"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lika villkor

Arbetet för lika villkor utgår från diskrimineringslagen och regeringsuppdraget om jämställdhetsintegrering. Här får du grundläggande kunskap om universitetets ansvar som arbetsgivare och utbildningsanordnare samt om universitetets policy och målsättningar samt lika villkors organisation.

Ditt ansvar som student

Du som student har ett ansvar för att i det vardagliga mötet bemöta andra exempelvis studenter och lärare med respekt och genom ditt agerande bygga en trygg och fördomsfri studiemiljö. Om du upplever att du själv eller någon annan blir särbehandlad på grund av till exempel kön, etnisk tillhörighet eller något annat kontakta prefekten (chef för institutionen). Mer information finns på sidan om något händer.

Universitetets ansvar

Både som arbetsgivare och som utbildningsanordnare har universitetet enligt lag en skyldighet att motverka diskriminering och arbeta för allas lika rättigheter och möjligheter.

Inom Umeå universitet använder vi lika villkor som ett samlingsbegrepp för arbetet med att motverka diskriminering och arbeta för allas lika rättigheter och möjligheter, kallat aktiva åtgärder. Inom begreppet lika villkor ingår även att arbeta med uppdraget om jämställdhetsintegrering. 

Allt utgår från diskrimineringsgrunderna

Arbetet med lika villkor utgår från de sju diskrimineringsgrunderna som finns med i diskrimineringslagen:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder

Det förebyggande arbetet

Det förebyggande arbetet kallas i diskrimineringslagen för aktiva åtgärder. Universitetet ska utifrån rollen som arbetsgivare och utbildningsanordnare bedriva arbetet inom olika områden och utifrån diskrimineringsgrunderna. Universitetet ska undersöka, analysera, åtgärda och följa upp och utvärdera vårt arbete inom områdena antagning och rekrytering, examination och bedömningar, studiemiljö, studier och föräldraskap och undervisningsformer.

Jämställdhetsintegrering

Regeringen har gett universiteteten i uppdrag att jämställdhetsintegrera sin verksamhet. Varje universitet och högskola ska arbeta utifrån en plan som är specifik för lärosätet och som utgår från utvecklingsbehov, beskriver mål och aktiviteter som lärosätet avser att vidta samt beskriver på vilket sätt jämställdhet ska integreras och bli en del av lärosätets ordinarie verksamhet.

Inriktning för jämställdhetsintegrering 2022-2025

Lika villkors organisationen

Rektor och till den som rektor delegerat arbetsmiljöansvaret ansvarar för att det på arbetsplatsen bedrivs ett aktivt arbete med att förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkningar. Till sitt stöd att bedriva ett aktivt arbete med att förebygga och förhindra diskriminering har cheferna lika villkors nätverket. Nätverket består i sin tur av olika delar:

  • Företrädare för lika villkor stödjer prefekt eller motsvarande, 
  • Handläggare för lika villkor stödjer dekan eller motsvarande, 
  • Samordnare för lika villkor stödjer universitetsledningen,

Nätverket består även av Strategiska rådet för lika villkor som är ett universitetsgemensamt rådgivande och beredande organ till stöd för universitetsledning samt för erfarenhetsutbyte mellan fakulteter och lärarhögskola. Rådet är även ett fakultetsövergripande strategiskt stöd för universitetsledningen. Studenternas kårordförande sitter med som ledamöter i rådet.

Senast uppdaterad: 2023-02-10