"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Historisk expedition snart till ända

Bild: Maria Samuelsson/Polarforskningssekretariatet

Publicerad: 2021-09-13

REPORTAGE Land i sikte! Efter fyrtio dagar i det Arktiska ishavet utan att se land så tornar plötsligt Grönlands kust upp sig i fjärran. En av historiens mest omfattande biologiska studier av Arktiska oceanen börjar närma sig sitt slut, och forskarna Johan Wikner och Ashish Verma är snart tillbaka på sina laboratorier vid Umeå universitet.

Text: Johan Wikner och Kristina Viklund

Isbrytaren Oden stävar fram genom isen i den Arktiska oceanen. Expeditionen ”Synoptic Arctic Survey 2021” har snart genomfört en av historiens mest omfattande biologiska studier av Arktiska oceanen. Bland de nära 40 forskare som deltar i expeditionen finns Johan Wikner och Ashish Verma från Umeå universitet. De studerar bakteriesamhällen som finns i de Arktiska vattnen.

Outforskat område

Den fjärde september nådde expeditionen sitt huvudmål – området norr om Grönland. Här har inga undersökningar av det marina livet gjorts tidigare, och ingen visste riktigt vad man hade att vänta. Redan vid ankomsten blev okunskapen uppenbar. Där sjökortet visade att djupet skulle vara 300 meter visade det sig vara hela 900 meter.

Det viktigaste skälet till att området hittills varit outforskat är att isen gjort det omöjligt att ta sig dit. Inte ens den kraftfulla isbrytaren Oden eller kärnkraftsdrivna ryska isbrytare har kunnat ta sig igenom packisen. Men sedan något år har isens täthet minskat betydligt i området, och isbrytaren Oden har kunnat manövrera sig från Nordpolen till området.

Full fart på forskarna…

När Oden nådde området satte alla forskare ivrigt igång med sitt arbete. Helikoptern åkte ut med en grupp som satte ut fiskfällor och långlinor med krok för att undersöka fiskbeståndet. Andra fångade fisk genom ett nyutvecklat bom-nät som kan fiska vertikalt även när isen ligger tjock runt omkring. Finare nät drogs från botten till ytan och fångade hoppkräftor, sniglar, märlkräftor och sandkornsstora foraminiferer. Med hjälp av en så kallad rosetthämtare togs vattenprover för analys av växtplankton, bakterier och näringsämnen. Ädelgaser i vattnet mättes för åldersbestämning av vattnet.

…men låg fart på biologin

Den slutsats som forskarna hittills kan dra är att produktionen i detta hav är låg. Mängderna av växt-, djur- och bakterieplankton är låga, och även så den syrekonsumtion som dessa organismer orsakar genom sin andning. Bara en handfull fisk har fångats, och det har enbart varit av arten polartorsk. Polartorsken är en liten släktning till den torsk som vi vanligtvis stöter på i fiskdisken. Att produktionen är så låg kan till stor del förklaras av den låga ljusinstrålningen. Bristen på ljus orsakas i första hand av istäcket, men även av den ofta förekommande dimman och molntäcket.

På väg söderut igen

Oden stävar nu mot sydligare nejder med sina forskare ombord. Arbetet är inte alls över. På väg hemåt ska provtagningar bland annat göras på 4000 meters djup vid Amundsen- och Nansenbassängerna. Isläget gör att ingen är säker på vilka provtagningar som kommer att kunna göras. Om man lyckas nå en planerad station så sätter provtagningarna igång oavsett tid på dygnet. Även midnattssolen suddar ut gränserna mellan natt och dag.

Hemresan över Barents hav och ner till den norska kusten förväntas bli tuff, och sedan kommer Oden att följa kusten ner till slutdestinationen Helsingborg. All utrustning och alla prover ska sedan lastas av, och när forskarna till slut kommer hem återstår flera år av analyser och utvärderingar.

Viktig kunskap för Arktis framtid

Många länder ser möjligheter till olika former av exploatering nu när området har blivit mer tillgängligt. Men exploatering kräver kunskap om hur ekosystemet ser ut och hur mycket det tål. Den kunskap som forskarna kommer hem med kommer att vara mycket viktig för beslut om hur den Arktiska oceanen ska förvaltas i framtiden.

Om expeditionen

Expeditionen är det svenska bidraget till ”Synoptic Arctic Survey”, vilket är en större internationell kartläggning av Arktis. Den kommer att pågå i 8 veckor. De 39 deltagande forskarna kommer från 14 institutioner vid sex svenska lärosäten. Fartyget har en besättning på 22 personer, och därutöver deltar expeditionsledare, tekniker, sjukvårdspersonal, helikopterpilot och meteorolog. Expeditionsledare är Maria Samuelsson, Polarforskningssekretariatet. Vetenskaplig ledare är Pauline Snoeijs Leijonmalm, Stockholms universitet. Expeditionen finansieras av Polarforskningssekretariatet och av forskarna själva via deras forskningsanslag. Johan Wikners grupp finansieras främst av det strategiska forskningsprogrammet EcoChange och av Kempestiftelserna.

Mer om Synoptic arctic survey

Mer om isbrytaren Oden