"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitekturteori 3:1, 8 hp

Engelskt namn: Theory of Architecture 3:1

Denna kursplan gäller: 2022-08-22 och tillsvidare

Kurskod: 5AR313

Högskolepoäng: 8

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-04-21

Innehåll

För att förstå de många mutationerna i våra komplexa urbana och lantliga livsvärldar syftar kursen till att introducera olika metoder för forskning; kartlägga den samtida arkitekturen och urbana systemen för att utforska, testa och utveckla en framväxande rumslig respons. Fokus ligger på komplexa urbana system, kartläggning och observation av dem. Att se hur de uppstår och att utforska hur, inom dessa system, en potentiell gemensam, offentlig och privat sfär kan skapas med bidrag från både informella och formella rumsliga konfigurationer som är kulturellt, ekologiskt och socialt hållbara.

Kursen innehåller tre moduler

  1. Arkitektoniska metoder, 2 hp
  2. Kartläggning av komplexitet i stadsmiljö och glesbygd, 2 hp
  3. Praktik, Arkitektur, Teknik och Represenation, 4 hp

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs färväntas studenterna kunna

Kunskap och förståelse

  • Undersöka, kartlägga och analysera olika lager av komplexa stads- eller landsbygdsmiljöer
  • Undersöka och analysera begreppen och relationerna mellan det privata, det offentliga och det allmänna genom gestaltning och komposition av arkitektoniska rum 

Färdighet och förmåga

  • Genom på en reflekterande praxis, uppbygga och uppnå kunskap om design samt uppnå insikt genom konstnärliga undersökningar. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Utveckla och motivera en designposition/vision baserat på analys av en komplex kontext i stads- eller landsbygdsmiljö
  • Utveckla och motivera ett personligt och individuellt engagemang i samhälleliga och ekologiska frågor baserat på analys av en komplex kontext

Behörighetskrav

För behörighet till kursen krävs:
5AR204: Arkitekturprojekt 2:2 (15 hp)
5AR205: Arkitekturteknik 2:2 (4 hp)
5AR216: Arkitekturhistoria 2:2 (3 hp)
5AR207: Samhällsplanering 1 (6 hp)
5AR208: Arkitekturteori 2:2 (2 hp)

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och självständiat arbeten individuellt och i grupp.
Rätten att få undervisning och handledning gäller endast under den tid som studenten är registrerad på kursen och från att kursen börjar tills den slutar.

Examination

Examination sker genom seminarier och obligatoriska inlämningsuppgifter. Examinationen sker muntligt, skriftligt och visuellt, både individuellt och i grupp.
Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum tidigast två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast två månader efter ordinarie examination. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Underkänd (U) och Godkänd (G).  För betyget Godkänd krävs att det inlämnade materialet sammantaget håller hög nivå.
Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Arkitekthögskolan. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.