"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Projektkurser i fysik

Här finns kortfattad information om våra projektkurser i fysik. OBS! Anmälan till projektkurserna nedan sker ej på normalt sätt genom antagning.se, utan istället genom kontakt med kursansvariga (se instruktionerna under respektive kurs). Kurserna är möjliga att aktivera under varje läsperiod under hösten och våren. För information om möjlig aktivering under sommaren kontakta kursansvariga.

Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet

Kontakt: Martin Servin

Kurskoder

3 hp: 5FY132
4,5 hp: 5FY133
6 hp: 5FY134
7,5 hp: 5FY135
15 hp: 5FY125

Kursbeskrivning

Kursens mål är att studenten ska tillägna sig kunskaper om och praktisk erfarenhet av hur utvecklingsarbete bedrivs utanför högskolan. Kursens mål är att stärka studentens yrkeskompetens genom att utveckla förmågan att planera, genomföra och redovisa ett utvecklingsprojekt. Studenten utför utvecklingsarbete vid ett företag och tränar sig i att tillämpa sina kunskaper på problem som har anknytning till teknik och industriella processer.

För mer information och anmälan se sidan Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet.

Forsknings- och utvecklingsprojekt inom teknisk fysik

Kontakt: Krister Wiklund

Kurskoder

3 hp: 5FY199
4,5 hp: 5FY200
6 hp: 5FY201
7,5 hp: 5FY202
15 hp: 5FY203

Kursbeskrivning
Detta är en projektkurs och den följer teknisk‐naturvetenskapliga fakultetens krav för projekt. Genom självstudier och handledning ges en introduktion till att arbeta med forsknings- och utvecklingsarbete i projektform. Studenten utför arbetet tillsammans med en forskare eller inom en forskargrupp och tränar sig i att tillämpa sina kunskaper på problem som har anknytning till forsknings- och utvecklingsarbete inom teknik och naturvetenskap. Centralt i kursen är att som en del i en projektorganisation samverka med forskare eller utvecklare.

Start av projekt

  1. Studenterna hittar själva ett lämpligt projekt. Kontakta gärna kursansvarige Krister Wiklund för tips.
  2.  När ett projekt hittats skickas titel och kort beskrivning via mail till Krister.
  3. Projektbeställaren är välkommen att kontakta kursansvarige för diskussion kring projektinnehåll och upplägg.

OBS! För sommarkursen krävs att kursen först söks via antagning.se

Examination

Examinator på kursen är kursansvarige Krister Wiklund. För att bli examinerade skickar studenten in nedanstående dokument till examinatorn. För att säkerställa att projektbeställaren och studenten är överens om projektresultatet ska även projektbeställaren skicka in den tekniska rapporten till examinatorn, och då meddela att projektet är avklarat.

  1. Projektgruppen lämnar in en projektplan vid projektstart (se mall)
  2. Projektgruppen lämnar in en teknisk rapport. Formatet på rapporten bestäms av beställaren, dvs. forskargruppen eller forskaren. 
  3. Studenterna ska dessutom individuellt lämna in följande dokument:
    a) Projektreflektion (se instruktioner)
    b) Projektdagbok (Datum, Aktivitet, Antal timmar, Kommentar)

Kvalitetsprojekt inom teknisk fysik

Kontakt: Maria Hamrin

Kurskoder

3 hp: 5FY161
4,5 hp: 5FY162
6 hp: 5FY163
7,5 hp: 5FY164

Kursbeskrivning

Detta är en projektkurs och den följer teknisk-naturvetenskapliga fakultetens krav för projekt. Den student som är intresserad av att genomföra kursen ska skicka ett projektförslag till kursansvarig, för godkännande. Av förslaget ska framgå vad som ska göras, hur det ska göras och av vilka det ska göras. Projektet ska syfta till förbättring av civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik. Målet är att studenten ska tillägna sig praktisk erfarenhet av hur utvecklingsarbete bedrivs i praktiken. Efter genomgången kurs ska den studerande ha utvecklat sin: förmåga till problemidentifiering, förmåga att på ett strukturerat sätt planera, genomföra och redovisa ett självständigt kvalitetsarbete inom civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik, förståelse av vad utbildningskvalitet innebär, förmåga att argumentera för alternativa lösningar till ett problem.

Avancerat projekt i fysik

Kontakt: Jens Zamanian

Kurskod

7,5 hp: 5FY168

Kursbeskrivning

Studenten genomför ett avancerat projekt i fysik i en forskargrupp på ett universitet eller i ett företag. Projektet ska omfatta en fördjupningsuppgift på avancerad nivå som ansluter till den verksamhet som finns i forskargruppen eller i företaget. Projektet genomförs självständigt under handledning. Projektet redovisas normalt med en skriftlig rapport och presenteras dessutom muntligt vid det universitet/företag där det utförts. Innan studenten ansöker till kursen ska han/hon ha kommit överens med sin handledare om projektets innehåll och genomförande.

Projekt i optisk fysik

Kontakt: Ove Axner

Kurskod

4,5 hp: 5FY177

Kursbeskrivning

Kursens mål är att studenten ska utveckla sin förmåga att självständigt tränga djupare in i den optiska fysiken. Projektet ska bygga på någon kurs i optisk fysik och vara av experimentell och/eller av teoretisk natur. Ett experimentellt projekt kan t.ex. bygga på kursen Beröringsfria mätmetoder eller på kursen Optisk konstruktion där en eller flera mer avancerade optiska konstruktionsuppgifter kan lösas.

Aktuell forskning i fysik

Kursen ges endast vid besök av utländsk gästlärare.

Kontakt: Jens Zamanian

Kurskoder

2 hp: 5FY098
2 hp: 5FY099
2 hp: 5FY100
2 hp: 5FY101

Kursbeskrivning

Kursen inleds med en genomgång av de grundläggande begrepp och teoretiska verktyg som är nödvändiga för att studenterna ska kunna följa kursen. Därefter ges en översikt över ett aktuellt forskningsområde i en internationell kontext, varpå kursen inriktas mot en systematisk presentation av ett eller flera forskningsprojekt inom området. Kursen leds normalt av en utländsk gästlärare som varit inblandad i forskningsprojektet(-n) vid sitt hemuniversitet eller vid en annan forskningsinstitution.

Senast uppdaterad: 2023-01-12