Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lika villkor

Lika villkor är Umeå universitets samlingsbegrepp för arbetet med att främja lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter är en rättvise- och kvalitetsfråga och ger medarbetare och studenter en god arbets- och studiemiljö, fri från diskriminering. Umeå universitet arbetar främjande och förebyggande för att verka för lika villkor genom att systematiskt undersöka risker, analysera orsaker, genomföra åtgärder och följa upp och utvärdera.

Vem har ansvar för vad?

Rektor bär det yttersta ansvaret och ska tillsammans med den övriga universitetsledningen aktivt och målinriktat stimulera och stödja arbetet för lika villkor på alla nivåer samt arbeta för att förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkningar.

Strategiska rådet för Lika villkor

Vid Umeå universitet finns ett strategiskt råd för lika villkor (LIV) som är ett universitetsgemensamt rådgivande och beredande organ till stöd för universitetsledning samt för erfarenhetsutbyte mellan fakulteter och lärarhögskola. Rådet ska utgöra ett fakultetsövergripande strategiskt stöd för universitetsledningen. Studenternas kårordförande sitter med som ledamöter i rådet.

Vilket ansvar har du som individ?

Både medarbetare och studenter har ett eget ansvar för att behandla var och en med respekt och att främja en trygg och fördomsfri arbets- eller studieplats, i det vardagliga mötet med kollegor, lärare och studenter. Målet är att alla ska känna sig välkomna och inkluderade. Frågor som är bra att fundera kring är exempelvis:

  • Hur kan jag bidra till att alla känner sig inkluderade?
  • Finns det något i mitt beteende som skapar en exkluderande studiemiljö?
  • Hur talar jag om personer och till personer i min studiemiljö?
  • Hur är jargongen och stämningen i vår kursgrupp, förekommer det rasistiska eller sexistiska skämt?
  • Finns det planerade aktiviteter som kan vara svåra att delta i med exempelvis rullstol?
  • Hur ser det ut vid olika sociala aktiviteter, förekommer sånger, lekar eller spex som personer kan ta illa vid sig av och som förmedlar en fördomsfull syn på grupper av människor, exempelvis kvinnor eller homosexuella?

Kontaktpersoner

Annelie Mellström
HR-specialist
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 72
Thomas Wahlström
Övrig/annan befattning, utbildningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 85

Vid Umeå universitet råder lika villkor

Alla anställda och studenter ges möjlighet att arbeta och bedriva studier på lika villkor vid Umeå universitet, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck eller ålder.

Vi har en kreativ och stimulerande miljö för studenter såväl som anställda. Vi har de förutsättningar som krävs för att uppnå goda studie- och arbetsresultat samt förverkligande av både professionella och personliga livsmål. Vi erbjuder en miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund, perspektiv och kompetens lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling.

Vi har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling av studenter, anställda, samarbetspartners och besökare.

Våra lokaler och vårt sätt att kommunicera och informera skapar tillgänglighet för alla studenter, anställda och besökare.