"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kränkning, trakasserier eller sexuella trakasserier

Umeå universitet ska vara en studieplats som präglas av respekt för och tillit till individen samt vara säker och utvecklande för anställda och studenter. Om något inträffar när du studerar som gör att du känner dig otrygg, utsatt eller kränkt är det viktigt att du får den hjälp du behöver.

Vid Umeå universitet har vi nolltolerans mot diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Brottsliga gärningar utreds av polisen, men universitetet har också ett ansvar att utreda kränkningar och få stopp på ett oönskat beteende.

Den här sidan är till för att vara till stöd om du som student har blivit utsatt för beteenden som

  • kränker din personliga integritet,
  • får dig att känna dig otrygg och utsatt, eller
  • skadar dig.

Prata med någon om det du har varit med om

Om du upplever att du blivit utsatt kan det vara bra att prata med någon om det som har hänt. Du kan prata med din lärare, en annan student eller någon annan som du har förtroende för.

Som drabbad kan du till exempel uppleva rädsla, ilska, oro eller en känsla av otrygghet. Du kan ha svårt att sluta tänka på händelsen, eller reagera genom att förtränga det inträffade. Det kan vara svårt att själv veta vilken typ av kränkande, förlöjligande eller missgynnande behandling man upplever sig utsatt för. Det är du som utsatt som avgör om beteendet eller handlingen är oönskad och leder till obehag.

Att prata om din upplevelse är ett första steg till att må bättre. Det kan också hjälpa dig att minnas och sätta ord på vad det är du har varit med om.

Berätta för din lärare eller annan ansvarig för din kurs eller program

Om du som student upplever dig utsatt på studieplatsen eller har behov av stöd är det prefekten (chef för institutionen där du studerar) som kan agera och sätta in åtgärder. Det gäller även om något hänt under en VFU eller praktikplacering.

Det är ett av flera skäl till att du så snart du känner dig redo bör ta kontakt med prefekten, ansvarig för din utbildning eller någon annan som du känner förtroende för och berätta vad som har hänt.

Det blir svårare att åtgärda en situation ju längre tid som hinner gå innan universitetet får kännedom.

Om de upplevda kränkningarna inträffat i samband med utbildningsverksamheten och kan vara trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling ska universitetet inleda en utredning.

Skriv ner och dokumentera vad som har inträffat

Vänta inte med att dokumentera händelsen. Skriv ned vad som hänt och när, spara eventuella sms och mejl. Det underlättar vid utredningen av kränkningarna. Det hjälper dig också minnas tidpunkter, platser och andra saker som stärker din berättelse.

Om läraren är den som utsätter dig för oönskat beteende

Om det är din lärare som utsätter dig så kan du antingen

  • vända dig till din lärares chef eller skicka in uppgifter till registrator
  • vända dig till en studentkårsrepresentant som kan hjälpa dig att ge universitetet kännedom om det som har hänt.

Vid behov av professionellt samtalsstöd

Om du är i behov av samtalsstöd kan du vända dig till Studenthälsan. Du kan även kontakta Kyrkan på campus som erbjuder samtalsstöd för alla vid Umeå universitet, oavsett livsåskådning eller religiös tillhörighet.

Kontakta Studenthälsan

Kontakta Kyrkan på campus

Misstänkta brott ska polisanmälas

Om du har utsatts för en brottslig handling så ska du anmäla det till Polisen. Det gäller oavsett om den som utfört handlingen är en student, medarbetare eller någon utomstående.

Information om hur du gör en polisanmälan och vad som händer om du gör en polisanmälan hittar du bland annat hos Brottsoffermyndigheten och Polisen.

Anmäla brott eller förlust (Polismyndigheten)
Brottsofferguiden

Att markera mot oönskat beteende

Trakasserier och sexuella trakasserier är beteenden som är oönskade av dig som blir utsatt. Det är du som blir utsatt för trakasserier som avgör vad som är oönskat eller kränkande.

För att agerandet ska bedömas som trakasserier eller sexuella trakasserier måste den som trakasserar ha insikt om att hens beteende kränker.

I vissa fall av trakasserier och sexuella trakasserier är omständigheterna sådana att det utan vidare måste stå klart för den som trakasserar eller kränker att agerandet utgör en kränkning, till exempel att kalla någon blatte eller hora, andra kränkande uttryck eller olika former av tafsande eller övergrepp. I sådana fall krävs inte att det klargörs för den som utsätter att beteendet är oönskat eller kränkande.

I andra fall är det inte lika självklart, och då är det viktigt att du klargör för den som kränker att beteendet är obehagligt och ovälkommet. Om du inte klargör det för den som kränker kommer beteendet inte att kunna klassificeras som trakasserier eller sexuella trakasserier.

Stöd för att våga prata med den som utsätter dig 

Att markera och säga ifrån kan kännas både obekvämt och obehagligt. Det gäller i synnerhet om personen som står för det oönskade beteendet är någon med mer makt.

När du pratar med personen som utsätter dig för ett oönskat beteende kan du ta med dig din lärare, en kompis eller någon annan person du har förtroende för till mötet.

Du kan också välja att skriva ner ditt budskap och skicka det i ett mejl.

Så här går en utredning till

Om universitetet får veta att en student upplever sig ha blivit utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling så har universitetet en skyldighet att utreda omständigheterna.

Syftet med utredningen är att fastställa vad som har hänt och få stopp på det oönskade beteendet.

Den som blir utpekad för att eventuellt ha gjort sig skyldig till trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling ska inte anses skyldig förrän universitetet har genomfört en utredning och en saklig bedömning.

Anmälan

Det vanligaste och ofta lämpligaste sättet att initiera en utredning är att du berättar för din lärare eller annan ansvarig för ditt program eller kurs. Det går också att lämna in en skriftlig anmälan till registrator.

Utredningens genomförande

När en utredning påbörjas kommer arbetsmiljöansvarig chef, vid behov med stöd av universitetsjurist, först att bedöma om händelsen ska utredas som kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier.

Vid utredningen av kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier kommer du som upplever dig utsatt att få lämna en redogörelse för det som hänt.

Den som är utpekad kommer sedan att få ge sin bild av det inträffade utifrån den utpekades berättelse. Det kan också bli aktuellt att hämta in uppgifter från andra personer som gjort iakttagelser eller har information att lämna.

När alla parter har fått ge sin bild av händelserna kommer det att göras en bedömning om det kan anses eller inte anses vara kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier.

Hantering av känslig information i utredningen

En utredning innebär att information av känslig natur kommer att hanteras.

Utgångspunkten är att information från utredningen bara ska finnas tillgänglig för utredaren, den som upplever sig utsatt, den utpekade, universitetsanställda som behöver informationen för att kunna utföra sitt arbete samt eventuella vittnen.

Ärenden som gäller trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling ska alltid dokumenteras och diarieföras. Det innebär att handlingarna blir allmänna handlingar som kan begäras ut från Umeå universitet enligt offentlighetsprincipen.

Om någon begär ut en allmän handling från universitetet ska en sekretessprövning göras innan handlingen lämnas ut.

Möjliga åtgärder och påföljder

Oavsett om det konstateras eller inte konstateras förekomma kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier kommer arbetsmiljöansvarig chef för din utbildning att besluta om arbetsmiljöåtgärder. Vilka åtgärder som blir aktuella avgörs utifrån vad utredningen kommit fram till.

Om utredningen visar att det förekommit kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller annan misskötsamhet så ska ansvarig chef vidta individinriktade åtgärder. En åtgärd kan till exempel vara ett klargörande samtal med den som utsatt en person för kränkningar om att detta beteende genast måste upphöra.

Universitetet kan också besluta om förebyggande åtgärder för att förhindra att studenter drabbas av liknande händelser i framtiden.

Om den kränkande särbehandlingen eller trakasserierna har varit allvarliga, eller om de fortsätter trots åtgärder, ska ärendet anmälas till personalansvarsnämnden (PAN) eller till disciplinnämnden för studenter.

Dessa nämnder har befogenhet att besluta om individuella påföljder till följd av förseelser från medarbetare eller studenter.

Om du vill vara anonym

Om du som upplever dig utsatt vill vara anonym så kvarstår fortfarande universitetets skyldighet att utreda och förhindra att trakasserierna fortsätter.

Om du anmäler anonymt kan det dock vara svårt att vidta lämpliga åtgärder eftersom den som är utpekad inte får någon möjlighet att bemöta påståendena. Universitetet kan då inte heller besluta och genomföra några individinriktade åtgärder.

I sådana fall kan universitetet endast genomföra mer övergripande förebyggande åtgärder som informationsinsatser och utbildningar för medarbetare och studenter.

Senast uppdaterad: 2024-01-10