"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om boken

Educational Authories and the Schools: Organisations and Impact in 20 States

Vad handlar boken om?

Boken handlar om vilken påverkan skolmyndigheter har på den lokala skolverksamheten runt om i världen. Författare från 20 länder har beskrivit deras syn på hur skolpolitiska beslut implementeras och i det sammanhanget fokuserat på myndigheternas påverkan både ur ett teoretiskt och ur ett genomförande perspektiv på verksamhetsnivå.

Varför är detta ett viktigt område att forska på?

Utbildning är en viktig samhällsfunktion som påverkas och styrs från flera politiska och administrativa nivåer, nationellt, på huvudmannanivå och i den lokala skolan. Internationella utvärderingsstudier bidrar till att de flesta länders prestationer upplevs som lägre än förväntat. En effekt av dessa resultat är en förskjutning mot centraliserade beslut och starkare nationell styrning överallt i världen. Vilka förutsättningar och hur skolor styrs påverkar undervisningens kvalitet och i slutändan enskilda elevers lärande och hur det värderas.

Hur har ni samlat in datamaterialet?

Flera av kapitlen i boken baseras på ett uppdrag som vi fick 2017 från regeringens utredning ’Organisationsöversyn av de statliga myndigheterna inom skolväsendet’. I en första version var några av kapitlen en bilaga till utredningen. Samtliga kapitel är därefter omarbetade och några är helt nya och de är skrivna av forskare i de länder som behandlas i boken och baseras på nationella dokumentstudier och tidigare forskning. I det svenska kapitlet beskriver vi bl.a. de förändringar vi ser i regeringens prioriteringar och förändrade styrning och hur det samspelar med en förändrad styrning på myndighetsnivå.

Vad innebär resultaten?

Kapitlen visar en variation av hur myndigheter arbetar. Att det dessutom blir belysta med olika teoretiska perspektiv visat på komplexiteten att styra och skapa förutsättningar för barn och elevers lärande och undervisning. En intressant aspekt är länders olika sätt att kontrollera skolors verksamhet och hur den varierar i effektivitet.

Vilka kommer främst ha nytta av resultaten?

Boken vänder sig främst till forskare, studenter och politiker på olika nivåer som är intresserade av styrningsproblem i ett komparativ perspektiv. Generellt kan den även vara intressant för tjänstemän som arbetar i myndigheter och har ett intresse för nationell politik och dess styrning av skolan.

Direktlänk till Diva

Senast uppdaterad: 2023-12-08