"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Marianne Liliequist

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emerita till Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Etnologi
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag kommer ursprungligen från Frostviksfjällen i Jämtlands län, närmare bestämt från den lilla byn Mon, alldeles invid norska gränsen. Jag är född 1950 och flyttade till Umeå 1969 för att studera på Socialhögskolan. Först efter många års diversearbeten -som städerska, traversförare på järnverket i Luleå, dagmamma och behandlingsassistent på tonårshem m.m. - kom jag in på den akademiska banan. 1991 disputerade jag i ämnet etnologi.


Min vetenskapliga produktion ingår i skilda forskningsfält: barnhistoria, etnicitetsforskning, medieetnografi och forskning om nya sociala rörelser. De olika forskningsfälten har egna teoribildningar och begreppsapparater och de skilda frågeställningarna har dessutom medfört att jag använt mig av olika typer av källmaterial. Avhandlingen Nybyggarbarn utgör ett försök att tillämpa kulturanalys på ett traditionellt etnologiskt material, folklivsarkivens uppteckningar. Perioden som forskarassistent ägnade jag mig åt etnicitetsforskning, vilket främst resulterade i boken I skuggan av "Inte utan min dotter". Exiliraniers identitetsarbete. Från en historiskt inriktad forskning, baserad främst på arkivmaterial, gav jag mig alltså in på nutidsstudier, deltagande observation och intervjuer. Min senaste bok Våp, bitchor och moderliga män. Kvinnligt och manligt i såpoperans värld, är en medieetnografisk studie. Den innehåller både en analys av själva genren och av kvinnors kontextavhängiga användande av det de ser, en analys baserad på djupintervjuer. Det av HSFR finansierade projektet "Veganismen som en ny social rörelse", rör sig om en genusteoretiskt inspirerad analys av socialt skapat kön i djurrättsrörelsen. Projektet behandlar såväl mediabilden av veganismen, som den självbild som djurrättsaktivisterna själva presenterar, en självbild som undersöks med hjälp av djupintervjuer och deltagande observation.
Under höstterminen 2001 har jag tillsammans med Jörgen Lundälv redigerat antologin Uppdrag forskning. Forskningsperspektiv på "Göteborgskravallerna". Mitt bidrag heter "Gatans politiska teater" och bygger på unga aktivisters erfarenhetsberättelser från händelserna. Mitt nyligen påbörjade projekt "Revolution och genus. Sjuttiotalsvänstern och nyskapandet av genusmönster" ingår i forskningsprogrammet Genus, offentlighet och förändring vid Umeå universitet. Där undersöker jag hur genusmönster konstruerades och gestaltades i 1970-talets svenska vänsterrörelse. Tyngdpunkten ligger här på en tematiserande kulturanalys av aktivisternas självbilder, berättelser hämtade från begränsade levnadshistoriska intervjuer. Detta ska kompletteras med en diskursanalys av innehållet i organisationernas egen medieproduktion, dvs flygblad, tidningar, tidskrifter och böcker.
Under de senaste åren 2012-2016 har jag deltagit I det FORMAS-finansierade projektet "Production and transmission of indigenous knowledge: Oral and mediated strategies to express Sámi identities".

Även om mina forskningsområden kan tyckas vitt skilda från varandra med egna teoribildningar och begreppsapparater, finns det vissa gemensamma nämnare för mitt sätt att tackla dem. För det första har jag försökt kombinera ett intresse för teoretisk och metodisk diskussion med närsynta studier på individnivå. En annan gemensam nämnare för mitt angreppssätt på de olika forskningsområdena är att nästan all min forskning rör sig kring frågor om makt, vare sig det rör nybyggarnas tuktan av barnen och husböndernas utnyttjande av fattigfolkets barn, exiliraniernas maktlöshet inför svenskarnas bild av den muslimske invandraren och "De andras" utelämning till forskarens objektivisering och exotisering , frågan om populärkulturens två sidor, den förtryckande, reaktionära och den potentiellt frigörande, inspirerande, eller utformandet av alternativa livsformer inom djurrätts- och vänsterrörelsen. Detta innebär också att min forskning genomsyras av genusperspektivet: Nybyggarbarnens uppfostran var tydligt könsmässigt uppdelad. Den västerländska föreställningen om muslimen får annorlunda konsekvenser för de iranska männen än för de iranska kvinnorna. Såpoperan är ett viktigt slagfält för kampen om kvinnlig frigörelse samt utvecklandet av nya förtryckarmekanismer. Inom 1970-talets vänsterrörelse och 1990-talets djurrättsrörelse skedde ett nyskapande av genusmönster samtidigt som nya könsschabloner uppstod. De äldre samer som jag har intervjuat får i sitt identitetsarbete kämpa mot fördomar i majoritetssamhället.

Lumen
Ek-Nilsson, Katarina; Meurling, Birgitta; Liliequist, Marianne; et al.
Samisk kamp: kulturförmedling och rättviserörelse, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 162-187
Liliequist, Marianne
Samisk kamp: kulturförmedling och rättviserörelse, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 7-15
Liliequist, Marianne; Cocq, Coppélie
Brännpunkt Norrland: perspektiv på en region i förändring, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 236-262
Liliequist, Marianne; Westum, Asbjörg
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: en vetenskaplig antologi. Bd 2, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2016 : 885-912
Karlsson, Lena; Liliequist, Marianne
Ageing, wellbeing and climate change in the arctic: an interdisciplinary analysis, Routledge 2016 : 147-163
Liliequist, Marianne
Cross-cultural interviewing: feminist experiences and reflections, London and New York: Routledge 2016 : 65-76
Liliequist, Marianne
Umeå: Umeå University 2015
Karlsson, Lena; Liliequist, Marianne; Lundgren, Anna Sofia; et al.
Ageing: culture and identity, Umeå: Umeå University 2015 : 39-63
Liliequist, Marianne
Norrlandsfrågan: erfarenhet av utbildning, bildning och fostran i nationalstatens periferi, Umeå: Kungl. Skytteanska samfundet 2015 : 243-264
Liliequist, Marianne
Ageing: culture & identity, Umeå: Umeå universitet 2015 : 9-15
Lundgren, Anna Sofia; Karlsson, Lena; Liliequist, Marianne; et al.
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv vid Umeå universitet 2014, Vol. 23, (1) : 2-4
Liliequist, Marianne; Cocq, Coppélie
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella perspektiv vid Umeå universitet 2013, (2) : 64-68
Liliequist, Marianne
Usla, elända och arma: Samhällets utsatta under 700 år
Liliequist, Marianne
Tanten, vem är hon?: En (t)antologi, Umeå: Boréa Bokförlag 2012 : 267-281
Liliequist, Marianne
Tanten, vem är hon?: En (t)antologi, Umeå: Boréa Bokförlag 2012 : 237-265
Liliequist, Marianne
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv 2012, (1) : ?-?
Liliequist, Marianne
Umeå: Boréa Bokförlag 2012
Liliequist, Marianne; Lövgren, Karin
Tanten, vem är hon?: En (t)antologi, Umeå: Boréa Bokförlag 2012 : 11-21
Liliequist, Marianne; Lövgren, Karin
Journal of Occupational Science, Taylor & Francis 2012, Vol. 19, (2) : 115-126
Nilsson, Ingeborg; Lundgren, Anna Sofia; Liliequist, Marianne
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: 2011, (3-4)
Liliequist, Marianne
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv 2011, (1) : 2-6
Liliequist, Marianne
Journal of Northern Studies, Umeå: Umeå University; the Royal Skyttean Society 2011, Vol. 5, (2) : 9-28
Liliequist, Marianne; Karlsson, Lena
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv 2011, (1) : 29-37
Liliequist, Marianne; Nordström, Marika; Liliequist, Tove
Ethnologia Scandinavica, Lund: Folklivsarkivet 2010, Vol. 40 : 27-42
Liliequist, Marianne
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: 2009, Vol. 18, (1)
Liliequist, Marianne
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella perspektiv 2004, (1) : 2-4
Liliequist, Marianne; Nordberg, Karin