"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om artikeln

Readiness and planning for more wind power: Municipalities as key actors implementing national strategies

Cleaner Energy Systems, vol 3

Artikelförfattarna: Thellbro, C., Bjärstig, T., Svensson, J., Neumann, W. & Zachrisson, A.

Vad handlar artikeln om?

I ”Nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad” (ER 2021:2) framgår att vindkraft i större utsträckning än tidigare måste samsas med andra nationellt viktiga och arealkrävande markanvändningar i norra Sverige, t.ex. naturskydd, friluftsliv, skogsbruk och rennäring. Kommunerna har planmonopol och lagstadgad skyldighet att ta hänsyn till regionala och nationella mål och riktlinjer vid sin planering av hur markanvändningen inom kommungränserna ska utvecklas, bibehållas och bevaras. Vi ställde oss frågan om kommunerna är förberedda på den vindkraftutbyggnad som föreslås. Syftet med artikeln har varit att öka förståelsen för kommunernas förutsättningar att genomföra den nationella strategin genom att analysera hur väl kommunerna anser att deras vindkraftplanering fungerar, och i vilken utsträckning de använder sin vetorätt vid vindkraftsprövningar.

Hur har ni gått tillväga?

Artikeln bygger på en fallstudie bland de 69 norrlandskommunerna, av dessa svarade 48 på vår enkät. Trots visst bortfall så bedöms svaren vara representativa för norrlandskommuner i stort.

Ingår det i en större undersökning?

Denna artikel är en av flera delstudier som genomförts inom ramen för projektet Hållbar landbaserad vindkraft – synergi, integration eller konflikt mellan riksintressen. Projektet är i sin tur ett av fyra projekt som finansierats av Energimyndigheten i syfte att förbättra förutsättningarna att i planeringen göra avvägningar mellan olika intressen. Projektet som helhet avslutas vid årsskiftet och en slutrapport håller på att sammanställas där resultaten från denna artikel ingår som en del.

Är det något i resultaten som förvånar er?

Trots en ökad utbyggnad av vindkraft i Sverige under senare år, har de flesta kommuner i de sex norrlandslänen ännu inte hanterat så många vindkraftsetableringar. De har sällan eller aldrig använt sin vetorätt i vindkraftärenden. Drygt hälften av norrlandskommunerna har inte heller tagit ställning till den nya nationella strategin (ER 2021:2) för ökad vindkraftsutbyggnad vilket i sig var förvånande och indikerar att beredskap tycks saknas.

Vilka kommer främst ha nytta av resultaten?

Nationella beslutsfattare bör vara medvetna om att det i många fall saknas resurser och uthållighet när det gäller långsiktig planering bland kommunerna. Fungerar inte den kommunala översiktsplaneringen som stöd i lokala beslutsprocesser så kan nationella utvecklingsambitioner utmanas och legitimitet och hållbarhet i framtida vindkraftsutbyggnad riskeras.

 

Läs mer

Energimyndigheten, 2021. Nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad, rapport framtagen i samarbete med Naturvårdsverket. ER 2021:2. ISBN (pdf) 978-91-89184-88-6.

Länk till artikeln

Kontaktinformation

Therese Bjärstig
Universitetslektor
E-post
E-post
Senast uppdaterad: 2023-12-08