"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lika villkor

Inom Umeå universitet använder vi "lika villkor" som ett samlingsbegrepp för arbetet med att motverka diskriminering och arbeta för allas lika rättigheter och möjligheter. Här får du grundläggande kunskap om universitetets och ditt ansvar, lagar och andra styrdokument och om arbetsmiljö- och lika villkorsorganisationen.

Umeå universitet ska vara en arbetsplats och studiemiljö som präglas av arbetsglädje, trygghet, utveckling, delaktighet, tillit och respekt för alla människors lika värde. Vi arbetar tillsammans med att se till att jämställdhet, jämlikhet och mångfald genomsyrar allt vi gör. Det råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling, i dagligt tal kallat ”mobbing”.

Så här arbetar vi för lika villkor

Universitetets arbete med lika villkorsfrågor är strategiskt, långsiktigt och pågår löpande. Det innebär bland annat att vi, som diskrimineringslagen föreskriver, arbetar med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning eller ålder. Universitetet ska arbeta med aktiva åtgärder inom områdena antagning och rekrytering, examination och bedömningar, studiemiljö, studier och föräldraskap, och undervisningsformer. 

Universitetet ska bidra till jämställdhet

Universitet och högskolor har även fått i uppdrag av regeringen att arbeta med att integrera jämställdhet i sina verksamheter. Varje universitet och högskola ska arbeta utifrån en inriktning som är specifik för lärosätet. Inriktningen utgår från utvecklingsbehov och beskriver mål och aktiviteter som lärosätet planerar att genomföra. Den beskriver också på vilket sätt jämställdhet ska integreras och bli en del av lärosätets ordinarie verksamhet. För att stärka universitetets arbete med jämställdhet finns en inriktning för jämställdhetsintegrering 2022–2025.

Hur du kan bidra, eller få stöd

Som student har du ett ansvar för att bemöta andra studenter och lärare med respekt och agera på ett sådant sätt att du bidrar till att bygga en trygg och fördomsfri studiemiljö. Om du upplever att du själv eller någon annan blir särbehandlad på grund av till exempel kön, etnisk tillhörighet eller något annat, så ta kontakt med prefekten (chefen) för institutionen där du läser. Läs mer om hur du gör det på sidan Om något händer.

Universitetets organisation av arbetsmiljö och lika villkor

För att hålla Umeå universitets vision och policy för arbetsmiljö och lika villkor levande och för att stödja rektor, dekaner, prefekter och chefer i ansvaret att bedriva arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet vid Umeå universitet, finns det en universitetsövergripande arbetsmiljö- och lika villkorskommitté och två samordningsgrupper, en för hållbart studieliv och en för hållbart arbetsliv.

Som stöd i arbetet finns även arbetsmiljö- och lika villkorssamordnare på universitetsgemensam nivå, ledningsstöd för arbetsmiljö och lika villkor på fakultetsgemensam nivå eller motsvarande, samt ledningsstöd för lika villkor på institutions- eller enhetsnivå.

Vill du veta mer kan du läsa i universitetets regel om organisation av arbetsmiljö och lika villkor.

Senast uppdaterad: 2024-02-01