"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitekturteori 3:1, 8 hp

Engelskt namn: Theory of Architecture 3:1

Denna kursplan gäller: 2023-08-07 till 2024-08-25 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5AR313

Högskolepoäng: 8

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-04-21

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-06-27

Innehåll

För att förstå de många mutationerna i våra komplexa urbana och lantliga livsvärldar syftar kursen till att introducera olika metoder för forskning; kartlägga den samtida arkitekturen och urbana systemen för att utforska, testa och utveckla en framväxande rumslig respons. Fokus ligger på komplexa urbana system, kartläggning och observation av dem. Att se hur de uppstår och att utforska hur, inom dessa system, en potentiell gemensam, offentlig och privat sfär kan skapas med bidrag från både informella och formella rumsliga konfigurationer som är kulturellt, ekologiskt och socialt hållbara.

Kursen är indelad i tre moduler:

  1. Arkitektoniska metoder (2 hp)
  2. Kartläggning av komplexitet i stadsmiljö och glesbygd (2 hp)
  3. Praktik, arkitektur, teknik och representation (4 hp)

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat ska studenterna kunna:

Kunskap och förståelse

  • Undersöka, kartlägga och analysera olika lager av komplexa stads- eller landsbygdsmiljöer
  • Undersöka och analysera begreppen och relationerna mellan det privata, det offentliga och det allmänna genom gestaltning och komposition av arkitektoniska rum 

Färdighet och förmåga

  • Genom på en reflekterande praxis, uppbygga och uppnå kunskap om design samt uppnå insikt genom konstnärliga undersökningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Utveckla och motivera en designposition/vision baserat på analys av en komplex kontext i stads- eller landsbygdsmiljö
  • Utveckla och motivera ett personligt och individuellt engagemang i samhälleliga och ekologiska frågor baserat på analys av en komplex kontext

Behörighetskrav

För behörighet till kursen krävs:
Arkitekturprojekt 2:2 (15 hp)
Arkitekturteknik 2:2 (4 hp)
Arkitekturhistoria 2:2 (3 hp)
Samhällsplanering 1 (6 hp)
Arkitekturteori 2:2 (2 hp)

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och självständiat arbeten individuellt och i grupp.

Rätten att få undervisning och handledning gäller endast under den tid som studenten är registrerad på kursen och från att kursen börjar tills den slutar.

Examination

Examination sker genom seminarier och obligatoriska inlämningsuppgifter. Examinationen sker muntligt, skriftligt och visuellt, både individuellt och i grupp.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Underkänd (U) och Godkänd (G).

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. 
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Arkitekthögskolan.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla. 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.