Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Doktorand i genusvetenskap

UCGS har lång erfarenhet av att i Genusforskarskolans regi bedriva genusvetenskaplig forskarutbildning i samarbete med ämnesinstitutioner vid Umeå universitet. Det finns även möjlighet att doktorera i ämnet genusvetenskap.

Utbildning på forskarnivå i genusvetenskap är förlagd till UCGS och erbjuder doktorander en dynamisk miljö i det brett förankrade genusforskningsfältet vid Umeå universitet. Doktorander i genusvetenskap följer Genusforskarskolans kurser, seminariegrupper och övriga verksamhet.

Vid UCGS ges forskarutbildning för filosofie licentiatexamen, 120 hp samt filosofie doktorsexamen, 240 hp. Mer information om forskarutbildningens syfte, behörighet, antagning och urval samt uppläggning finns i den allmänna studieplanen:

Utbildningen

Utbildning på forskarnivå i genusvetenskap som avslutas med doktorsexamen omfattar fyra års heltidsstudier och består av en kursdel om 60 högskolepoäng och en doktorsavhandling om 180 högskolepoäng. Kursdelen utgörs av 30 obligatoriska och 30 valfria högskolepoäng. Doktorsavhandlingen skrivs antingen som en monografi, det vill säga en sammanhängande bok, eller som en sammanläggningsavhandling bestående av i normalfallet fyra vetenskapliga uppsatser/artiklar samt en så kallad kappa som sammanfattar avhandlingens övergripande kunskapsbidrag. Doktorsavhandlingen skall försvaras muntligt vid en offentlig disputation. Den bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Vid betygssättningen skall hänsyn tas till innehållet i avhandlingen och försvaret av denna.

Vid Genusforskarskolan finns ett 30-tal aktiva doktorander och forskningsmiljön vid så väl UCGS som vid Genusforskarskolan kännetecknas av tvärvetenskapligt samarbete och väl utvecklade kontaktnät både på lokal, nationell och internationell nivå.

Vill du bli doktorand i genusvetenskap?

För att bli antagen till forskarutbildning i genusvetenskap krävs att du uppfyller villkoren för både allmän och särskild behörighet. Vidare sker en bedömning av din förmåga att slutföra en forskarutbildning genom att väga samman kvaliteten på den forskningsskiss du skickar in i samband med ansökan samt tidigare utbildningsmeriter. Mer information om detta hittar du i den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i genusvetenskap samt i Samhällsvetenskapliga fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå.

Vid utlysande av antagning till forskarutbildningen och doktorandanställning framgår av annonstext hur du skall gå tillväga och vilka merithandlingar som skall bifogas.

Antagning till forskarutbildning sker i den utsträckning tillgängliga resurser medger det. Detta innebär att det inte förekommer termins- eller årsvisa antagningstillfällen.

Information om utlysande av doktorandtjänster kan du bl a få genom Ulrika Widding, forskarutbildningsansvarig. Se kontaktinformation nedan.

Koordinator

Linda Berg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 80

Studierektor för forskarutbildning

Ulrika Widding
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 17

Utbildningssamordnare

Veronika Lodwika
Samordnare, utbildning
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 22

Ansvarig för kursutveckling

Ida Linander
Postdoktor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 21