"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om rapporten

Kommunala råd: en studie av kommunala pensionärsråd och kommunala funktionshinderråd

Författarna: Anders Lidström och David Feltenius 

Vad handlar rapporten om?

I ungefär 90 procent av kommunerna finns kommunala pensionärsråd och funktionshinderråd som är samrådsorgan mellan kommuner och föreningsliv. I rapporten undersöks hur ledamöter i sådana råd ser på sina roller i råden och vilket inflytande råden har i kommunerna.

Vad är det nya ni kommit fram till?

Detta är den första studien som undersöker hur ledamöterna själva upplever hur kommunala pensionärsråd och funktionshinderråd fungerar och dessutom jämför dessa råd med varandra. Över lag är omdömena positiva men bara hälften anger att råden har inflytande på den kommunala politiken. Särskilt kritiska är de som representerar de funktionshindrades föreningar.

Vilken betydelse har detta inom forskningsfältet?

Studien bidrar med ny kunskap om hur en viktig typ av deltagardemokratiskt instrument fungerar i praktiken.

Har det praktisk nytta?

Ja, det bidrar med kunskap som kan användas för att förbättra rådens arbete och pekar särskilt på att det är angeläget att de som representerar funktionshinderföreningarna i råden får bättre förutsättningar.

Hur har ni gått tillväga?

Analyserna bygger på en enkätundersökning genomförd bland ledamöter i kommunala pensionärsråd och funktionshinderråd, både de som företräder kommunerna och de som representerar föreningarna. Undersökningen genomfördes kring årsskiftet 2020-21.

Ingår det i en större undersökning?

Ja, den är en del av en internationell studie om samrådsorgan mellan kommuner och civilsamhälle som undersöker och jämför dessa förhållanden i ett 20-tal europeiska länder.

Länk till rapporten på DIVA

Kontaktinformation

Anders Lidström
Professor emeritus
E-post
E-post
David Feltenius
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 28
Senast uppdaterad: 2023-12-08