av flexibla kontor och hybrida arbetsformer utforskas i relation till hälsa, ledarskap och anpassning vid funktionsvariationer. 

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

Jag undervisar framförallt inom ämnesområdena organisation- och ledarskapsteori, arbetshälsovetenskap och kvalitativ forskningsmetodik.