"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Om artikeln

The Institutionalisation of Sami Interest in Municipal Comprehensive Planning: A Comparison Between Norway and Sweden

International Indigenous Policy Journal, Vol. 11, nr 2, s. 1-24

Vad handlar artikeln om?

I artikeln  jämför vi  hur samiska intressen hanteras i kommunal översiktsplanering i två kommuner, Vilhelmina i Sverige och Sortland i Norge. Vi tar avstamp i internationell folkrätt som ger samerna som ett folk, som dessutom erkänts som ett urfolk och nationell minoritet i Norge och Sverige, rätt att involveras i all planering som på något sätt berör deras traditionella marker. I det här fallet Sapmi.

Hur har ni samlat in datamaterial?

Den svenska delen är en del av projektet ”Grön översiktsplanering” där forskare, tjänstemän, politiker, intressegrupper och medborgare tillsammans tog fram ett underlag till en ny översiktsplan för Vilhelmina kommun. Inom projektet genomfördes en rad fokusgruppintervjuer med olika grupper däribland företrädare för den samiska befolkningen i Vilhelmina. Den norska studien har genomförts inom ramen för ett annat projekt, men med liknande frågeställningar.

Ingår det i en större undersökning?

Ja, som framgår av svaret ovan så var detta en del av ett större projekt som finansierades av Naturvårdsverket och som pågick under åren 2016-2018, projektets fokus var att genom deltagande planering ta fram en ny och innovativ modell för hållbar översiktsplanering i naturresursrika fjällkommuner primärt, men även för andra gles- och landsbygdskommuner.

Vad innebär resultaten?

Resultatet av projektet innebar en helt ny översiktsplan för Vilhelmina kommun, som antogs av politikerna. Den specifika delstudie som presenteras i den här artikeln visar att samernas formella rättigheter inte alltid erkänns av beslutsfattarna på lokal nivå. Samiska intressen behandlas ofta som ett intresse bland andra intressen på den lokala nivån i såväl Norge som Sverige, trots att de har en särskild rätt till mark och vatten. En konsekvens är att samernas intressen blir beroende av politikernas goda vilja att ta dessa intressen i beaktande i planeringsprocesser. Något som strider mot såväl internationell som nationell rätt.

Vilka kommer främst ha nytta av resultaten?

Beslutsfattare och tjänstemän som är ansvariga för samhällsplanering, på lokal och regional nivå, för att skapa rutiner och riktlinjer att involvera och integrera samiska intressen i den kommunala planeringen där detta är relevant.

Direktlänk till artikeln i Diva

Senast uppdaterad: 2023-12-08